Reprinty Wydawnictwa Graf_ika

Grzegorz Nieć

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2011.013

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Czerniecki S., 2010, Compendium Ferculorum albo zebranie potraw, wyd. i oprac. J. Dumanowski, M. Spychaj, przedm. S. Lubomirski, Warszawa.

Dunin J., 1991, Książeczki dla grzecznych i niegrzecznych dzieci. Z dziejów polskich publikacji dla najmłodszych, Wrocław–Warszawa–Kraków.

Dworzaczek W., 1959, Genealogia, oprac. W. Dworzaczek, Warszawa.

Gloger Z., 1958, Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. 1–2, Warszawa.

Gloger Z., 1903, Białowieża w albumie, Warszawa.

Gloger Z., 1907–1909, Budownictwo drzewne, t. 1–2, Warszawa.

Gloger Z., 1900, Rok polski w życiu tradycji i pieśni, Warszawa– reprinty: Warszawa 1982 i 1986; Ciechanów 1994.

Izdebska B., 1985, Co znaczy słowo „reprint”, „Księgarz”, nr 1–2.

Kallenbach J. (red.), 1910, Lament chłopski na pany, Lwów.

Kapełuś H., J. Krzyżanowski (red.), 1982, Dzieje folklorystyki polskiej 1864–1918, Warszawa.

Karłowicz J., A. Kryński, W. Niedźwiedzki (red.), 1952, Słownik języka polskiego, t. 1–8, Warszawa.

Katalog reprintów Krajowej Agencji Wydawniczej w Krakowie, Kraków 1989.

Katalog reprintów Wydawnictw Artystycznych i Filmowych, Kraków 1982.

Kmiecik Z., 1976, Prasa polska w Królestwie Polskim i Imperium Rosyjskim w latach 1865–1904, w: Prasa polska w latach 1864–1918, red, J. Łojek, Warszawa.

Knechta I., Wydawnictwo Graf_ika, http://graf–ika.pl/index.phpoption=com_content&view=article&id=350&Itemid=30 (dostęp 29.10.2011).

Linde M.S.B., 1951, Słownik języka polskiego, t. 1–6, Warszawa.

Mickiewicz A., 1995, Dzieła, t. 4: Pan Tadeusz, oprac. Z. J. Nowak, Warszawa.

Miłobędzki A., 1968, Zarys dziejów architektury w Polsce, Warszawa.

Moszyński K., 1967–1968, Kultura ludowa Słowian, t. 1–2, Warszawa.

Nieć G., 2010, O reprintach uwag kilka, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia”, z. 8, s. 83–98.

Orgelbrand S. (red.), 1859–1868, Encyklopedia powszechna, t. 1–28, Warszawa.

Rej M., 1876, Apocalipsis, Przedruk homograficzny A. Pilińskiego nakładem Biblioteki Kórnickiej, Paryż.

Rulykowski E., 1976, Nowe życie starych ksiąg – reprinty, „Księgarz”, nr 3, s. 12–24.

Słowacki J., 2009, Album rysunkowe z podróży na Wschód, wstęp. i kom. E. Grzęda, Wrocław.

Sowiński J., 2009, Między oryginałem, kopią a falsyfikatem. Polskie edycje faksymilowe, Kraków.

Starnawski J., 1983, Jakie prace historycznoliterackie wołają o reprint?, „Ruch Literacki” R. XXIV, z. 2(137), s. 159–164.

Sulimierski F., B, Chlebowski, W. Walewski (red.), 1880–1902, Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 1–15 [w 17 vol.], Warszawa.

Szuchiewicz W., 1902, Huculszczyzna, t. 1–4, Lwów.

Tazbir J., 1997, W królestwie reprintów, wznowień i nieporozumień, „Wiadomości Historyczne”, z. 2, s. 122–126.

Zylitowski P., 1910, Przygana wymyślnym strojom białogłowskim (1600 r.), wyd. K. Badecki, Lwów.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism