Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

„Zagadnienia Naukoznawstwa“ mają na celu

1)      upowszechnianie wyników badań z obszaru dyscyplin należących do naukoznawstwa;

2)      pokazywanie nowych tendencji badawczych i kierunku rozwoju nauki

3)      prowadzenia debat na istotne aktualne problemy środowiska naukowego;

4)      pokazywanie społecznej roli nauki i sposobów transferu wyników jej badań do społeczeństwa;

5)      promowanie uprawianej w Polsce nauki, szczególnie z nastawieniem na odbiorcę zagranicznego;

6)      umiędzynarodowienie pisma poprzez publikacje w języku angielskim i zapraszanie do publikacji autorów zagranicznych.

 

Misją Redakcji i Rady Programowej „Zagadnień Naukoznawstwa” jest integrowanie środowiska akademickiego w tworzeniu platformy dyskusji i współpracy dla przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych i organów związanych z działalnością naukową (jak np. MNiSW, NCN, NCBiR, FNP, OPI). Podejmując aktualne i doniosłe dla środowiska naukowego problemy czasopismo wspomaga funkcję ekspercką i opiniotwórczą Komitetu Naukoznawstwa PAN jako komitetu problemowego w kształtowaniu polityki naukowej (szczególnie w odniesieniu do kierunków rozwoju i priorytetów badawczych w dyscyplinach reprezentowanych przez Komitet Naukoznawstwa). Czasopismo jest otwarte na nowe wartościowe idee w podejściu do nauki (m.in. w poszukiwaniu nowych narzędzi i strategii badawczych), jak i sposobów transferu wiedzy do społeczeństwa.   

 

Zakres tematyczny czasopisma

Czasopismo mając profil interdyscyplinarny prezentuje oryginalne publikacje z szerokiego zakresu zagadnień i problemów nauki badanych w różnych aspektach w dyscyplinach teoretycznych (takich jak: teoria i metodologię nauki, filozofia nauki z aksjologią, logika wiedzy, historia nauki, psychologia i socjologia nauki), jak i praktycznych dotyczących zinstytucjonalizowanej działalności naukowo-badawczej w kontekście wielorakich uwarunkowań zewnętrznych (społecznych, kulturowych, ekonomicznych, politycznych), kształtowania polityki naukowej (w tym ewaluacyjnej),  wykorzystywania nowoczesnych trendów (pochodzących m.in. z neuronauki, sztucznej inteligencji) i technologii (np. informatycznych czy nanotechnologii) do użytkowania i projektowania strategii badawczych, a w aspekcie etycznym przybliżania standardów odpowiedzialnych innowacji i ethosu naukowego.

Przyjmowane są artykuły prezentujące wyniki badań empirycznych, jak i teoretycznych, teksty prezentujące metody i techniki badawcze, recenzje książek naukowych, materiały z debat naukowych, jak i zamawiane artykuły do prezentacji stanowisk i opinii na podany do dyskusji na łamach czasopisma temat.   

 

Działy

Artykuły

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Dyskusje i polemiki

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Recenzje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

In memoriam (nekrologii i wspomnienia)

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Kronika

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Redakcja przestrzega zasad recenzowania zgodnych z przyjętymi standardami międzynarodowymi wyznaczonymi przez Committee on Publications Ethics (COPE)

Redakcja dokonuje wyboru kompetentnych recenzentów, tak aby nie było konfliktu interesów między autorem a recenzentem, jak również sami recenzenci mają obowiązek przestrzegać standardów naukowych i etycznych. Nazwiska recenzentów nie są ujawniane autorom. Lista nazwisk recenzentów oceniających teksty w danym roku kalendarzowym podawana jest zbiorczo po zakończonym procesie redakcyjnym ostatniego numeru.

Teksty nadsyłane do „Zagadnień Naukoznawstwa” są recenzowane anonimowo przez dwu  niezależnych recenzentów. Recenzje sporządzane są pisemnie wedle wzoru formularza.

 

Anonimowa recenzja tekstu

zgłoszonego do kwartalnika „Zagadnienia Naukoznawstwa”

pt.

 

 

  1. Proponowana decyzja (proszę wstawić znak „x” w nawiasach kwadratowych obok wybranej opcji). Tekst:

[] może zostać przyjęty w obecnym kształcie bez zmian;

[] może zostać przyjęty po wprowadzeniu proponowanych zmian bez ponownego recenzowania,

[] po wprowadzeniu proponowanych zmian powinien być ponownie zrecenzowany,

                [] nie może zostać przyjęty, ponieważ

                               [] nie spełnia w wystarczającym stopniu kryteriów naukowości;

                               [] jego tematyka nie mieści się w zakresie naukoznawstwa;

                               [] inne względy: …

 

  1. W przypadku proponowanych zmian proszę zaznaczyć na liście lub podać opisowo na końcu:

                [] nie jest wystarczająco jasny;

                [] wygłaszane w nim opinie nie są dostatecznie uzasadnione;

                [] w zbyt małym stopniu uwzględnia ważną literaturę przedmiotu;

                [] wnosi za mało nowego do aktualnego stanu badań;

                [] wykorzystuje prace innych autorów w sposób niedopuszczalny;

                [] jest zbyt długi lub ma źle sporządzone przypisy;

                [] jest miejscami niepoprawny pod względem językowym;

                [] jego tytuł nie odzwierciedla dostatecznie treści;

                [] jego streszczenie nie jest wystarczająco informacyjne;

                [] inne: …

 

  1. Uzasadnienie zarzutów:

 

  1. Proponowane zmiany:

 

  1. Punktacja w skali punktów od 0 do 10 (dotyczy tekstów zaakceptowanych):

pod względem uzasadnienia tez []

pod względem wyczerpania literatury przedmiotu []

pod względem oryginalności []

pod względem stylistycznej poprawności []

 

Polityka Open Access

Periodyk oferuje dostęp do zawartości w systemie Open Access na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (CC BY-ND 3.0).

http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma//public/site/images/greg/cc_by-nd_3_0_88

 

Rada Programowa

Przewodnicząca

Prof. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska (Uniwersytet Jagielloński/ przewodnicząca Komitetu Naukoznawstwa PAN, Polska)

 

Członkowie

Prof. Timo Airaksinen (University of Helsinki, Finlandia)

Prof. Piotr Bołtuć (Illinois University, USA)

Prof. Wojciech Gasparski (członek honorowy Komitetu Naukoznawstwa PAN, Polska)

Ks. prof. Michał Heller (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II/Watykańskie Obserwatorium Astronomiczne, Polska/Włochy-Watykan)

Dr hab. Julita Jabłecka-Prysłopska, em. prof. KUL (Komitet Naukoznawstwa PAN, Polska)

Prof. William Outhwaite (Newcastle University,  Wielka Brytania)

Prof. Włodek Rabinowic (Lund University, Szwecja)

Prof. Slavo Radosevic (University College London, Wielka Brytania)

Prof. Mirosław Skibniewski (University of Maryland, USA)Partnerzy platformy czasopism