Czy jedyny Bóg może mieć syna? Studium osobowości Boga Jahwe w kontekście idei Wcielenia w myśli Harolda Blooma

Paweł Sznajder

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2020.037

Abstrakt


Tora jest nie tylko księgą fundamentalną dla dwóch religii monoteistycznych, lecz również inspirującym kolejne pokolenia dziełem literackim. W tej drugiej perspektywie bada Biblię Harold Bloom, przedstawiając w swoich pracach niezwykłą charakterystykę Boga Jahwe, który jawi się w nich jako postać barwna, pełna ludzkich namiętności i życiowej energii, kapryśna, zmienna, czyli zdecydowanie odbiegająca od tej znanej z ortodoksyjnej teologii, zarówno żydowskiej, jak i chrześcijańskiej. Artykuł rozważa kwestię związków Jahwe z Jezusem Chrystusem oraz kategorię Wcielenia w świetle badań estetycznych i literackich Blooma.

 

 

The Torah is not only a fundamental book for two monotheistic religions, but also an inspirational literary work for successive generations.Harlod Bloom researches the Bible in this second perspective.He presents in his works very interesting psychological profile of God Yahweh, who appears in them as a colorful figure, full of human passions and life energy, capricious, changeable, which is primarily different from the orthodox theology, both Jewish and Christian. The paper considers the connection of this Yahweh with Jesus Christ and the category of the Incarnation in the light of Blook’s aesthetic and literary research.


Słowa kluczowe


Harold Bloom; Tora; Księga J; Wcielenie; Harold Bloom; Torah; The Book of J; Incarnation

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Augustyn, O Trójcy Świętej, tłum. M. Stokowska, Kraków 1996.

Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu: od wjazdu do Jerozolimy do zmartwychwstania, tłum. W. Szymona, Kraków 2019.

Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu: od chrztu w Jordanie do Przemienienia, tłum. W. Szymona, Kraków 2017.

H. Bloom, Jesus and Yahweh: the names divine, New York 2005.

H. Bloom, Księga J, tłum. B Baran, Warszawa 2018.

H. Bloom, A. Bielik-Robson, Judeochrześcijaństwo to mit, „Dziennik - wydanie internetowe” 5-11-2007, (https://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/183928,judeochrzescijanstwo-to-mit.html. (Dostęp 8 maja 2019 r.)).

R. L. Bruckberger, Dzieje Jezusa Chrystusa, tłum. M. Ponińska, Warszawa 1970.

D. Di Cesare, Átopos. Hermeneutyka i miejsce poza rozumieniem, tłum. A Przyłębski, [w:] Dziedzictwo Gadamera, A. Przyłębski (red.), Poznań 2004, s. 61-69.

S. A. Hipp, „Person” in Christian Tradition and the Conception of Saint Albert the Great. A Systematic Study of its Concept as Illuminated by the Mysteries of the Trinity and the Incarnation, Münster 2001.

P. Johnson, A history of the Jews, Pymble, New York 2006.

C. G. Jung, Odpowiedź Hiobowi, Warszawa 1995.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.

M. J. Kruger, The Question of Canon: Challenging the Status Quo in the New Testament Debate, Downers Grove 2013.

Novum Testamentum Graece et Latine, Nestle E., Nestle E., Aland K., Aland B. (red.), Stuttgart 1994.

M. Metzger, The canon of the New Testament: its origin, development, and significance, Oxford - New York 1987.

J. Miles, Bóg: biografia, Warszawa 1998.

R.C. Newman, The Council of Jamnia and the Old Testament Canon, „Westminster Theological Journal”, t. 38, nr 4(1976) nr 38, s. 319-348.

Pismo Świe̜te starego i nowego testamentu: w przekładzie z je̜zyków oryginalnych, Poznań 1991.

Słownik hermeneutyki biblijnej, R. J. Coggins, J. L. Houlden, (red.), Warszawa 2005.

H. Thielicke, Der Evangelische Glaube, Bd. 2: Gotteslehre und Christologie, Tübingen 1973.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism