Rękopis znaleziony w Paryżu. Traktat Stanisława Morawskiego o muzyce w jego wspomnieniach o Marii Szymanowskiej

Danuta Danek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2012.011

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Czartkowski A., H. Mościcki, [1929], Przedmowa, w: S. Morawski, Szlachta-bracia. Wspomnienia, gawędy, dialogi (1849–1850), wyd. A. Czartkowski i H. Mościcki, Poznań.

Danek D., 2007, O „Pamiętniku” Zofii Szymanowskiej, „Ruch Literacki”, z. 1, s. 1–12.

Danek D., 2008, Rany pierworodne. O pewnym obszarze nierozumienia we współczesnych badaniach literackich, w: (Nie)obecność. Pominięcia i przemilczenia w narracjach XX wieku, red. H. Gosk, B. Karwowska, Warszawa, s. 206–231.

Danek D., 2010, Wizerunki Zofii Szymanowskiej i jej „Pamiętnik” w różnych wersjach „Mojej matki” Władysława Mickiewicza, „Ruch Literacki”, z. 1, s. 107–120.

Danek D., 2007, Zofia Szymanowska. Autoportret w liście, „Ruch Literacki”, z. 6, s. 613–618.

Dernałowicz M., 2008, Mizantrop z Ustronia, w: eadem, Cudze życie, Warszawa, s. 70–90.

Janion M., M. Żmigrodzka, 2004, Romantyzm i egzystencja. Fragmenty niedokończonego dzieła, Gdańsk.

Lewak A. (red.), 1931, Katalog rękopisów Muzeum Adama Mickiewicza w Paryżu, przedmową poprzedził F. Pułaski, Kraków.

Lutosławski W., 1925, Nieznany wielki pisarz, „Tygodnik Wileński”, nr 14.

Morawski S., 2010, Fizjognomistyka kobiet, oprac. S. Spokevicius, R. Salna, V. Piotrovicius, Wilno.

Morawski S., 1924, Kilka lat młodości mojej w Wilnie. Pamiętniki Pustelnika (1818–1825), oprac. i wstępem opatrzyli A. Czartkowski i H. Mościcki, Warszawa.

Morawski S., [1929], Szlachta-bracia. Wspomnienia, gawędy, dialogi (1849–1850), wyd. A. Czartkowski i H. Mościcki, Poznań.

Morawski S., [1929]. Ustronie. Fragment, w: idem, Szlachta-bracia. Wspomnienia, gawędy, dialogi (1849–1850), wyd. A. Czartkowski i H. Mościcki, Poznań.

Morawski S., [1927], W Peterburku 1827–1838. Wspomnienia Pustelnika i Koszałki-kobiałki. Z 18 miedziorytami, wyd. A. Czartkowski i H. Mościcki, Poznań.

Morawski S., 1981, Z wiejskiej samotni. Listy do Heleny i Franciszka Malewskich, oprac. Z. Sudolski, Warszawa.

Od redakcji, 1969, w: S. Morawski, Kilka lat młodości mojej w Wilnie, Warszawa.

Polski słownik biograficzny, t. 21, Wrocław 1976.

Śliwińska I., S. Stupkiewicz (red.), 1969, Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”, t. 8: Romantyzm, Warszawa.

Witkowska A., 2001, Morawski Stanisław, w: Mickiewicz. Encyklopedia, oprac. J. M. Rymkiewicz et al., Warszawa.

Witkowska A., 1997, Pamiętnikarstwo doby romantyzmu, w: A. Witkowska, R. Przybylski, Romantyzm, Warszawa.

Wspomnienia współcześnika o Marii Szymanowskiej, „Ateneum” 1898, t. 1, s. 326–347.

Wstęp do pierwszego wydania, w: S. Morawski, Kilka lat młodości mojej w Wilnie, w reedycji z 1959 roku.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism