Stosunek teologów katolickich w Polsce do wychowania państwowego przed II wojną światową

Kazimierz Stanisław Skoczylas

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2020.022

Abstrakt


Środowisko teologów katolickich w Polsce w okresie 1920-1939 aktywnie uczestniczyło w przemianach dokonujących się w Polsce okresu międzywojennego. Była to przede wszystkim aktywność intelektualna przejawiająca się w licznych publikacjach naukowych. Oprócz problematyki teologicznej podejmowało też krytyczną refleksję odnoszącą się do koncepcji wychowania w Rzeczypospolitej. Przedmiotem ich zainteresowania i krytycznej oceny były również propozycje wychowania szkolnego. Ówczesne państwo polskie zamieszkiwali obywatele wielu narodowości. W latach trzydziestych XX wieku władze przyjęły koncepcję wychowania w duchu państwowym pomagającym integrować tak zróżnicowaną ludność wokół służby dla państwa. Przedstawiciele środowiska teologów katolickich krytycznie oceniali przyjęte koncepcje w duchu pedagogiki katolickiej oraz podkreślali potrzebę wychowania w duchu katolickim opierając się na postanowieniach konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską.


Słowa kluczowe


: pedagogika, wychowanie, wychowanie narodowe, wychowanie państwowe wychowanie religijne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arnold S., Teoretyczne podstawy nauki o Polsce współczesnej, „Zrąb” 1930, nr 3, s. 334–347.

Balicki Z., Egoizm narodowy wobec etyki, Lwów 1903.

Balicki Z., Zasady wychowania narodowego, Warszawa 1909.

Bartnicka K., Wychowanie państwowe: do dyskusji nad problemami ideologii wychowawczej sanacji, „Rozprawy z Dziejów Wychowania” 12 (1972), s. 61–72.

Biskupski S., Prawne nieporozumienia w związku z nauczaniem religii w szkole, „Ateneum Kapłańskie” 36/4 (1935), s. 381–387.

Czerwiński S., O nowy ideał wychowawczy, Warszawa 1934.

Dyczewski L., Rodzina twórcą i przekazicielem kultury, Lublin 2003.

Grabowska W., Jędrzejewiczowska ustawa szkolna z 1932 r., „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 12 (1969) s. 123–141.

Hlond A., O chrześcijańskie zasady życia społecznego, Gniezno 23.04.1932, https://sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?showContent=true&id=76181 (dostęp: 04.08.2019).

Jędrzejewicz J., Wychowanie państwowe, „Zrąb” 1930, nr 3. s. 311–320.

Kunka B., Organizacja szkolnictwa w świetle rządowego projektu, „Ateneum Kapłańskie” 21 (1928) s. 68–80.

Mysłakowski Z., Wychowanie państwowe a narodowe, Lwów–Warszawa 1931.

Panenkowa I., Wychowanie państwowe czy narodowe, Warszawa 1930.

Patkowski A., Poznanie własnej ziemi jako podstawa wychowania obywatelskiego, „Zrąb”1930 nr 3 s. 370–377.

Suchodolski B., Wychowanie obywatelsko-państwowe, „Przegląd Pedagogiczny” 15 (1930), nr 20, s. 432–438.

Sicieński J., Wychowanie państwowe w świetle zasad nauki katolickiej, „Ateneum Kapłańskie” 1934, t. 34, z. 2, s. 113–130.

Sicieński J., Wychowanie państwowe w świetle zasad nauki katolickiej, „Ateneum Kapłańskie” 1934, t. 34 z. 3, s. 267–290.

Skoczylas K., Związek Zakładów Teologicznych im św. Jana Kantego w Polsce, „Studia Włocławskie” 20 (2018), s. 25–42.

Sobczak J., Przykłady formułowania ideału Obywatela-Patrioty na tle istotnych dla narodu polskiego wydarzeń polityczno-społecznych, „Studia Pedagogiczne” 1980, z. 6, s. 9–56.

Sośnicki K., Podstawy wychowania państwowego, Lwów–Warszawa, 1936.

Stolarczyk M., Wychowanie państwowe w Drugiej Rzeczypospolitej w świetle programów szkolnych (po wprowadzeniu reformy oświatowej z 1932 roku, „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” 37 (2018), z. 3, s. 215–235.

Szczepanowski S., Myśli o odrodzeniu narodowym, Lwów–Warszawa 1923.

Szczepanowski S., O polskich tradycjach wychowawczych, Lwów 1912.

Szepietowski M., Naród i wychowanie w myśli Romana Dmowskiego, „Niepodległość i Pamięć” 12 (2005) nr 1, s. 149–152.

Topij-Stempińska B., Kaźmierczak P., Wychowanie narodowe a wychowanie państwowe, „Horyzonty Wychowania” 7 (2008) nr 14, s. 225–239.

Ustawa z dnia 11 marca 1932 roku o ustroju szkolnictwa, Dz. U. 1932 Nr 38, poz. 398, art. 5–12

Wałek Czarnecki T., Kultura klasyczna a wychowanie państwowe, „Zręb” 1930, nr 3, s. 348–359.

Wyszyński S., Z ostatnich walk o religijny charakter szkoły polskiej, „Ateneum Kapłańskie” 30 (1932), s. 55–59.

Zarzecki L., Wychowanie narodowe, Warszawa 1929.

Ziemnowicz M., Wychowanie państwowe w szkole, „Przegląd Pedagogiczny” 1931, nr 15–16, s. 13–23.

Ziemnowicz M., Rodzina a wychowanie państwowe, Warszawa–Lwów 1932.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism