Jan Łukasiewicz as a Teacher, Mentor and Inspirer of Mieczysław Wallis’ Creativeness

Joanna Dorota Zegzuła-Nowak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/szhf.2018.019

Abstract


Archive materials of Mieczysław Wallis are in the collection of the Joined Libraries of Philosophy and Sociology Faculties of the University of Warsaw, the Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science and the Polish Philosophy Society. Among them, there are some files devoted to his academic teacher, Jan Łukasiewicz. They contain a rich historical material, not published before and not known to many people. It is a valuable source of knowledge in the field of the history of Polish philosophy of the 20th century. Wallis’s memoirs provide a lot of unique informations both on their mutual relationship, Łukasiewicz’s personality, appearance, and scientific conceptions, as well his influence on Wallis’s intellectual evolution.


Keywords


Mieczysław Wallis; Jan Łukasiewicz; neo-Kantianism; epistemology; history of Polish philosophy of the 20th century

Full Text:

PDF (Polish)

References


Białostocki J., Wspomnienie pośmiertne. Mieczysław Wallis 1895–1975 (Przemówienie wygłoszone nad grobem w dniu 30 października 1975 r.), [w:] M. Wallis, Sztuki i znaki. Pisma semiotyczne, PIW, Warszawa 1983.

Gadacz T., Historia filozofii XX wieku. Nurty, t. 2, Wyd. Znak, Kraków 2009.

Intymny portret uczonych. Korespondencja Marii i Stanisława Ossowskich, wybór, oprac. i wprow. E. Neyman, Wyd. Sic!, Warszawa 2002.

Jadacki J., Surma P., Posłowie. Jan Łukasiewicz ‒ osoba i dzieło, [w:] J. Łukasiewicz, Pamiętnik, Wyd. Semper, Warszawa 2013.

Jadczak R., Rola Kazimierza Twardowskiego w stworzeniu analitycznej szkoły filozoficznej w Polsce, „Przegląd Filozoficzny” 1988, nr 11–12.

Jadczak R., Seminarium filozoficzne Kazimierza Twardowskiego, „Edukacja Filozoficzna” 1989, vol. 9.

Łukasiewicz J., Kant i filozofia nowożytna, „Wiadomości Literackie” 1924, nr 19.

Łukasiewicz J., O metodę w filozofii, „Przegląd Filozoficzny”, R. 31, 1928, nr 1–2.

Nowakowska W., Sylwetki łódzkich uczonych. Profesor Mieczysław Wallis, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, zeszyt 59, Łódź 2001.

Pelc J., Wspomnienia pozgonne o Mieczysławie Wallisie i Tadeuszu Wójciku, „Studia Semiotyczne” 1977, nr 7.

Pękala T., Estetyka otwarta Mieczysława Wallisa, Wyd. Instytut Kultury, Warszawa 1997.

Pękala T. Mieczysław Wallis, (1895–1975), ,,Rocznik Historii Sztuki”, PAN, Warszawska Drukarnia Naukowa, Warszawa 2011, t. XXXVI.

Pękala T., Świat jako przedmiot estetyczny. Wprowadzenie, [w:] M. Wallis, Wybór pism estetycznych, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2004.

Pękala T., The Aesthetics of Mieczysław Wallis, [w:] 20th Century Aesthestics in Poland Masters and Their Followers, edited by K.Wilkoszewska, The Library of Art. and Philosophy “Sztuka i Filozofia”, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2013.

Pręgowski P., Erdmann E., Jakubanis H., Kopacz J., Wiegner A., Bornstein B., Rubczyński W., Elzenberg H., Białobrzeski Cz., Dyskusja, „Przegląd Filozoficzny”, R. 31, 1928, nr 1–2.

Rosner K., Poglądy estetyczne Mieczysława Wallisa. Badania estetyczne a inne dziedziny jego działalności naukowej i krytycznej, [w:] S. Krzemień-Ojak, W. Kalinowski (red.), Studia z dziejów estetyki polskiej 1918–1939, PWN, Warszawa 1975.

Skoczyński J., Woleński J., Historia filozofii polskiej, Wyd. WAM, Kraków 2010.

Twardowski T., Granice puryzmu, [w:] tenże, Rozprawy i artykuły filozoficzne, Wyd. Księgarnia Książnica-Atlas, Lwów 1927.

Wallis, Obrona humanistyki w metodologii współczesnej, „Przegląd Filozoficzny”, R. 25, 1922, z. 1.

Wallis M., Przeżycie i wartość: pisma z estetyki nauki o sztuce 1931–1949, Wyd. Literackie, Kraków 1968.

Zegzuła-Nowak J., Mieczysław Wallis i Henryk Elzenberg w estetyce polskiej XX wieku, „Edukacja Filozoficzna”, vol. 55, 2013.

Zegzuła-Nowak J., Postulat jasności w polemikach metafilozoficznych Kazimierza Twardowskiego, „Analiza i Egzystencja” 2011, nr 16.

Archiwalia

Materiały Archiwalne M. Wallisa, Archiwum Połączonych Bibliotek Wydziału Filozofii i Socjologii UW, Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, teczki: Rps 8, Rps, 10, T. I, VI, IX.


Partnerzy platformy czasopism