Zygmunta Krasińskiego Pisma 1912

Teresa Winek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2012.018

Abstrakt


Artykuł analizuje pierwsze dwudziestowieczne wydanie zbiorowe twórczości Zygmunta Krasińskiego. Tłem analizy są wcześniejsze wydania dzieł poety. Pytania badawcze dotyczą zagadnień podstawowych dla edycji dzieł zebranych: zawartości, układu utworów, zakresu komentarza edytorskiego, przeprowadzonych zmian modernizacyjnych. Ważne są też oceny środowiska filologicznego jako wyraz ówczesnej świadomości edytorskiej. Przeprowadzona ocena wydania wskazuje najważniejsze postulaty i trudności związane z wydawaniem twórczości Krasińskiego.


Słowa kluczowe


Zygmunt Krasiński; Jan Czubek; edycje dzieł zebranych; komentarz edytorski; modernizacja pisowni

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baranowski I., 1911, Biblioteka Ordynacji hr. Krasińskich w Warszawie, „Ziemia”, nr 35.

Bołoz Antoniewicz J., 1890, O nieznanych utworach francuskich Z. Krasińskiego, w: Pamiętnik II Zjazdu Historyków Polskich we Lwowie, Lwów.

Chrzanowski I., 1938, Czubek Jan, w: Polski słownik biograficzny, t. 4, Kraków.

Correspondance de Sigismond Krasinski et de Henry Reeve, t. 1–2, oprac. i przedmowa J. Kallenbach, Paris 1902.

Czubek J., 1911, Czy „Dolina Klöntal” i „Ermenonville” są utworami Krasińskiego?, „Pamiętnik Literacki”.

Czubek J., 1912, Dodatek krytyczny, w: Z. Krasiński, Pisma. Wydanie Jubileuszowe, t. 2, oprac. J. Czubek, Kraków–Warszawa.

Czubek J., 1912, Dodatek krytyczny, w: Z. Krasiński, Pisma. Wydanie Jubileuszowe, t. 4, oprac. J. Czubek, Kraków–Warszawa.

Czubek J., 1912, Dodatek krytyczny, w: Z. Krasiński, Pisma. Wydanie Jubileuszowe, t. 5, oprac. J. Czubek, Kraków–Warszawa.

Czubek J., 1912 Dodatek krytyczny, w: Z. Krasiński, Pisma. Wydanie Jubileuszowe, t. 6, oprac. J. Czubek, Kraków–Warszawa.

Czubek J., 1912, Od wydawcy, w: Z. Krasiński, Pisma. Wydanie Jubileuszowe, t. 1, oprac. J. Czubek, Kraków–Warszawa.

Gaszyński K., 2009, Zygmunt Krasiński i moje z nim stosunki, oprac. Z. Sudolski, Opinogóra.

Hahn W., 1912 [rec.: Z. Krasiński, Pisma. Wydanie Jubileuszowe], „Pamiętnik Literacki”.

Jezioro Genewskie, „Kronika Rodzinna” 1877, nr 21.

Kallenbach J., 1904, Słowo wstępne, w: Z. Krasiński, Pisma, za zezwoleniem rodziny poety wydał T. Pini, wydanie krytyczne zupełne, ze wstępem J. Kallenbacha, t. 1: 1833–1837, Lwów–Warszawa.

Kallenbach J., 1904, Zygmunt Krasiński. Życie i twórczość lat młodych (1812–1838), Lwów–Warszawa.

Krasiński Z., 1899, Myśli pobożne, Warszawa.

Kleiner J., 1913, Pisma Zygmunta Krasińskiego, „Książka”, nr 6.

Krasiński Z., 1890–1891, Pisma, wydanie przejrzane i przedmową opatrzone przez S. Tarnowskiego, t. 1–4, Kraków.

Krasiński Z., 1875, Pisma, wydanie zbiorowe przejrzane przez J. Amborskiego, z przedmową S. Tarnowskiego, t. 1–2, Lwów (wyd. 2 – Lwów 1880).

Krasiński Z., 1887–1888, Pisma, wydanie zbiorowe z przedmową S. Tarnowskiego, t. 1–4, Lwów (przedruki w latach: 1890, 1894, 1898, 1902).

Krasiński Z., 1867, Poezje pośmiertne Zygmunta Krasińskiego wydane z niedrukowanego rękopisu, Poznań.

Krasiński Z., 1912, Ułamek naśladowany z glozy św. Teresy, w: idem, Pisma. Wydanie Jubileuszowe, t. 6, oprac. J. Czubek, Kraków.

Krasiński A., 1903, Zygmunta Krasińskiego „Traktat o Trójcy w Bogu i o Trójcy w człowieku”, „Biblioteka Warszawska”, t. 2, s. 1–35.

Krasiński Zygmunt, w: Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”, t. 8: Romantyzm, red. I. Śliwińska, S. Stupkiewicz, Warszawa 1969, s. 131–217.

List siedemnastoletniego młodzieńca o stanie literatury polskiej, pisany do Karola de Bonstetten w roku 1830, „Kronika Rodzinna” 1876, nr 15.

Loth R. (red.), 2001, Dawni pisarze polscy. Od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny, t. 2: I–Me, Warszawa.

Mazanowski M., 1912, Młodociane przekłady Zygmunta Krasińskiego, w: Księga pamiątkowa ku uczczeniu setnej rocznicy urodzin Zygmunta Krasińskiego, t. 1, Lwów.

Mickiewicz A., 1893, Dzieła, t. 3, wyd. H. Biegeleisen, Lwów.

Mikołajtis J., 1947, Z ostatnich lat życia Zygmunta Krasińskiego, „Ziemia Częstochowska”, z. 4, s. 37–46.

Muszkowski J., 1930, Biblioteka Ordynacji Krasińskich w latach 1844–1930, Warszawa.

Muszkowski J., 2004, Biblioteka Ordynacji Krasińskich. 1844–1944, oprac. H. Tchórzewska-Kabata, Warszawa.

Pigoń S., 1964, Miłe życia drobiazgi. Pokłosie, Warszawa.

Pigoń S., 1914, Nowe wydania Mickiewicza, „Sfinks”, kwiecień, s. 126–140.

Pigoń S., 1962, Remanent liryków Zygmunta Krasińskiego, „Ruch Literacki”, z. 2.

Pigoń S., 1963, Wstęp, w: Z. Krasiński, Listy do ojca, oprac. i wstęp S. Pigoń, Warszawa.

Pollak R., 1962, Staropolski przekład „Orlanda Szalonego” w edycji J. Czubka, „Archiwum Literackie”, t. 6: Miscellanea Staropolskie, Wrocław.

Sierotwiński S., 1964, Janicki Ignacy, w: Polski słownik biograficzny, t. 10, Wrocław.

Spadek Aary, „Kronika Rodzinna” 1877, nr 24.

Starnawski J., 2009, Czubek Jan, w: Słownik badaczy literatury polskiej, t. 10, red. J. Starnawski, Łódź, s. 73–77.

Sudolski Z., 2005, Zygmunt Krasiński na Mazowszu i w Warszawie, Opinogóra.

Tarnowski S., 1912 [rec.: Z. Krasiński, Pisma. Wydanie Jubileuszowe], „Przegląd Polski”, t. 185.

Tarnowski S., 1892, Zygmunt Krasiński, Kraków; wyd. 2 rozszerz., t. 1–2, Kraków 1912.

Trzynadlowski J., 1977, Juliusza Słowackiego dzieje edytorskie i wydawnicze, „Ze skarbca kultury”, z. 29.

Uchwały Akademii z dnia 31 października 1891 w sprawie pisowni polskiej, Kraków 1892.

Wanda, „Biblioteka Warszawska” 1901, t. 3.

Wyjątki z listów Zygmunta Krasińskiego, Paryż 1860.

Z nieznanych utworów Z. Krasińskiego, Lwów 1890.

Zgorzelski Cz., 1968, Postulaty edytorskie w zakresie literatury pierwszej połowy w. XIX, „Ruch Literacki”, nr 2.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism