Leopold Méyet jako edytor i wydawca listów romantyków

Agnieszka Markuszewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2012.006

Abstrakt


Artykuł omawia edytorską działalności Leopolda Méyeta, wieloletniego wydawcy listów romantyków, który w latach 1893–1909 opublikował około piętnastu – większych lub mniejszych – zbiorów epistolarnych. Wśród nich znalazła się korespondencja między innymi Juliusza Słowackiego, Salomei Bécu, Adama Mickiewicza, Zygmunta Krasińskiego, Juliana Klaczki oraz Teofila i Hersylii Januszewskich. Méyet przez edytorskie opracowanie listów i wierność autografom dążył do uchylenia dokumentacyjnych funkcji epistolografii i eksponował jej literacko-artystyczną wartość. Proponował tym samym odmienny od tradycyjnego – biograficzno-źródłowego, sposób lektury romantycznej korespondencji.

Słowa kluczowe


Leopold Méyet; dziewiętnastowieczne edytorstwo; romantyczna epistolografia; Juliusz Słowacki; Zygmunt Krasiński; edytorskie opracowanie listów; literacka wartość epistolografii

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


*** [rec.: Listy Juliusza Słowackiego, t. 1–2, Lwów 1883], „Ateneum” 1883, t. 3, z. 2, s. 396–401.

Biegeleisen H., 1895, Ze stosunków rodzinnych Juliusza Słowackiego, „Biblioteka Warszawska”, t. 4.

Do niej. (Wiersz nieznany Zygmunta Krasińskiego i list Juliusza Słowackiego), przez L. Méyeta, „Biblioteka Warszawska” 1896, t. 3.

Feliński A., 1840, O listach, w: idem, Dzieła, t. 2, Wrocław, s. 249–258.

Głowiński M., 1977, Style odbioru, Kraków.

Hahn W., 1897 [rec.: Do niej. (Wiersz nieznany Zygmunta Krasińskiego i list Juliusza Słowackiego), przez L. Méyeta, „Biblioteka Warszawska” 1896, t. 3], „Kwartalnik Historyczny”, R. 40, s. 574–576.

Hahn W., 1901 [rec.: Listy Salomei Słowackiej-Bécu do Antoniego Edwarda Odyńca (1826–1829), wydał L. Méyet, „Przewodnik Naukowy i Literacki” 1898], „Kwartalnik Historyczny”, R. 15, s. 91–95.

Hahn W., 1903 [rec.: Listy Słowackiego do Krasińskiego, wydał L. Méyet, „Kurier Codzienny” 1902, nr 127–130], „Pamiętnik Literacki”, R. 2, z. 3, s. 682–683.

Krasiński Z., 1859, Wyjątki z listów Zygmunta Krasińskiego, Paryż.

Królikowski J. F., 1826, Proste zasady stylu polskiego rozmaitemi postrzeżeniami względem języka, dla użytku jasno, zwięźle, poprawnie, gładko i szczerze po polsku pisać chcących, praktycznie w przykładach okazane, a wzorami rozmaitego toku i sposobu pisania, nauką o listach, wykładem pewnej liczby synonimów i kilku rozprawkami o języku, tudzież wyjaśnieniem pisowni dopełnione, Poznań–Bydgoszcz.

Kurkowska G., 1992, Leopold Méyet i książki, w: Z badań nad polskimi księgozbiorami historycznymi. Kolekcje wyznaniowe, red. B. Bieńkowska, Warszawa.

Legatowicz P., 1817, Rozprawa o listach, „Tygodnik Wileński”, nr 78/79.

Listy Zygmunta Krasińskiego do Pani Joanny Bobrowej, z autografów wydał i przypisami objaśnił L. Méyet, „Przewodnik Naukowy i Literacki” 1905, nr 4.

Listy Zygmunta Krasińskiego do Pani Joanny Bobrowej, z autografów wydał i przypisami objaśnił L. Méyet, „Przewodnik Naukowy i Literacki” 1905, nr 5.

Listy Zygmunta Krasińskiego do Pani Joanny Bobrowej, z autografów wydał i przypisami objaśnił L. Méyet, „Przewodnik Naukowy i Literacki” 1905, nr 12.

Łyczynek R., 1966, Adwokat – literat – bibliofil. Leopold Méyet (1850–1912), „Palestra. Organ Naczelnej Rady Adwokackiej”, R. 10, nr 9.

Markuszewska A., 2008, Ingerencje w pierwodruk edycji listów Kamila i Maurycego Mochnackich, w: Z warsztatu edytora dzieł romantyków, red. M. Bizior-Dombrowska, M. Lutomierski, Toruń, s. 139–160.

Méyet L., 1893, Cenne to nadzwyczaj materiały dla charakterystyki człowieka i poety, w: Listy nieznane Juliusza Słowackiego, „Biblioteka Warszawska”, t. 1, s. 359–366.

Méyet L., 1896, Mogiła na Montmartre, „Gazeta Lwowska”, nr 189–194.

Méyet L., 1896, Pogrzeb Juliusza Słowackiego, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 44.

Méyet L., 1896, Rachunki księgarskie Juliusza Słowackiego, „Gazeta Polska”, nr 99/100.

Méyet L., 1893, Rachunki księgarskie Juliusza Słowackiego, „Świat”, nr 21.

Méyet L., 1909, Szczątki korespondencji Juliusza Słowackiego, „Pamiętnik Literacki”, z. 1–4.

Méyet L., 1897, Trochę dokumentów, „Kurier Niedzielny”, nr 17.

Méyet L., 1899, Wstęp, w: Listy Juliusza Słowackiego, z autografów poety wydał po raz pierwszy L. Méyet, t. 1, Lwów.

Méyet L., 1899, Wstęp, w: Nieznane listy Juliusza Słowackiego, „Przewodnik Naukowy i Literacki”, R. 5, nr 5.

Méyet L., 1907, Z korespondencji Juliana Klaczki, „Przewodnik Naukowy i Literacki”, R. 35, nr 4.

Nieznane listy Juliusza Słowackiego, przez L. Méyeta, „Biblioteka Warszawska” 1896, t. 1.

Ol. A., 1905, Muzeum naszej epoki romantycznej. Zbiory p. L. Méyeta, „Życie i Sztuka”.

Piechota M., 1991, List, w: Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Wrocław.

Piwiński L., Wstęp, w: J. Słowacki, Listy, t. 1 [b.s.]

Romankówna M., 1957, Wstęp, w: N. Żmichowska, Listy, t. 1: W kręgu najbliższych, do druku przygotowała i komentarzem opatrzyła M. Romankówna, Wrocław.

Sawrymowicz E., 1962, Uwagi wstępne, w: Korespondencja Juliusza Słowackiego, t. 1, oprac. E. Sawrymowicz, Wrocław–Warszawa–Kraków.

Sawrymowicz E., 1963, Uwagi wydawcy, w: Korespondencja Juliusza Słowackiego, t. 2, oprac. E. Sawrymowicz, Wrocław–Warszawa–Kraków.

Słowacki E., 1826, Prawidła wymowy i poezji, Wilno.

Słowacki J., 1931, Listy, t. 2, przygotował do druku L. Piwiński, Warszawa.

Sudolski Z., 1968, Korespondencja Zygmunta Krasińskiego. Studium monograficzne, Warszawa.

Sudolski Z., 1967, Leopold Méyet, aneks w: S. Makowski, Z. Sudolski, W kręgu rodziny i przyjaciół Słowackiego. Szkice i materiały, Warszawa, s. 287–291.

Sudolski Z., 2009, Odzyskane świadectwo, w: K. Gaszyński, Zygmunt Krasiński i moje z nim stosunki, Opinogóra, s. 9–16.

T[okarzewicz] J., 1899, [b.t.], „Prawda”, nr 13.

Wybór listów Adama Mickiewicza, ułożył J. Kallenbach, Kraków 1899.

Wyjaśnienie wstępne, w: Listy Juliusza Słowackiego, zebrane i częściowo ogłaszane przez L. Méyeta, t. 3, przygotował do druku na podstawie autografów M. Kridl, Warszawa 1915.

Zwolińska B., 2007, O wydaniach listów Narcyzy Żmichowskiej, w: eadem, O kwestiach kobiecych w korespondencji Narcyzy Żmichowskiej, Gdańsk, s. 12–17.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism