Carska cenzura zagraniczna wobec twórczości Zygmunta Krasińskiego

Małgorzata Rowicka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2012.024

Abstrakt


Artykuł jest poświęcony analizie stosunku carskiej cenzury zagranicznej do sprowadzonych do zaboru rosyjskiego w latach 1865–1914 zagranicznych i zakordonowych edycji utworów Zygmunta Krasińskiego. W artykule opisano: 1) wielkość importu, jego geografię (najważniejsze ośrodki), chronologię i strukturę (typy publikacji: wydania zbiorowe, edycje pojedynczych tytułów), utwory najczęściej sprowadzane; 2) decyzje cenzury zagranicznej w stosunku do poszczególnych utworów; 3) niektóre praktyki obronne wydawców zakordonowych, podejmowane przez nich w celu złagodzenia skutków istniejących ograniczeń.


Słowa kluczowe


Zygmunt Krasiński; edytorstwo; rosyjska cenzura zagraniczna, zabór rosyjski, wydawcy zakordonowi, represje polityczne; dzieła zebrane Zygmunta Krasińskiego

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawski Komitet Cenzury, sygn. 21. Sprawozdania z czynności Komitetu, k. 562–563.

Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawski Komitet Cenzury, sygn. 39. Protokoły posiedzeń 1889, nr 35 z 11 września, k. 182 verso.

Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawski Komitet Cenzury, sygn. 40. Protokoły posiedzeń 1890, nr 23 z 18 czerwca, k. 135–135 verso.

Bołoz Antoniewicz J., 1889, „Ostatni” Krasińskiego, Lwów.

Fiećko J., 2005, Rosja Krasińskiego: rzecz o nieprzejednaniu, Poznań.

Kostecki J., 1994, Dziewiętnastowieczne piśmiennictwo polskie w ocenie środowisk opiniotwórczych końca ubiegłego wieku, w: Książka pokolenia: w kręgu lektur polskich doby postyczniowej, red. E. Paczoska, J. Sztachelska, Białystok.

Kostecki J., 2011, Trudny okres przenikania: carska cenzura zagraniczna wobec importu publikacji w języku polskim w latach 1865–1904, Warszawa.

Kostecki J., M. Rowicka, 2006, Granice wolności słowa w zaborze rosyjskim w latach 1865–1904: wykaz publikacji polskojęzycznych zakwestionowanych oraz dopuszczonych do obiegu przez carską cenzurę zagraniczną, t. 1–3, Warszawa.

Krasiński Z., 1912, Irydion, Kraków.

Krasiński Z., 1912, Listy Zygmunta Krasińskiego do Augusta Cieszkowskiego, t. 1: Listy z lat 1840–1847, z autografów wydał J. Kallenbach, wstępem opatrzył A. Żółtowski, Kraków–Warszawa.

Krasiński Z., 1906, Nie-Boska komedia, Brody.

Krasiński Z., [1892], Nie-Boska komedia, Złoczów.

Krasiński Z., 1901, Pisma, Mikołów–Warszawa.

Krasiński Z., 1907, Pisma, t. 1–4, Warszawa–Kraków.

Krasiński Z., 1912, Pisma. Wydanie jubileuszowe, t. 1–8, oprac. J. Czubek, Kraków–Warszawa.

Krasiński Z., 1888, Pisma, t. 3, wydanie zbiorowe z przedmową S. Tarnowskiego, Lwów.

Krasiński Z., 1875, Pisma, wydanie zbiorowe przejrzane przez J. Amborskiego, z przedmową S. Tarnowskiego, t. 1–2, Lwów.

Krasiński Z., 1912, Poezye wybrane, w układzie S. Wyrzykowskiego, Warszawa–Kraków.

Krasiński Z., 1895, Psalmy przyszłości, Lwów.

Krasiński Z., [1898], Psalmy przyszłości, Złoczów.

Krasiński Z., 1874, Przedświt, Lwów.

Krasiński Z., 1880, Utwory (nie objęte lwowskim wydaniem), zebrał i życiorysem opatrzył B. T[wardowski], Poznań.

Prussak M. (red.), 1994, Świat pod kontrolą: wybór materiałów z archiwum cenzury rosyjskiej w Warszawie, Warszawa.

Rowicka M., 2014, Wydawnicze i cenzuralne losy twórczości Adama Mickiewicza w okresie zaborów, Warszawa.

Zygmunt Krasiński, w: Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”, t. 8: Romantyzm, red. I. Śliwińska, S. Stupkiewicz, Warszawa 1969, s. 131–217.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism