Technicized University – Are the Technological Changes an Opportunity or a Threat?

Przemysław Chmielecki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/ZN.2019.006

Abstrakt


The university’s classic formula refers to the importance of an in-depth relationship between the professor and his students. However, one can get the impression that currently students’ expectations towards the university have changed significantly, which is why higher education institutions are currently facing a paradigmatic change. In this article, the author analyses selected phenomena of technicalization of the university, indicating the possibilities and potential threats to the identity of academic institutions.


Słowa kluczowe


university; cloud computing; technicization; sts

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Baudrillard J., 2006, Spisek sztuki: iluzje i deziluzje estetyczne z dodatkiem wywiadów o spisku sztuki (Conspiracy of Art: Aesthetic Illusions and Dilusions with the Addition of Interviews about the Conspiracy of Art), transl. S. Królak, Warszawa: Sic!.

Bauman Z., 2006, Płynny lęk (Liquid Fear), Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Bauman Z., 2007, Szanse etyki w zglobalizowanym świecie (Ethics Opportunities in a Globalized World), Kraków: Znak.

Beck U., 2012, Społeczeństwo światowego ryzyka. w poszukiwaniu utraconego bezpieczeństwa (A Global Risk Society. In Search of Lost Security), transl. B. Baran, Warszawa: Scholar.

Brzeziński J., 2004, „O osobliwościach uniwersyteckiego kształcenia” (About the peculiarities of university education), in: W. Ambrozik, K. Przyszczypkowski (red.). Uniwersytet – społeczeństwo – edukacja: materiały konferencji naukowej z okazji X-lecia Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (University – Society – Education: Materials of the Scientific Conference on the Occasion of the 10th Anniversary of the Faculty of Educational Studies of the University of Adam Mickiewicz), Poznań: UAM.

Chmielecki P., 2018, „Is Agile Approach a Miraculum Cure in Software Development Projects? Potential Areas of Degeneration”, in: Proceedings of IAC in Budapest 2018, Prague: CIAE.

Czeżowski T., 1926, “Wstęp” (Introduction), in: Zbiór ustaw i rozporządzeń o studiach uniwersyteckich oraz innych przepisów ważnych dla studentów uniwersytetu ze szczególnym uwzględnieniem Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (A Set of Laws and Regulations on University Studies and Other Regulations Important for University Students, with Particular Emphasis on the Stefan Batory University in Vilnius), Wilno.

Firment D., 2018, AWS Partner Story: University of Notre Dame, https://info.acloud.guru/resources/notre-dame-partner-story (access: 21.10.2019).

Fromm E., 1978, Ucieczka od wolności (Escape from Freedom), transl. O., A. Ziemilscy, Warszawa: Czytelnik.

http://wsinf.edu.pl/p-3-Studia-Online (access: 21.10.2019).

https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/ (access: 21.10.2019).

https://www.puw.pl (access: 21.10.2019).

https://www.uo.uw.edu.pl/kursy (access: 21.10.2019).

https://www.wsb.pl/poznan/studia-i-szkolenia/studia-ii-stopnia/kierunki-i-specjalnosci/zarzadzanie-studia-online (access: 21.10.2019).

Humboldt W. von, 1946, Schulpläne des Jahres 1809 Über die Innere und Äußere Organisation der Höheren Wissenschaftlichen Anstalten in Berlin, 1810 (School plans of the year 1809 About the internal and external organization of the higher scientific institutions in Berlin, 1810), Hamburg: Hamburg Universität.

Markowski M., 2003, Pierwowzory Uniwersytetów (Prototypes of the Universities), Olecko: Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej Acta Universitatis Masuriensis.

Sowa K. Z., 2009, Gdy myślę uniwersytet… (When I Think University…), Kraków: UJ.

The University of Notre Dame and A Cloud Guru Educate the Next Generation of IT Professionals, https://aws.amazon.com/partners/success/university-of-notre-dame-a-cloud-guru/ (access: 21.10.2019).

Twardowski K., 1933, „O dostojeństwie Uniwersytetu” (About the dignity of the University), Poznań: Uniwersytet Poznański; reprint in: Kronos 2011, 1.

Tyburski W., 2004, Filozofia moralna w Wilnie (Moral Philosophy in Vilnius), Toruń: Top Kurier.

Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 (Act of May 10, 2018 on the protection of personal data).

Williams J., Do You Know Where Your Data Is? – When Your University Moves its Data Center into the Cloud, https://sites.nd.edu/2018-accfo/do-you-know-where-your-data-is-when-your-university-moves-its-data-center-into-the-cloud/ (access: 8.10.2019).

Wolaniuk A., 2010, Uniwersytety i ich rola w organizacji przestrzeni (Universities and Their Role in the Organization of Space), Łódź: UŁ.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism