Zygmunt Krasiński – przypisy i komentarze (na marginesie wydania Nie-Boskiej komedii z 1952 roku)

Mariusz Zawodniak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2012.025

Abstrakt


Edycja Nie-Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego z 1952 roku wiele mówi o sposobie obecności poety w okresie stalinizacji polskiego życia kulturalnego. Pokazuje tym samym, jak na użytek doraźnej polityki wykorzystywano nie tylko konkretne przedsięwzięcia wydawnicze, ale jak celom tym służyły także konkretne zabiegi edytorskie. Ta sama Nie-Boska komedia, ale w opracowaniu Juliusza Kleinera z 1959 roku, wyglądała już zupełnie inaczej. I choć repertuar odczytań dalece się zmienił, to jednak niewiele się zmieniło w samych planach wydawniczych. Owszem, pojedyncze tytuły pojawiały się w czytelniczym obiegu coraz częściej (w tym od lat nieobecne wybory poezji), ale na jakiekolwiek krytyczne wybory pism, w tym pierwsze krytyczne opracowania licznej korespondencji, autor Irydiona musiał jeszcze czekać kolejne dziesięciolecia.


Słowa kluczowe


Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia, stalinizm, Juliusz Kleiner, recepcja twórczości Krasińskiego, cenzura

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bruchnalski W., 1923, Próba kanonu wydawniczego w zastosowaniu do zbiorowej edycji „Dzieł wszystkich” Mickiewicza, „Pamiętnik Literacki”, s. 126–154.

Budrowska K., 2009, Literatura i pisarze wobec cenzury PRL 1948–1958, Białystok.

Czermińska M. (red.), 2005, Od edytorstwa do informacji naukowej, w: Polonistyka w przebudowie (Literaturoznawstwo – wiedza o języku – wiedza o kulturze – edukacja. Zjazd Polonistów, Kraków, 22–25 września 2004, t. 2, Kraków.

Głowiński M., 1995, Humanistyka najmniejszego wysiłku, w: idem, Pismak 1863 i inne szkice o różnych brzydkich rzeczach, Warszawa.

Głowiński M., 1990, Nowomowa po polsku, Warszawa.

Górski K., 1978, Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, Warszawa.

Hertz P., 1973, Noty i uwagi, w: Z. Krasiński, Dzieła literackie, t. 1–3, wybrał, notami i uwagami opatrzył P. Hertz, Warszawa, s. 272–284.

Janion M. (red.), 1960, Zygmunt Krasiński. W stulecie śmierci, Warszawa.

Kleiner J., 1909, Układ i tekst dzieł Słowackiego, „Pamiętnik Literacki”.

Kleiner J., 1959, Wstęp, w: Z. Krasiński, Nie-Boska komedia, oprac. J. Kleiner, Wrocław.

Kott J., 1956, Postęp i głupstwo. Publicystyka. Notatki z podróży 1945–1956, t. 1, Warszawa.

Kott J., 1945, Prawo wydawania klasyków, „Kuźnica”, nr 9.

Kott J., 1995, Przyczynek do biografii. Zawał serca, Kraków.

Krasiński Z., 1931, Dzieła, t. 1–12, red. L. Piwiński, z przedmową M. Kridla, Warszawa.

Krasiński Z., 1952, Nie-Boska komedia, oprac. Z. Libera, E. Sawrymowicz, Wrocław.

Krasiński Z., 1904, Pisma, za zezwoleniem rodziny poety wydał T. Pini, wydanie krytyczne zupełne, ze wstępem J. Kallenbacha, t. 1–16, Lwów.

Krasiński Z., 1912, Pisma. Wydanie Jubileuszowe, t. 1–8, oprac. J. Czubek, Kraków–Warszawa.

Markiewicz H., 1985, Rodowód i losy mitu trzech wieszczów, w: idem, Świadomość literatury. Rozprawy i szkice, Kraków, s. 180–224.

Markiewicz H., 2004, Drogi i manowce komentarza literackiego, w: H. Markiewicz, O cytatach i przypisach, Kraków.

Michałowska T., Z. Goliński, Z. Jarosiński (red.), 1996, Wiedza o literaturze i edukacja. Księga referatów Zjazdu Polonistów, Warszawa 1995, Warszawa.

Mickiewicz A., 1955, Dzieła. Wydanie Jubileuszowe, t. 1–16, Warszawa.

Mickiewicz A., 1949–1955, Dzieła. Wydanie Narodowe, t. 1–16, Warszawa.

Nota wydawnicza, w: Z. Krasiński, Nie-Boska komedia, wstęp M. Janion, tekst i przypisy oprac. M. Grabowska, Wrocław 1965.

Słowacki J., 1949 [właśc. 1950], Dzieła, wydanie przygotowane przez Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza, t. 1–12, red. J. Krzyżanowski, Wrocław.

Słowacki J., 1952, Dzieła, wydanie przygotowane przez Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza, t. 1–14, red. J. Krzyżanowski, wyd. 2, Wrocław.

Słowacki J., 1952–1975, Dzieła wszystkie, t. 1–17 [wyd. 2: t. 1–7, 9–11], red. J. Kleiner, bibliografię oprac. W. Hahn, Wrocław.

Wyka K., 1953, Historia literatury polskiej. Dla klasy X, cz. 1: Romantyzm, Warszawa.

Wyka K., 1951, Stan badań i potrzeby nauki o literaturze romantyzmu polskiego, w: O sytuacji w historii literatury polskiej. Wybór referatów wygłoszonych na Zjeździe Polonistów w dniach od 8 do 12 maja 1950 r., Warszawa.

Zawodniak M., 2007, Oswajanie klasyki. O „dziełach przebranych” i o socrealistycznych wstępach, w: Teraźniejszość i przeszłość. Studia o życiu literackim socrealizmu, Bydgoszcz.

Żak S., 1996, Cenzura wobec humanistyki, Kielce.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism