Przepowiadanie słowa Bożego podczas nabożeństw ludu Bożego

Henryk Sławiński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2019.042

Abstrakt


Artykuł omawia najpierw relację nabożeństw ludu Bożego do liturgii, podkreślając, istniejące między nimi różnice oraz fakt, że nie ma między nimi żadnej konkurencji, a raczej zachodzi pożądana komplementarność. Nabożeństwa przygotowują do liturgii i pomagają w pogłębieniu jej przeżywania. Omówione jest także specyfika przepowiadania słowa Bożego podczas nabożeństw ludu Bożego, która decyduje o tym, że przepowiadanie podczas liturgii określane jest terminem „homilia”, a przepowiadanie podczas nabożeństw ludu Bożego nazywane jest „kazaniem”. Na specyfikę tego ostatniego wpływ zarówno pozaliturgiczny kontekst przepowiadania, jak też rozszerzony podmiot posługi słowa, czyli osoby upoważnione do przepowiadania, a także język, który może być swobodniejszy niż język homilii.

Słowa kluczowe


przepowiadanie; słowo Boże; nabożeństwa ludowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Źródła

Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Verbum Domini (30.09.2010), AAS 102 (2010), s. 681-787.

Franciszek, Evangelii gaudium (24.11.2013), AAS (2013), s. 1019-1137.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.

Kodeks prawa kanonicznego, Poznań 1983.

Konferencji Episkopatu Polski. Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące homilii mszalnej (21.11.2017), http://episkopat.pl/biskupi-homilie-powinny-byc-kazdorazowo-starannie-przygotowywane/ (aktualizacja: 17.02.2018).

Kongregacja ds. Duchowieństwa, Papieska Rada ds. Świeckich, Kongregacja Nauki Wiary, Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Kongregacja ds. Biskupów, Kongregacja ds. Ewangelizacji Narodów, Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Papieska Rada ds. Interpretacji Tekstów Prawnych, Instrukcja o niektórych aspektach dotyczących współpracy wiernych świeckich w ministerialne posłudze kapłanów, „Ecclesiae de mysterio” (15.08.1997), AAS 89 (1997), s. 852-877, tekst polski, „L’Osservatore Romano”, wyd. pol., 12 (1998), s. 30-40.

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii, Zasady i wskazania (17.12.2001), Poznań 2003.

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Piąta instrukcja „dla poprawnego wprowadzenia konstytucji Soboru Watykańskiego Drugiego o liturgii świętej” (art. 36). Stosowanie języków narodowych przy wydawaniu ksiąg rzymskiej liturgii. Liturgiam authenticam (28.03.2001), „Notitiae” 37 (2001), s. 120-174.

Paweł VI, Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi (8.12.1975), AAS 68 (1976), s. 5-76.

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym, Dei Verbum (18.11.1965).

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym, Dei Verbum (18.11.1965).

Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej, Sacrosanctum Concilium (4.12.1963).

V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, Documento de Aparecida (13-31.05.2007), Aparecida 2007.

Literatura przedmiotu

Arens H. Die Predigt als Lernprozess, München 1972.

Cichy S., Pobożność ludowa, http://analizy.biz/apologetyka/index.php-option=com_content&task=view&id=845&Itemid=50.htm (aktualizacja: 17.02.2018).

Brzeziński D., Sakramentalność słowa Bożego w świetle adhortacji apostolskiej Benedykta XVI, Verbum Domini, „Liturgia Sacra” 17 (2011), nr 1, s. 15–23.

Franciszek, Do bractw kościelnych o pobożności ludowej, http://www.opoka.org.pl/aktualnosci/news.php?id=47639&s=opoka, Watykan, 05.05.2013 (aktualizacja: 17.02.2018).

Misiaszek K., Charakter języka katechezy, w: Język katechezy, red. R. Przy¬bylska, W. Przyczyna, Tarnów 2008, s. 52-69.

Nadolski B., Leksykon liturgii, Pallottinum, Poznań 2006.

Nadolski B., Pobożność ludowa a liturgia, „Communio” 7 (1987) 6, s. 91-106.

O’Collins G., Farrugia E.G., Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko - polskim, Wydawnictwo WAM, Kraków 2002.

Przybyłowski J., Duszpasterskie wyzwania Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii, „Seminare” 20 (2004), s. 145-162.

Sławiński H., O możliwości i konieczności mówienia o Niewyrażalnym, „Studia Włocławskie”, t. 19 (2017), s. 319-332.

Sławiński H., Problem języka w nauczaniu religii wśród młodzieży, „Ateneum Kapłańskie” 626 (2013), z. 1, t. 161, s. 109-128.

Sławiński H., Troska Kościoła o poprawę jakości homilii: od synodu o Eucharystii i Sacramentum Caritatis do synodu o słowie Bożym i Verbum Domini, „Colloquia Theologica Ottoniana” 2012, nr 1, s. 37-62.

Sławiński H., Wkład papieża Franciszka w język nowej ewangelizacji, w: Nowa ewangelizacja. Język - teologia - kultura, red. M. Nowak, W Przyczyna (Teolingwistyka 13), Tarnów 2017, s. 231-255.

Taras P., Religijność ludowa w Kościele katolickim, „Communio” 7 (1987) 6, s. 14-19.

Twardy J., Aktualizacja słowa Bożego w kaznodziejstwie, Przemyśl 2009

Watykan: nowy dokument o pobożności ludowej (9.04.2002), https://ekai.pl/watykan-nowy-dokument-o-poboznosci-ludowej/ (aktualizacja: 17.02.2018).


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism