Creation of a human being in the awareness of the catechized youth

Kazimierz Skoczylas

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2019.034

Abstrakt


Stworzenie człowieka w świadomości katechizowanej młodzieży

Katecheza głosząc Chrystusa bierze pod uwagę człowieka żyjącego w określonym kontekście społecznym i kulturowym. Punktem wyjścia w odniesieniu się do człowieka jest biblijny obraz człowieka. To biblijne spojrzenie na człowieka obecne jest w nauczaniu Kościoła od starożytności chrześcijańskiej aż po współczesność. Szczególne znaczenie dla rozumienia człowieka i jego obecności w świecie ma nauczanie Soboru Watykańskiego II. To spojrzenie jest pogłębiane przez kolejne dokumenty Kościoła jak Catechesi tradendae i Dyrektorium Ogólne o katechizacji. One wszystkie uwypuklają, że katecheza powinna być wierna Bogu i człowiekowi. Również dokumenty katechetyczne Kościoła w Polsce oraz Podstawa programowa katechezy i Program nauczania religii starają się realizować wizję człowieka zawartą w nauczaniu Kościoła.


Słowa kluczowe


antropologia teologiczna; chrześcijańska wizja człowieka; nauczanie Kościoła; katechizacja

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bokszański Z., Indywidualizm a zmiana społeczna. Polacy wobec nowoczesności. Raport z badań, Warszawa 2007.

Bujak J., Wybrane aspekty antropologii teologicznej konstytucji duszpasterskiej Gaudium et spes Soboru Watykańskiego II, „Colloquia Theologica Ottoniana” 2014, 2, pp. 41–42.

Charytański J., Synod 1977 a orientacja antropologiczna w katechezie, w: Katecheza po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła, red. W. Kubik, t. 2, Warszawa 1985, pp. 77–85.

Choromański A., Osoba ludzka jako byt relacyjny – antropologiczne fundamenty eklezjologii Soboru Watykańskiego II, „Studia Teologii Dogmatycznej” 1 (2015), pp. 59–62.

Jacyno M., Kultura indywidualizmu, Warszawa 2007.

Karwacki R., Et creavit Deus hominem. Podstawy antropologii teologicznej, „Studia Teologii Dogmatycznej” 1 (2015), pp. 127–145.

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, Program nauczania religii, Kraków 2001.

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, Program nauczania religii, Kraków 2010.

Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków 2001.

Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków 2010.

Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym, w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 2002, pp. 526–604.

Lis T., Zarys antropologii teologicznej Jana Pawła II, „Warszawskie Studia Teologiczne” 17 (2004), p. 112.

Łoziński B., Gender wciąż w szkole, www.gosc.pl/doc/3763760.Gender-wciaz-w-szkole (20.09.2018).

Nowak M., Rozwój i jego wychowawcza wartość w pedagogice rozwoju według Jana Pawła II, „Labor et Educatio” 3 (2015), pp. 31–50.

Sienkiewicz E., Człowiek w myśli Augustyna, „Teologia w Polsce” 5 (2011) 2, pp. 259–272.

Skoczylas K., Wartości religijno-moralne młodzieży ponadgimnazjalnej Kujaw wschodnich, Włocławek 2016.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism