Historia czasopisma

„Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej” ma ambicje inicjowania i prowadzenia dyskusji nad muzeum jako zjawiskiem kultury, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnego muzealnictwa etnograficznego. Redakcja zadeklarowała potrzebę podkreślania roli, jaką muzea etnograficzne mogą pełnić w upowszechnianiu wiedzy antropologicznej, ucząc poszanowania dla tradycji, a jednocześnie otwartości na zmianę i odmienność kulturową. Problemy, które są poruszane na łamach czasopisma dotyczą wszystkich obszarów działalności muzealnej – od decyzji kolekcjonerskich, poprzez zagadnienia związane z wartościowaniem i konserwowaniem obiektów, ku sposobom upowszechniania zbiorów i ograniczeniom w tym zakresie. Potrzeba powołania pisma wynikała z obecności dylematów ze zdefiniowaniem pola zainteresowań muzeów etnograficznych, z zasadniczymi pytaniami o istnienie/nieistnienie kultury ludowej i jej współczesnych przejawów. Aby zainicjować dyskusję wystosowano apel do etnologów i antropologów zawierający pytania: Czym jest muzeum i jaka jest jego rola? Jaka powinna być specyfika działalności muzeum, w czym muzeum różne jest od innych instytucji kultury/edukacji? Jakie powinno być miejsce muzeów etnograficznych w systemie muzealnictwa? Jakie powinny być kierunki dokumentacji i budowania kolekcji w muzeach etnograficznych? W jaki sposób muzea winny prowadzić prace badawcze i uczestniczyć we współczesnych nurtach etnologii/antropologii kulturowej? Jakie relacje powinny łączyć muzea etnograficzne z etnologią akademicką? Ostatecznie w pierwszym numerze ZWAM, który ukazał się w 2014 r., opublikowano odpowiedzi 14 autorów – zarówno uczonych akademickich jak i muzealników. Choć apel i towarzysząca mu ankieta była projektem jednorazowym, postawione wówczas pytania nadal są aktualne i ważne zarówno dla redakcji jak i autorów. W 2018 r. ukazał się już piąty numer pisma.Partnerzy platformy czasopism