Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej (ZWAM) jest czasopismem otwartym na teksty będące pogłębioną interpretacją zjawisk muzealnych. Publikujemy artykuły, które ukazują muzea i ich funkcjonowanie w szerszej, także interdyscyplinarnej perspektywie, napisane przez specjalistów z zakresu etnologii, sztuki, zarządzania, prawa, socjologii, historii czy filozofii. Inicjujemy antropologiczne debaty na temat muzeum jako zjawiska kulturowego przy zastosowaniu metodologii właściwej etnologii i antropologii kulturowej do badania muzeum - jego obiektów i pracowników. Zbieramy także opisy i komentarze (w formie recenzji) na temat konkretnych dobrych i złych praktyk muzealnych w postaci wystaw, inicjatyw edukacyjnych, konferencji, wydawnictw. Pismo inspiruje i zachęca do stałej współpracy pomiędzy antropologami z uniwersytetów i muzeów.

 

Działy

Artykuły naukowe

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Recenzje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Sprawozdania, komentarze, inne

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Wstęp

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

1. Artykuły publikowane w czasopiśmie „Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej” wydawanym przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze są recenzowane.

2. Przysyłając artykuł do redakcji, autor wyraża zgodę na jego recenzowanie. Redakcja nie pobiera żadnych opłat za prace redakcyjne, ani za przyjęcie tekstu do publikacji. 

3. Recenzje są sporządzane na formularzu dostępnym na Akademickiej Platformie Czasopism, w tzw. trybie double-blind review (procedura recenzyjna przebiega z zachowaniem zasad poufności i ma charakter dwustronnie anonimowy).

4. Pierwszej, wstępnej oceny tekstu dokonuje redakcja czasopisma w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania materiału. Teksty wstępnie zaakceptowane przez redakcję są przekazywane dwóm recenzentom zewnętrznym − członkom zespołu niezależnych recenzentów, którego skład podawany jest raz w roku na stronie redakcyjnej czasopisma. Recenzenci dokonują oceny tekstu w ciągu 30 dni.

5. W przypadku, gdy jedna z recenzji jest pozytywna, a druga negatywna, redakcja ma prawo powołać trzeciego recenzenta.

6. Po zapoznaniu się z opinią recenzentów redakcja w ciągu 7 dni informuje autora o przyjęciu tekstu do publikacji (ewentualnie po wprowadzeniu koniecznych poprawek) bądź o jego odrzuceniu.

7. Autor ma 30 dni na dokonanie poprawek i przekazanie ostatecznej wersji tekstu do redakcji. Przekroczenie terminu skutkuje bądź przesunięciem tekstu do kolejnego numeru bądź rezygnacją z publikacji.

8. W przypadku, kiedy autor nie akceptuje uwag recenzentów oraz redakcji lub kiedy redakcja nie zgadza się z poprawkami autora, autor może wycofać tekst, redakcja zaś może odrzucić tekst.

9. Ostateczną decyzję o zamieszczeniu artykułu, odrzuceniu lub skierowaniu do poprawy podejmuje każdorazowo redaktor naczelny czasopisma. W przypadku, kiedy artykuł składa redaktor naczelny czasopisma, wszelkie decyzje związane z publikacją jego tekstu podejmuje zastępca redaktora naczelnego lub członek redakcji.

 

Polityka Open Access

Nasze czasopismo ukazuje się w wolnym dostępie (open access). Oznacza to, że cała zawartość czasopisma jest dostępna nieodpłatne dla użytkowników: osób prywatnych i instytucji. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, przeszukiwać pełen tekst każdego z artykułów, jak również publikować do niego odnośniki bez uzyskiwania zgody wydawcy czy autora.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge. Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

 

Rada Naukowa

Zofia Sokolewicz (Uniwersytet Warszawski) – Przewodnicząca Rady

Michał Buchowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Roman Chmełyk (Muzeum Historyczne we Lwowie)

Amareswar Galla (International Institute for the Inclusive Museum - Kopenhaga)

Barbara Glowczewski (Centre National de la Recherche Scientifique - Paryż)

Lech Mróz (prof. emeritus Uniwersytet Warszawski)

Jan Święch (Uniwersytet Jagielloński)
Maria Wrońska-Friend (James Cook University - Townsville)

 

Spis wszystkich recenzentów

2014

Michał Buchowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Bogusław Nierenberg (Uniwersytet Jagielloński)

Stanisław Waltoś (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)

Łukasz Gaweł (Uniwersytet Jagielloński)

Olga Kwiatkowska (Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu)

Przemysław Owczarek (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi)

 

2015

Janusz Barański (Uniwersytet Jagielloński)

Łukasz Gaweł (Uniwersytet Jagielloński)

Renata Tańczuk (Uniwersytet Wrocławski)

Katarzyna Orszulak-Dudkowska (Uniwersytet Łódzki)

Aleksandra Janus (Uniwersytet Jagielloński)

Robert Piotrowski (Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu)

 

2016

Wojciech J. Burszta (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie)

Bogusław Nierenberg (Uniwersytet Jagielloński)

Jan Święch (Uniwersytet Jagielloński)

Anna Wieczorkiewicz (Uniwersytet Warszawski)

 Łukasz Gaweł (Uniwersytet Jagielloński)

Krystyna Piątkowska (Uniwersytet Łódzki)

Tomasz Siemiński (Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie)

Artur Trapszyc (Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu)

Małgorzata Oleszkiewicz (Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie)

 

2017

prof. dr hab. Janusz Barański (Uniwersytet Jagielloński)

prof. dr hab. Grażyna E. Karpińska (Uniwersytet Łódzki)

prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek (Uniwersytet Jagielloński)

prof. dr hab. Jan Święch (Uniwersytet Jagielloński)

dr hab. Łukasz Gaweł (Uniwersytet Jagielloński)

dr hab. Noemi Modnicka (Agencja Qualio. Badania i działania społeczne S.C.)

ks. dr hab. Jacek Pawlik (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

dr hab. Renata Tańczuk (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Krzysztof. P. Woźniak (Uniwersytet Łódzki)

dr Barbara Chlebowska (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi)

dr Piotr Czepas (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi)

dr Justyna Górska-Streicher (Muzeum Wsi Radomskiej)

dr Ewa Jagiełło (Agencja Qualio. Badania i działania społeczne S.C.)

dr Katarzyna Orszulak-Dudkowska (Uniwersytet Łódzki)

mgr Joanna Kurbiel (Muzeum Etnograficzne, Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu)

5/2018

prof. dr hab. Andrzej P. Kowalski (Uniwersytet Gdański)

prof. dr hab. Jan Święch (Uniwersytet Jagielloński)

prof. dr hab. Maciej Ząbek (Uniwersytet Warszawski)

prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Benedyktowicz (Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk -
Warszawa)

prof. nadzw. dr hab. Inga Kuźma (Uniwersytet Łódzki)

prof. nadzw. dr hab. Andrzej Lech (Uniwersytet Łódzki)

prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Olechnicki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

dr Tarzycjusz Buliński (Uniwersytet Gdański)

dr Marek Grabski (Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec)

dr Monika Kujawska (Uniwersytet Łódzki)

dr Agnieszka Przybyła-Dumin (Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie, Akademia
Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)

dr Stanisława Trebunia-Staszel (Uniwersytet Jagielloński)

 

Etyka wydawnicza

Etyka wydawnicza

 

Nasze czasopismo działa w zgodzie z Kodeksem Postępowania Komitetu ds. Etyki Wydawniczej (Committee on Publication Ethics – COPE). Wszystkie strony zaangażowane w proces publikacji (redaktor czasopisma, autor, recenzent i wydawca) powinny zapoznać się ze standardami zachowań etycznych stosowanymi w czasopismach wydawanych przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.

Redakcja

1)     Redaktor w czasopiśmie jest odpowiedzialny za decyzje, które artykuły przysłane do redakcji powinny być publikowane, a ponadto jest odpowiedzialny za wszystko, co zostało opublikowane w czasopiśmie. Przy podejmowaniu tych decyzji redaktor może kierować się polityką komitetu redakcyjnego czasopisma, jak również wymogami prawnymi regulującymi sprawy zniesławienia, naruszania praw autorskich i plagiatu. Przy podejmowaniu decyzji dotyczących publikacji redaktor może konsultować się z innymi członkami redakcji i recenzentami. Redaktor powinien zachować normy przyjęte w publikacjach akademickich, wykluczać praktyki narażające normy etyczne i intelektualne, oraz zawsze być gotowy do publikowania poprawek, wyjaśnień, anulowań i przeprosin, jeśli zajdzie taka potrzeba.

2)     Redaktor powinien oceniać nadesłane artykuły pod kątem zawartości merytorycznej bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, przekonania religijne, pochodzenie etniczne, obywatelstwo lub upodobania polityczne autora (-ów). Redaktor nie ujawnia żadnych informacji o rozpatrywanym artykule nikomu poza autorem (-ami), recenzentami lub potencjalnymi recenzentami, a w określonych przypadkach również innymi członkami redakcji lub komitetu redakcyjnego.

3)     Redaktor i każdy inny członek redakcji nie może ujawniać żadnych informacji o nadesłanej pracy nikomu poza autorem (-ami), recenzentami, potencjalnymi recenzentami, innymi konsultantami redakcyjnymi (np. tłumaczami lub korektorami językowymi) i wydawcą.

4)     Redaktor powinien dążyć do zapewnienia sprawiedliwej i merytorycznej recenzji. Przed rozpoczęciem procesu rozpatrywania artykułu redaktor powinien ujawnić ewentualne konflikty interesów wynikające z konkurencji, współpracy lub innych relacji i powiązań z każdym z autorów, firm lub (ewentualnie) instytucji związanych z artykułami proponowanymi do publikacji. W przypadku zaistnienia takich sytuacji redaktor w zamian powinien poprosić współredaktorów lub innych członków redakcji o podjęcie się procesu rozpatrywania artykułu i jego recenzji. Redakcja powinna wymagać od wszystkich współpracowników ujawnienia istotnych konfliktów interesów konkurencyjnych i publikować poprawki, gdy sprzeczne interesy zostały ujawnione po opublikowaniu artykułu. Jeśli to konieczne, powinny być podjęte inne odpowiednie działania, np. wycofanie publikacji lub opublikowanie sprostowania.

 

Autorzy

1)     Za autora artykułu uznaje się osobę, która znacznie przyczyniła się bądź do powstania koncepcji pracy, bądź do analizy i interpretacji danych; sporządziła pierwotną wersję tekstu lub dokonała jego krytycznej oceny, wnosząc znaczący wkład intelektualny; podjęła decyzję o ostatecznym kształcie tekstu w wersji, w jakiej ma zostać wydany. W przypadku ujawnienia, że autor publikacji dopuścił się zachowania nieetycznego – jak plagiat, fałszowanie danych czy ponowna publikacja wydanej już uprzednio pracy bądź jej części (tzw. autoplagiat) – Redakcja zwróci się do niego z prośbą o wyjaśnienia, a następnie podejmie odpowiednie kroki, przewidziane w wytycznych COPE. Na późniejszym etapie postępowania może to oznaczać zawiadomienie władz jednostki naukowej autora, odrzucenie danego artykułu, a także odmowę publikowania w czasopiśmie jakichkolwiek tekstów autorstwa tej osoby.

2)      Przed zgłoszeniem artykułu należy wyeliminować zagrożenie dwoma rodzajami naruszenia etyki publikowania związanymi z autorstwem, określanymi terminami ghostwriting (autorzy widma) i guest authorship (autorstwo gościnne). Ghostwriting odnosi się do sytuacji, kiedy osoba, która w znaczącym stopniu przyczyniła się do powstania publikacji, nie figuruje jako jej autor lub też, w przypadku wkładu o charakterze ściśle technicznym, niekwalifikującym takiej osoby do miana autora, jej wkład nie jest w publikacji opisany. Guest authorship to sytuacja odwrotna, w której jakaś osoba wymieniona jest w publikacji jako autor, choć jej wkład w powstanie tekstu jest niewystarczający lub wręcz żaden.

3)      Jeśli w powstawaniu tekstu oraz poprzedzających je badaniach brała udział więcej niż jedna osoba, w artykule należy umieścić informację o charakterze wkładu (nie zaś wkładzie procentowym) każdego z autorów (np. „Wkład poszczególnych autorów: DF odpowiada za koncepcję badań; BK zgromadziła dane. Obie autorki współtworzyły pierwotny tekst artykułu”; lub też: „Poszczególni autorzy złożyli następujące deklaracje odnośnie do swojego udziału w procesie badawczym: koncepcja badań: pierwsza autorka; analiza danych: drugi autor; tworzenie tekstu: pierwsza autorka i drugi autor”). Informacje te zostaną zamieszczone w opublikowanym tekście.

4)      Zgodnie z wytycznymi COPE wszelkie zmiany informacji o autorstwie wymagają pisemnej zgody wszystkich autorów. Zgodę taką każdy z nich powinien wyrazić oddzielnie, w liście elektronicznym skierowanym bezpośrednio do redaktora naczelnego czasopisma. Zgoda każdego z autorów na zmianę informacji o autorstwie składanego do publikacji lub wydanego już artykułu musi przybrać formę pisemnego oświadczenia. Obowiązek podania jasnej przyczyny proponowanej zmiany (czy proponowanych zmian) oraz koordynowania interakcji między autorami a redaktorem naczelnym spada na autora-korespondenta. Jeśli autorom nie uda się osiągnąć porozumienia, powinni odwołać się do władz rodzimej jednostki, w których gestii leży podjęcie ostatecznej decyzji. Redakcja nie podejmuje się uczestnictwa w tego rodzaju sporach. Jeśli opisana tu procedura dotyczy opublikowanego już artykułu, zmiana informacji o autorstwie odbywa się w trybie publikacji nowego artykułu zawierającego korektę.

Recenzenci

1)     Recenzja pomaga redaktorowi w podejmowaniu decyzji o charakterze redakcyjnym i, poprzez komunikację redakcji z autorem, ma również pomóc autorowi w poprawie artykułu.

2)     Recenzje powinny być wykonane w sposób obiektywny. Personalna krytyka autora jest niedopuszczalna. Recenzenci powinni jasno wyrażać swoje opinie, używając przy tym odpowiednich argumentów na poparcie swoich tez.

3)     Każda osoba zaproszona do recenzji, która nie czuje się kompetentna do zrecenzowania artykułu lub wie, że nie zdąży wykonać tej recenzji we właściwym czasie, powinna niezwłocznie powiadomić redaktora tak, żeby ten mógł poprosić o recenzję kogoś innego.

4)     Każdy recenzowany artykuł musi być traktowany jako dokument poufny. Nie może on być pokazywany lub omawiany z innymi osobami bez zezwolenia redaktora.

Konflikt interesów

Do konfliktu interesów dochodzi wtedy, kiedy autor (lub jednostka, którą reprezentuje), recenzent albo redaktor zaangażowany jest w ekonomiczne lub osobiste relacje, które w nieodpowiedni sposób wpływają na jego działania. Innymi, pokrewnymi określeniami tego zjawiska są: konflikt zobowiązań i konflikt lojalności. Potencjalny jego wpływ na osąd naukowy oscyluje między znikomym a bardzo dużym. Konflikt interesów może zachodzić również wtedy, gdy dotknięty nim człowiek nie zdaje sobie z tego sprawy. Najoczywistsze przykłady konfliktu interesów związane są z relacjami ekonomicznymi, takimi jak zatrudnienie, otrzymywanie wynagrodzeń, dokonywanie płatnych konsultacji i ekspertyz. Sytuacje tego rodzaju niosą także ze sobą największe ryzyko podważenia wiarygodności czasopisma, autorów, a nawet badań naukowych. Do źródeł konfliktu interesów mogą jednak zaliczać się także relacje osobiste czy współzawodnictwo naukowe, polityczne lub intelektualne namiętności itp. Każdy autor oraz recenzent, w którego przypadku występuje jakiegokolwiek rodzaju konflikt interesów, zobowiązany jest zgłosić ten fakt redakcji.

OŚWIADCZENIE WYDAWCY

W przypadkach domniemanej lub sprawdzonej nierzetelności naukowej, nieuczciwej publikacji lub plagiatu, wydawca, w ścisłej współpracy z redaktorem czasopisma, podejmie wszelkie właściwe środki w celu wyjaśnienia sytuacji i wniesienia poprawek do określonego artykułu. Obejmuje to szybką publikację erraty lub, w uzasadnionych przypadkach, pełne wycofanie pracy z czasopisma.

 

 

PUBLICATION ETHICS

The ethics statements for our journal are based on the Committee on Publication Ethics (COPE) Best Practice Guidelines for Journal Editors. For all parties involved in the act of publishing (the journal editor(s), the author, the peer reviewer and the publisher) should become familiar with the standards of ethical behavior used in journals published by the Polish Ethnological Society.

Editorial Board

1)     The editor of a peer-reviewed journal is responsible for deciding which articles submitted to the journal should be published, and, moreover, is accountable for everything published in the journal. In making these decisions, the editor may be guided by the policies of the journal’s editorial board as well as by legal requirements regarding libel, copyright infringement and plagiarism. The editor may confer with other editors or reviewers when making publication decisions. The editor should maintain the integrity of the academic standards, preclude business needs from compromising intellectual and ethical standards, and always be willing to publish corrections, clarifications, retractions and apologies when needed.

2)     The editor should evaluate manuscripts for intellectual content without regard to race, gender, sexual orientation, religious belief, ethnic origin, citizenship, or political philosophy of the author(s). The editor will not disclose any information about a manuscript under consideration to anyone other than the author(s), reviewers and potential reviewers, and in some instances the editorial board members, as appropriate.

3)     The editor and any editorial staff must not disclose any information about a submitted manuscript to anyone other than the corresponding author, reviewers, potential reviewers, other editorial advisers, and the publisher, as appropriate.

4)     The editor should seek so ensure a fair and appropriate peer review process. Editors should refrain (i.e. should ask a co-editor, associate editor or other member of the editorial board instead to review and consider) from considering manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or (possibly) institutions connected to the papers. Editors should require all contributors to disclose relevant competing interests and publish corrections if competing interests are revealed after publication. If needed, other appropriate action should be taken, such as the publication of a retraction or expression of concern.

Authors

1)      Authorship credit should be based on: substantial contributions to conception or analysis and interpretation of data; drafting the manuscript or revising it critically for important intellectual content; and final approval of the version to be published. In case of a discovered misconduct on the author's part, such as plagiarism, falsifying data or double publication, the journal Editorial Team will call for explanation and then undertake appropriate steps by following the COPE flowcharts. This may eventually include notification of authorities at the author's institution, withdrawal of the article in question and exclusion of any further submissions by the same author from being processed by the journal.

2)      The following authorship problems should be prevented before submitting a paper: “ghostwriting” and “guest authorship”. “Ghostwriting” refers to a case when a person who made substantial contributions to a publication is not credited as an author or, in the case of purely technical support insufficient for authorship, the person is not acknowledged in a publication. “Guest authorship” is the opposite situation, when a person appears in the publication as an author despite insignificant contribution or even absence from the scientific process.

3)     In case of more than one author contributing to the research, individual contributions (substantial, not percentage) of each author must be specified in the manuscript (e.g. “Particular authors’ contribution: DF is responsible for the ideas in the research; BK collected the examples. Both authors participated in drafting the manuscript”; or: “The following declarations about the particular authors’ contributions to the research have been made: concept of the study: first author; data analyses: second author; writing the manuscript: first and second author”). This information will be published in the article.

4)     In accordance with the COPE guidelines, any changes in authorship require written consent of all authors sent individually via direct email to the Editor-in-Chief. Each of them must issue a statement on the acceptance of the proposed changes in the authorship of submitted manuscripts or published articles. The corresponding author takes responsibility for providing clear reason for the change(s) and should coordinate interaction between the authors and the Editor-in-Chief. If no satisfactory agreement can be reached among the authors, they must contact their parent institution(s) for a final decision; the editors take no responsibility to resolve such disagreements. If a change in authorship pertains to an already published paper, it will be executed by publishing a correction article.

Reviewers

1)     Peer review assists the editor in making editorial decisions and, through the editorial communication with the author, may also assist the author in improving the manuscript.

2)     Reviews should be conducted objectively. Personal criticism of the author is inacceptable. Reviewers should express their views clearly with appropriate supporting arguments.

3)     Any invited reviewer who feels unqualified to review an article, or cannot do on time should immediately notify the editor so that alternative reviewers can be contacted.

4)     Any manuscripts received for review must be treated as confidential documents. They must not be shown to or discussed with others except if authorized by the editor.

Competing interests

A conflict of interest exists when an author (or the author’s institution), reviewer, or editor has financial or personal relationships that inappropriately influence his or her actions. Such relationships are also known as dual commitments, competing interests, or competing loyalties. These range from those with negligible potential to those with great potential to influence scientific judgment. Competing interests may exist regardless of whether an individual is aware of it. Financial relationships, such as employment, consultancies, honoraria, paid expert opinions are the most easily identifiable conflicts of interest and ones most likely to undermine the credibility of the journal, the authors, and science itself. However, conflicts may occur for other reasons, such as personal relationships, academic competition, and political and intellectual passion. If any conflict of interest exists, it is obligatory that each author and reviewer declare it.

Publisher’s confirmation

In cases of alleged or proven scientific misconduct, fraudulent publication or plagiarism the publisher, in close collaboration with the editors, will take all appropriate measures to clarify the situation and to amend the article in question. This includes the prompt publication of an erratum or, in the most severe cases, the complete retraction of the affected work.



Partnerzy platformy czasopism