Czy wspólnoty chrześcijańskie potrzebują jeszcze liturgii w dobie pandemii koronawirusa i po niej? Odpowiedź Apokalipsy św. Jana

Dariusz Kotecki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2020.017

Abstrakt


Autor artykułu odpowiada na pytanie o rolę liturgii w życiu wspólnot chrześcijańskich w świetle Apokalipsy św. Jana, która jest nazywana „księga pełną liturgii”. Analizując liturgiczny wymiar tej księgi oraz egzystencjalny kontekst życia wspólnot chrześcijańskich końca I w. po Chr., zobrazowany w narracji tej księgi dochodzi do wniosku, że liturgia jest dla tych wspólnot naturalnym i nieodzownym kontekstem życiowym. Tezę te jeszcze bardziej udowadnia, analizując tekst z Ap 12,5.14 o ucieczce Niewiasty (Kościoła) na pustynię, w wyniku czego dochodzi do wniosku, że pustynia jest symbolicznym obrazem liturgii, miejsca właściwego wspólnocie chrześcijańskiej, żyjącej w świecie zanurzonym w idolatrii. Przesłanie to jest ciągle aktualne, zwłaszcza w czasach pandemii koronawirusa, gdy pojawią się głosy o zbyteczności liturgii dla chrześcijan.


Słowa kluczowe


Apokalipsa św. Jana; Kościół, liturgia; pustynia; zagrożenia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aune, D.E., Revelation 6-16, WBC 52b, Nashville 1998.

Beale, G.K., The Book of Revelation. A Commentary on the Greek Text, Grand Rapids 1999, s. 668.

Biguzzi, G., I settenari nella struttura dell’Apocalisse. Analisi, storia della ricerca, interpretazione, Bologna 1996.

Biguzzi, G., Apocalisse e i suoi enigmi, StBi 143, Brescia 2004.

Biguzzi, G., Apocalisse nuova versione, introduzione e commnto, Milano 2005.

Boniecki, A., http://wiez.com.pl/2020/04/22/ks-boniecki-czas-w-ktorym-sie-znalezlismy-mozna-potraktowac-jak-kuracje-z-klerykalizmu/.

Cabanis,A., Liturgy-Making Factors in Primitive Christianity, JR 23/1 (1943), s. 43-58.

Casel, O., Pamiątka Pana w liturgii pierwotnego Kościoła, Tyniec 2005.

Farkaš, P., La „Donna” di Apocalisse 12. Storia, bilancia, nuove prospettive, Tesi Gregoriana Serie Teologia 25, Roma 1997.

Gangemi, A., La struttura lirturgica dei capitoli 4 e 5 dell’Apocalisse di s. Giovanni, Ecclesia Orans 4/3 (1987), s. 301-358.

Haręzga, S., Rola Słowa Bożego i Eucharystii w życiu chrześcijan według Apokalipsy św. Jana, AK 82/1 (1990), s, s. 17-24.

Haręzga, S., Błogosławieństwa Apokalipsy, Katowice 1992.

Jankowski, A., „Manna absconditum” (Ap 2,17) quonam sensu ad Eucharistiam referatur, CT 29 (1958), s. 3-9.

Jankowski, A., Duch Święty Dokonawcą Zbawienia. Nowy Testament o posłannictwie eschatologicznym Ducha Świętego, Kraków 2003.

Jezierska, E., Udział w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, w: Eucharystia, red. J. Krucina, Wrocław 1987, s. 159-178).

Jones, B.W., Domitian, w: The Anchor Bible Dictionary, red. D.N. Friedman, t. II, New York 1992, s. 222.

Jones, B.W., The Emperor Domintian, New York 1992.

Karczewski, M., Szatan w Apokalipsie św. Jana, Olsztyn 2013.

Kavanagh, M. A., Apocalypse 22,6-11 as Concluding Liturgical Dialogue, Experta ex dissertation ad Doctoratum in Facultate Theologiae Pontificiae Universitatis Gregorianae, Roma 1984.

Kotecki, D., „Niewiasta obleczona w słońce” (Ap 12) – przyczynek do eklezjologii Apokalipsy św. Jana, Teologia i Człowiek 6(2005), s. 257-274.

Kotecki, D., Eschatologia Apokalipsy św. Jana, Theologica Thoruniensia 6 (2005), s. 21-40.

Kotecki, D., Duch Święty w zgromadzeniu liturgicznym w świetle Apokalipsy św. Jana, RSB 26, Warszawa 2006.

Kotecki, D., Kościół w świetle Apokalipsy św. Jana. Series Biblica Paulina 6, Częstochowa 2008.

Kotecki, D., Kryteria interpretacji Apokalipsy św. Jana, Biblica et Patristica Thorunensia 5 (2012), 15-34.

Kotecki, D., Kościół a Synagoga w tradycji Janowej, CT 78 (2008) n. 2, s. 11-30.

Kotecki, D., Jezus jako Mesjasz w Apokalipsie św. Jana – przyczynek do chrystologii Ap, Ateneum Kapłańskie 159 (2012), z. 3, s. 447-469.

Lijka, K., Dzień Pański według Apokalipsy, Liturgia Sacra 3/2 (1997), s. 33-39

Marino, M., Custodire la Parola. Verbo THPEIN nell’Apocalisse alla luce della tradizione giovannea, RivBibSup 40, Bologna 2003.

Peterson. E., Reversed Thunder: The Revelation of John and the Praying Imagination, New York 1988.

Podeszwa, P., Chrystus jako Arcykapłan w świetle J 19,23 i Ap 1,13, w: Od Melchizedeka do Jezusa – Arcykapłana. Biblia o kapłaństwie, red. D. Dziadosz, Analecta Biblica Lublinensia V, Lublin 2010, s. 192-207.

Podeszwa, P.,Paschalna pamięć o Jezusie. Studium egzegetyczno-teologiczne wyrażenia hē martyria Iēsou w Apokalipsie św. Jana, UAM WT Studia i Materiały 142, Poznań 2011.

Podeszwa, P., Il simbolismo della cifra dieci nell’Apocalisse di San Giovanni, Biblica et Patristica Thoruniensia 5 (2012), s. 85-101.

Popielewski, W., Alleluja! Liturgia godów Baranka eschatologicznym zwycięstwem Boga (Ap 19,1-8), StBib 1, Kielce 2001.

Prigent, P., Apocalypse et Liturgie, Neuchatel 1964.

Prigent, P., L’Apocalisse traduzione e commento, Roma 1985.

Ravasi, G., Apokalipsa, Kielce 2002

Rubinkiewicz, R., Eschatologia Księgi Apokalipsy, RTK 30 (1983) z. 1, s. 85-94;

Szmajdziński, M., Eucharystia jako celebracja wiary w życiu pierwszych chrześcijan (I-III w.), Przegląd Biblijny 12 (2020), s. 133-140.

Talmon, S., „Desert Motif” in the Bible and in Qumran Literature, w: Biblical Motifs: Origins and Transfomations, red. A. Altmann, Cambridge 1965, s. 31-63.

Torrance, T.F., Liturgie et Apocalypse, VC 41(1957), s. 28-40.

Vanni, U., Un esempio di dialogo liturgico in Ap 1,4-8, Bib 57 (1976), s. 453-467,

Vanni, U., La struttura letteraria dell’Apocalisse, wyd. 2, Brescia 1980.

Vanni, U., L’assemblea ecclesiale „soggetto interpretante” dell’Apocalisse, RdT 23 (1982), s. 453-467.

Vanni, U., L’Eucaristia nel “giorno del Signore” dell’Apocalisse, PSV 7 (1983), 174-185.

Vanni, U., L’Apocalisse, emeneutica, esegesi, teologia, RivBibSup 17, Bologna 1988

Vanni. U., Il sacerdotio dei Cristiani nell’Apocalisse, w: Il sacerdotio della Nuova Alleanza, red. A. Vanhhoye – F. Manzi – U. Vanni, Milano 1999, s. 85-99

Vanni, U., Apocalisse di Giovanni. Introduzione generale, commento, vol. II, a cura di L. Pedroli, Assisi 2018.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism