Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Tytuł naszego czasopisma nawiązuje do znanego podręcznika Konrada Górskiego "Sztuka edytorska. Zarys teorii", który ukazał się w 1956 roku nakładem Państwowego Wydawnictwa Naukowego, wywołując spore zainteresowanie i dyskusje naukowe w gronie literaturoznawców zajmujących się tradycyjnie uprawianą filologią. Od poprawnie edytowanego tekstu powinna rozpoczynać się nasza przygoda intelektualna z ideami i poetyką dzieła literackiego, co znakomicie dokumentuje fundamentalna praca Górskiego "Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich", dopełniająca wcześniejsze rozpoznania Autora.

Pragniemy, by redagowana w Zakładzie Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika "Sztuka Edycji", kontynuująca w pewien sposób dawne ustalenia prof. Konrada Górskiego, stała się forum wymiany myśli i doświadczeń tych badaczy, dla których poprawny tekst (w znaczeniu filologicznym) jest podstawowym warunkiem dalszej refleksji. Nie od teorii do dzieła literackiego, ale od dzieła do interpretacji. Tylko tyle i aż tyle, chciałoby się powiedzieć.

"Sztuka Edycji" jako pierwsze w Polsce czasopismo w całości   poświęcone edytorstwu, tekstologii i nowoczesnym formom pracy "z" i "nad" tekstem - będzie rozpowszechniane przede wszystkim w technologii cyfrowej i dostępne w formule open access.

 

Działy

Artykuły i rozprawy

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Źródła i dokumenty

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Przeglądy i sprawozdania

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Recenzje i sprawozdania

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Materiały źródłowe

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Artykuły, dokumenty, manuskrypty

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

  • Wstępnej oceny artykułów dokonują redaktor naczelny czasopisma oraz członkowie redakcji (w tym redaktorzy tematyczni), biorąc pod uwagę poziom merytoryczny nadesłanej pracy oraz jej zgodność z tematyką pisma.
  • Redakcja decyduje, do którego z projektowanych tomów zostanie włączona nadesłana rozprawa (nie musi to być aktualnie przygotowywany numer). Jeśli dany tekst nie spełnia kryteriów artykułu naukowego, redakcja może zadecydować o jego odrzuceniu lub umieszczeniu w innym dziale numeru, np. w „Przeglądach i Sprawozdaniach”.
  • Teksty powinny być przygotowane według wskazań technicznych redakcji.
  • Teksty pozytywnie zaopiniowane w redakcji są kierowane do co najmniej dwóch niezależnych recenzentów (specjalistów w danej tematyce).
  • Zgodnie z zasadą double-blind review process w przypadku przyjęcia tekstu do druku (tudzież jego odrzucenia) nazwiska recenzentów nie są ujawniane autorom. Raz w roku redakcja podaje do publicznej wiadomości listę współpracujących recenzentów.
  • Recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów. Za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem: 1) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt); 2) relacje podległości zawodowej; 3) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
  • Recenzja ma formę pisemną (formularz recenzyjny) i kończy się jednoznacznym wnioskiem dopuszczającym artykuł do publikacji bądź jego odrzuceniem.
  • Informujemy, że tryb recenzyjny przebiega zgodnie z zaleceniami sformułowanym przez Zespół do Spraw Etyki w Nauce w dokumencie „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce” (Warszawa 2011).

 

 

Polityka Open Access

Periodyk oferuje dostęp do zawartości w systemie Open Access na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (CC BY-ND 3.0).

http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma//public/site/images/greg/cc_by-nd_3_0_88

 

Rada Naukowa

Kajsa Andersson (The University of Örebro)

Jacek Brzozowski (UŁ)

Tomasz Chachulski (IBL PAN i UKSW)

Andrea De Carlo (Universita degli Studi di Napoli „L’Orientale”)

Janusz Degler (UWr)

Grażyna Halkiewicz-Sojak (UMK)

Maria Kalinowska (UMK)

Roman Loth (IBL PAN)

Zbigniew Przychodniak (UAM)

 

Recenzenci opublikowanych numerów

prof. dr hab. Grażyna Borkowska (Instytut Badań Literackich PAN)
prof. dr hab. Zbigniew Przychodniak (Uniwersytet Adama Mickiewicza)
dr hab. Maciej Szargot, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego)
dr Teresa Winek (Instytut Badań Literackich PAN)
prof. dr hab. Małgorzata Komza (Uniwersytet Wrocławski)
prof. dr hab. Grażyna Gzella (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
dr hab. Ewa Skorupa, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Elżbieta Dąbrowicz (Uniwersytet w Białymstoku)
dr hab. Grażyna Tomaszewska, prof. UG (Uniwersytet Gdański)

 

Informacja o niepobieraniu opłat za zgłaszanie i publikację artykułów

Redakcja "Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie" informuje, że nie pobiera opłat za składanie artykułu i prace redakcyjne nad tekstem oraz za publikację w czasopiśmie.Partnerzy platformy czasopism