Autor - szczegóły

Gręźlikowski, Janusz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska

 • Vol 21, No 1 (2013) - Recenzje
  Polskie prawo wyznaniowe. Wybór źródeł. Stan prawny na dzień 3 maja 2012 r., oprac. Michał Poniatowski, Paweł Sobczyk, Lublin 2012, ss. 678
  Szczegóły  PDF
 • Vol 22, No 2 (2013) - Artykuły
  Pierwsze seminaria duchowne w Polsce – recepcja dekretu Soboru Trydenckiego o seminariach
  Abstrakt  PDF
 • Vol 19, No 1 (2012) - Artykuły
  Realizacja prawa do dobrego imienia i ochrony własnej intymności w kościele (kan. 220 kpk) w świetle ustawy i instrukcji o ochronie danych osobowych
  Abstrakt  PDF
 • Vol 26, No 2 (2014) - Artykuły
  Spór o odstępstwo od wiary i Kościoła
  Abstrakt  PDF
 • Vol 26, No 2 (2014) - Recenzje
  Henryk Pietras SJ, Sobór nicejski (325). Kontekst religijny i polityczny, dokumenty, komentarze, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków 2013, ss. 235
  Szczegóły  PDF
 • Vol 27, No 3 (2014) - Recenzje
  Henryk Pietras SJ, Sobór Nicejski (325). Kontekst religijny i polityczny, dokumenty, komentarze, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków 2013, ss. 235
  Szczegóły  PDF
 • Vol 29, No 1 (2015) - Artykuły
  Kanoniczne badania przedślubne – formalności czy potrzeba i wyzwanie duszpasterskie
  Abstrakt  PDF
 • Vol 30, No 2 (2015) - Recenzje
  Wiesław Kazimierz Kiwior, Czynności poprzedzające otwarcie dochodzenia w sprawach wyznawcy, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2014, ss. 236
  Szczegóły  PDF
 • Vol 32, No 4 (2015) - Artykuły
  Zdrada tajemnicy spowiedzi w obowiązującym prawodawstwie kościelnym
  Abstrakt  PDF
 • Vol 32, No 4 (2015) - Recenzje
  Roman Walczak, Sede vacante come conseguenza della perdita di un ufficio ecclesiastico nel Codice di Diritto Canonico del 1983, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2015, ss. 330
  Szczegóły  PDF
 • Vol 10 (2007) - Artykuły
  Kapłan – pasterzem i przewodnikiem wspólnoty parafialnej
  Abstrakt  PDF
 • Vol 37, No 1 (2017) - Artykuły
  Kanoniczne i duszpasterskie znaczenie instytucji zaręczyn
  Abstrakt  PDF
 • Vol 18 (2011) - Recenzje
  Mirosław Krajewski, Universitas w nauczaniu Jana Pawła II, Rypin 2011, ss. 165.
  Szczegóły  PDF
 • Vol 18 (2011) - Recenzje
  Artur G. Miziński, Status prawny adwokata w Kościele łacińskim, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej, Lublin 2011, ss. 669
  Szczegóły  PDF
 • Vol 11 (2008) - Artykuły
  Ewolucja norm prawa kanonicznego związanych z pozycją procesową podmiotów uprawnionych do zaskarżenia nieważności małżeństwa
  Abstrakt  PDF
 • Vol 12 (2008) - Recenzje
  Katarzyna Małgorzata Więcek FMA, Wkład polskich kanonistów do nauki prawa kanonizacyjnego, Wydawnictwo KUL , Lublin 2008, ss. 184.
  Szczegóły  PDF
 • Vol 38, No 2 (2017) - Recenzje
  Ks. Adam Orczyk, Kształcenie i wychowanie w seminariach duchownych. Od XVI do połowy XX wieku, Sandomierz 2017, Wydawnictwo Diecezjalne, ss. 443
  Szczegóły  PDF
 • Vol 41, No 1 (2018) - Recenzje
  Kodeks Pio-Benedyktyński. Między tradycją a rozwojem, red. ks. Z. Janczewski, ks. J. Dohnalik, I. Kilanowski, Wydawnictwo „Spes”, Warszawa 2017, ss. 222
  Szczegóły  PDF
 • Vol 42, No 2 (2018) - Recenzje
  Wojciech Góralski, Matrimonium facit consensus. Z orzecznictwa Trybunału Roty Rzymskiej w sprawach o nieważność małżeństwa rozpoznawanych z tytułów dotyczących zgody małżeńskiej (1997–2016), t. 3, Płock 2018, s. 562
  Abstrakt  PDF
 • Vol 43, No 3 (2018) - Recenzje
  Ks. Tomasz Jakubiak, Problem ważności przyjęcia sakramentu święceń w prawie Kościoła katolickiego, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2018, ss. 497
  Szczegóły  PDF
 • Vol 48, No 4 (2019) - Recenzje
  O. Dariusz Borek O. Carm., Przestępstwa zastrzeżone dla Kongregacji Nauki Wiary (normy materialne i proceduralne), Wydawnictwo „Biblos”, Tarnów 2019, ss. 291
  Szczegóły  PDF
 • Vol 48, No 4 (2019) - Recenzje
  Ks. Wojciech Góralski, Rozeznanie oceniające co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich oraz jego poważny brak (kan. 1095, n. 2 KPK). Doktryna i orzecznictwo, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2018, ss. 223
  Szczegóły  PDF
 • Vol 49, No 1 (2020) - Recenzje
  Kinga Szymańska, Wpływ zaburzeń odżywiania na niezdolność konsensualną do zawarcia małżeństwa. Anoreksja, bulimia, bigoreksja i inne w naukach medycznych, w wyrokach Roty Rzymskiej, w doktrynie kanonistycznej, Wydawnictwo „Homo Dei”, Kraków 2019, ss. 316
  Szczegóły  PDF


Partnerzy platformy czasopism