Pobożność ludowa i duszpasterstwo on-line jako środki odnowy Kościoła w Polsce

Adam Kłonowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2020.027

Abstrakt


Przyglądając się współczesnej rzeczywistości można dostrzec potrzebę odnowy Kościoła w Polsce. Jej naturalnym źródłem jest odniesie do Bożego Objawienia za pomocą właściwych działań duszpasterskich. Wśród nich autor zwraca uwagę na potrzebę promowania pobożności ludowej oraz wykorzystanie cyberprzestrzeni w dziele ewangelizacji. Obie ze wspomnianych form duszpasterstwa niosą za sobą wiele korzyści. Bazują na prostocie i przystępności, lecz niewłaściwie wykorzystywane, mogą nieść za sobą także konkretne niebezpieczeństwa. Niezbędna jest zatem analiza obu zagadnień i przedstawienie wynikających z niej wniosków, co stanowi treść niniejszej publikacji.


Słowa kluczowe


duszpasterstwo; Internet; pobożność ludowa; odnowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Franciszek, Adhortacja apostolska o głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie Evangelii Gaudium, Kraków 2013.

Jan Paweł II, Grzech jako „alienacja” człowieka, w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. 6, Katechezy, cz. I, Kraków 2007, s. 750–753.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2002.

Komunikat Stolicy Apostolskiej, Papież: módlmy się za kobiety w ciąży, uważajmy na wirtualne przeżywanie wiary, w: https://www.vaticannews.va/pl/papiez-franciszek/msza-w-domu-sw-marty/2020-04/papiez-modlmy-sie-za-kobiety-w-ciazy-uwazajmy-na-wirtualne-prz.html (dostęp: 22.05.2020).

Konferencja Episkopatu USA, Praktyki pobożności ludowej: podstawowe pytania i odpowiedzi, „Salvatoris Mater” 5/4 (2003), s. 341–355.

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii. Zasady i wskazania, Poznań 2003.

Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Etyka w Internecie, „Biuletyn KAI”, w: https://ekai.pl/dokumenty/etyka-w-internecie (dostęp: 19.05.2020).

Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Kościół a Internet, „Biuletyn KAI”, w: https://ekai.pl/dokumenty/kosciol-a-internet (dostęp: 22.05.2020).

Paweł VI, Adhortacja apostolska o Ewangelizacji w świecie współczesnym Evangelii nuntiandi, Wrocław 2001.

Sobór Watykański II, Dekret o misyjnej działalności kościoła Ad Gentes Divinitus, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, s. 433–471.

Sobór Watykański II, Dekret o środkach społecznego przekazu Inter Mirifica, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, s. 87–94.

Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et Spes , w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, s. 526–604.

Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum concilium, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, s. 48–78.

Baniak J., Kościół instytucjonalny w krytycznym spojrzeniu dzisiejszych katolików polskich, „Przegląd Religioznawczy” 2 (2011), s. 91–112.

Domaszak A., Internet dobrodziejstwem i zagrożeniem: formacyjne wyzwania dla seminariów duchownych, „Seminare. Poszukiwania naukowe” 33 (2013), s. 63–79.

Główny Urząd Statystyczny, Życie religijne w Polsce. Wyniki badania spójności społecznej 2018, w: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/wyznania-religijne/zycie-religijne-w-polsce-wyniki-badania-spojnosci-spolecznej-2018,8,1.html (dostęp: 25.05.2020).

Knapiński R., Biblia Pauperum – rzecz o dialogu słowa i obrazu, w: Wizualizacja wiedzy od Biblia Pauperum do hipertekstu, Lublin 2011, s. 10–36.

Komunikat Diecezji Włocławskiej, Inicjatywy duszpasterskie w parafiach diecezji włocławskiej w okresie epidemii (aktualizacja), w: https://www.diecezja.wloclawek.pl/pl, news2,inicjatywy_duszpasterskie_w_parafiach_diecezji_wloclawskiej_w_okresie_epidemii__aktualizacja_,1304.html (dostęp: 20.05.2020).

Komunikat Ministerstwa Cyfryzacji, w: https://twitter.com/MC_GOV_PL/status/1146354096 967 954432?s=20 (dostęp: 24.05.2020).

Konecki K., Błogosławieństwa w życiu Kościoła, „Studia Włocławskie” 5 (2002), s. 150–160.

Konecki K., Sprawowanie błogosławieństw wydarzeniem kościelnym, „Seminare. Poszukiwania naukowe” 13 (1997), s. 13–22.

Leksykon liturgii, red. B. Nadolski, Poznań 2006.

Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fijałkowski, Lublin 2006.

Nadolski B., Biuletyn Liturgiczny (97), „Collectanea Theologica” 68 (1998), z. 4, s. 135–152.

Pikor W., Przypowieści Jezusa. Klucz narracyjny, Kielce 2011.

Pyc M., Pobożność ludowa a sensus fidei, „Studia Gnesnensia” 27 (2013), s. 47–57.

Ratzinger J., Komentarz teologiczny, w: Kongregacja Nauki Wiary, Orędzie Fatimskie, Poznań 2000, s. 32–44.

Sapieha A., Planowanie duszpasterskie w praktyce, „Studia Paradyskie” 23 (2013), s. 137–156.

Sołga P., Kościół katolicki wobec Internetu. Zarys problematyki w ujęciu historycznym, „Res Gestae” 2 (2016) s. 145–161.

Stępniak A., Portale społecznościowe a postawy i zachowanie przedsiębiorcze. Studium przypadku serwisu YouTube, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej” 31 (2018), s. 232–242.

Stępniak M., Religijność ludowa jako droga przekazu tradycji, „Łódzkie Studia Teologiczne” 19 (2010), s. 276–283.

Wielebski T., Nawrócenie pastoralne i duszpasterstwo misyjne parafii w Polsce, „Teologia i Człowiek” 45 (2019), n. 1, s. 105–119.

Wielebski T., Uczeń Chrystusa a program duszpasterski Kościoła Katolickiego w Polsce na początku XXI wieku, „Warszawskie Studia Teologiczne” 21 (2008), s. 97–112.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism