Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Zagadnienia Naukoznawstwa?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

ETYKA PUBLIKOWANIA I OŚWIADCZENIE O ZAPOBIEGANIU NADUŻYCIOM
W trosce o najwyższą jakość publikowanych artykułów naukowych Redakcja i Rada
Programowa czasopisma „Zagadnienia Naukoznawstwa” na wszystkich etapach pracy z
tekstami naukowymi dbają o przestrzeganie prawa własności intelektualnej, rzetelność
prezentowanych na łamach pisma badań naukowych i przestrzegają standardów etycznych
ustalonych przez Commitee on Publication Ethics (COPE). Standardy te wyznaczają
ostateczne i niepodważalne reguły rządzące procesem recenzowania i redagowania
nadesłanych tekstów naukowych. Redakcja i Rada Programowa czasopisma „Zagadnienia
Naukoznawstwa” oświadczają, że na ich przestrzeganie nie mają wpływu żadne relacje ze
sferą biznesu.
W związku z powyższym, ustala się następujące obowiązki zaangażowanych w proces
publikacji stron:
I. OBOWIĄZKI RECENZENTÓW
Recenzenci tekstów naukowych nadesłanych do czasopisma „Zagadnienia
Naukoznawstwa” zobowiązują się do
1. rzetelnego, obiektywnego recenzowania przedstawionych im artykułów naukowych, w
zgodzie ze standardami etycznymi i powstrzymując się od wszelkich form
nienaukowej krytyki;
2. dołożenia wszelkich starań, by podnieść wartość naukową recenzowanych artykułów
naukowych;
3. powstrzymania się od sporządzenia recenzji, jeśli dziedzina, jakiej dotyczą
recenzowane artykuły naukowe nie mieści się w ich naukowych kompetencjach lub/i
istnieje konflikt interesów pomiędzy Autorem/Autorką a Recenzentem/Recenzentką;
4. poinformowania Redakcji w sytuacji odkrycia jakichkolwiek naruszeń standardów
etycznych w recenzowanych artykułach naukowych, w tym przede wszystkim
plagiatów i autoplagiatów;
5. przestrzegania reguł poufności dotyczących wszystkich informacji związanych z
procesem recenzowania.
II. OBOWIĄZKI AUTORÓW
Autorzy tekstów naukowych nadesłanych do czasopisma „Zagadnienia
Naukoznawstwa” zobowiązują się do
1. złożenia oświadczenia, że wszystkie zawarte w nadesłanych przez nich artykułach
naukowych dane są oryginalne i prawdziwe;
2. złożenia oświadczenia, że nadesłany tekst naukowy nie został skierowany do procesu
recenzowania w innym czasopiśmie naukowym;
3. współpracy z Redakcją czasopisma w procesie wymiany informacji dotyczących
recenzowania i redagowania nadesłanych artykułów naukowych;
4. ujawnienia danych o miejscu wcześniejszego opublikowania tekstu naukowego, jeśli
jest on w całości lub w części przedrukiem;
5. ujawnienia źródeł finansowania badań naukowych, których wyniki są prezentowane w
nadesłanych artykułach naukowych;
6. ujawnienia pełnej listy autorów nadesłanych artykułów naukowych;

7. uzyskania zgody na publikację innych objętych prawem autorskim elementów
artykułu naukowego (np. ilustracji, zdjęć);
8. ujawnienia informacji o każdym potencjalnym konflikcie interesów, jaki może się
pojawić w procesie recenzowania i redagowania nadesłanych artykułów naukowych.
9. wyrażenie przez Autora/Autorkę woli publikacji artykułu naukowego w czasopiśmie
„Zagadnienia Naukoznawstwa” jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń, o
których mowa w punktach 1 i 2.
III. OBOWIĄZKI REDAKCJI
Członkowie redakcji czasopisma „Zagadnienia Naukoznawstwa” zobowiązują się do
1. decydowania o publikacji nadesłanych tekstów naukowych, biorąc pod uwagę
wyłącznie ich wartość naukową, bez względu na pochodzenie, wyznanie, orientację
seksualną, płeć, obywatelstwo i światopogląd Autora/Autorki;
2. podejmowania obiektywnych decyzji o przyjęciu artykułów naukowych do druku i
udzielania ich Autorom/Autorkom tekstów naukowych wraz z uzasadnieniem;
3. informowania na stronie internetowej czasopisma o regułach recenzowania
nadesłanych tekstów naukowych;
4. zachowania pełnej anonimowości w procesie recenzowania tekstów naukowych i
nieujawniania treści recenzji osobom trzecim;
5. wycofania się z procesu redagowania tekstu naukowego, jeśli istnieje konflikt
interesów z jego Autorem/Autorką;
6. informowania Autorów o wszelkich sugestiach zmian w tekstach naukowych,
wyłączywszy adiustację i korektę.

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  1. Tekst nie został wcześniej opublikowany oraz nie został złożony do druku w innym wydawnictwie.
  2. Plik został zapisany w formacie Microsoft Word (doc) lub RTF.
  3. Tekst publikacji złożony jest czcionką Times New Roman (12 pkt), interlinia 1,5 (przy dłuższych wyodrębnionych cytatach: Times New Roman 11 oraz interlinia 1,0).
  4. Ewentualne źródła finansowania pracy zostały wymienione w zgłaszanej publikacji w miejscu zgodnym z wymogami redakcyjnymi. W zgłaszanym utworze nie występują zjawiska "ghostwriting", guest-autorship" oraz konflikt interesów. Autor zapoznał się z obowiązującymi w czasopiśmie procedurami recenzowania tekstów.
  5. Autor wyraża zgodę na warunki i zapisy umowy licencyjnej z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, której treść dostępna jest TUTAJ. W przypadku pracy zbiorowej autor zgłaszający artykuł do publikacji wypełnił oświadczenie o wkładzie procentowym, w którym podał wkład pracy poszczególnych współautorów w zgłaszany artykuł. Treść pracy znana jest wszystkim jej współautorom i wyrażają oni zgodę na jej publikację. Wypełnione oświadczenie należy wgrać jako plik dodatkowy wraz z artykułem.
 

Polityka prywatności

Zakładając konto w profilu czasopisma, jednocześnie wyrażam zgodę na otrzymywanie powiadomień drogą mejlową. Newslettery będą informowały o ukazaniu się nowych  numerów czasopisma lub innych spraw związanych z działalnością czasopisma.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych autorów.
Dane autorów nie są wykorzystywane w celach handlowych i marketingowych.

 


Partnerzy platformy czasopism