Sakrament pokuty i pojednania w mistagogii liturgicznej

Erwin Mateja

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2019.041

Abstrakt


Polscy katolicy zasadniczo przystępują do sakramentu pokuty kilka razy w roku przed ważnymi uroczystościami, sporo wiernych nadal spowiada się co miesiąc przed I piątkiem miesiąca. Problemem jest mniej lub bardziej rutynowe podejście przez nich do tego sakramentu. Celowym zatem wydaje się spojrzenie na sakrament Bożego miłosierdzia z perspektywy jego obecności w mistagogii liturgicznej sprawowanej w Kościele. Artykuł przypomina więc założenia współczesnej mistagogii liturgicznej. Jednak jego główna część jest próbą przybliżenia czytelnikowi treści teologicznych odnowionej liturgii pokuty i pojednania, w których akcent położony jest na  trynitarnym wymiarze  Bożego miłosierdzia, eklezjalnym charakterze liturgii omawianego sakramentu oraz personalistycznym jej aspekcie. Istotnym dopełnieniem jest pokazanie, że sakrament pokuty i pojednania jest zawsze sprawowaniem liturgii Kościoła.

Dlatego ma on być dla wierzącego w Chrystusa nie czymś czego trzeba się bać, ale środkiem umożliwiającym jednanie się z Bogiem i braćmi. Aby tak było trzeba ciągle na nowo podejmować pastoralny wysiłek mistagogicznego przepowiadania o sakramencie pokuty i pojednania.


Słowa kluczowe


sakrament pokuty i pojednania; mistagogia liturgiczna; spowiedź

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Obrzędy pokuty dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 1981.

Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 1988.

List apostolski Ojca św. Jana Pawła II w dwudziestą piątą rocznicę ogłoszenia Konstytucji soborowej „Sacrosanctum concilium” o świętej liturgii, Città del Vaticano 1988.

Czerwik S., Wprowadzenie do odnowionej liturgii pokuty i pojednania, w: A. Skowronek, S. Czerwik, M. Czajkowski (red.), Sakrament pokuty. Teologia, liturgia, Pismo Św., Katowice 1980, s. 125–205.

Gerhards A., Stationen der Gottesbegegnung. Zur theologischen Bestimmung der Sakramentenfeiern, w: M. Klökener, W. Glade (red.), Die Feier der Sakramente in der Gemeinde, Kevelaer 1986, s. 17–30.

Krakowiak Cz., Mistagogia, EK 12 (2008), k. 1260–1262.

Kwiatkowski D., Obrzęd pojednania wielu penitentów z ogólną spowiedzią i rozgrzeszeniem, w: M. Olczyk, W. Radecki, (red.), Memoriale Domini. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Jerzemu Stefańskiemu w 70. Rocznicę urodzin, Gniezno 2010, s. 233–257.

Mateja E., Die Einführung der nachkonziliaren liturgischen Bücher in Polen. Wprowadzenie posoborowych ksiąg liturgicznych w Polsce (Str.), w: K. Glombik, B. Kranemann (red.), Die Rezeption des Zweiten Vatikanischen Konzils. Erfahrungen der polnischen Volkskirche und der ost- und mitteldeutschen Diasporakirche / Recepcja Soboru Watykańskiego II. Doświadczenia Kościoła w Polsce i Kościoła diaspory wschodnich i centralnych Niemiec, „Colloquia Theologica” 14 (2011), s. 71–76.

Orchowski J., Święta Siostra Faustyna i Boże Miłosierdzie, Nowy Sącz 2002.

Poschmann B., Paenitentia secunda. Die kirchliche Buse im ältesten Christentum bis Cyprian und Origines, Bonn 1940.

Richter K., Was die sakramentalen Zeichen bedeuten. Zu Fragen aus der Gemeinde heute, Freiburg im Breisgau 1988.

Schenk W., Liturgia sakramentów świętych. Część II. Paenitentia christina, pokuta i chorych namaszczenie, consecratio mundi, kapłaństwo i małżeństwo, Lublin 1964.

Skowronek A., Z teologicznej problematyki pokuty, w: A. Skowronek, S. Czerwik, M. Czajkowski (red.), Sakrament pokuty. Teologia, liturgia, Pismo Św., Katowice 1980, s. 7–124.

Sobeczko H. J., Rola i miejsce mistagogii w Kościele pierwotnym, w: A. Żądło (red.), Mistagogia a duchowość, Katowice 2004, s. 30–45.

Sobeczko H. J., Sakrament pokuty i pojednania w nowym Katechizmie Kościoła Katolickiego, w: J. J. Kopeć, H. Sobeczko, R. Pierskała (red.), Misterium liturgii w Katechizmie Kościoła Katolickiego, Opole 1995, (seria: Sympozja, nr 8), s. 101–112.

Świerzawski W., Dialektyczny dynamizm sakramentów pokuty i Eucharystii, RBL 39 (1976), nr 2–3, s. 106–116.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism