Ósmy rozdział adhortacji Amoris laetitia w interpretacji kardynała F. Coccopalmerio

Michał Marek Zurzycki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2019.032

Abstrakt


Szczególną trudność w recepcji adhortacji Amoris laetitia sprawia jej ósmy rozdział, dotyczący towarzyszenia, rozeznawania oraz włączania osób, znajdujących się w nieregularnej sytuacji małżeńskiej. Artykuł przedstawia niewątpliwie najważniejszy głos w tej sprawie, czyli główne myśli „Przewodnika po ósmym rozdziale adhortacji Amoris laetitia papieża Franciszka”, autorstwa kardynała Francesco Coccopalmerio, przewodniczącego Papieskiej Rady Tekstów Prawnych (w latach 2007–2018). Autor artykułu ukazuje zamysł oraz główne wątki dokumentu – przewodnika, bazującego oraz wyjaśniającego trudne wątki papieskiej adhortacji. Najpierw podkreśla szacunek dla obowiązującej doktryny, przy jednoczesnej konieczności duszpasterstwa osób w sytuacjach nieregularnych. Następnie ukazuje uwarunkowania, w jakich znajdują się osoby, po czym naświetla relacje doktryny i normy do osoby w duszpasterstwie.


Słowa kluczowe


adhortacja Amoris laetitia; kard. F. Coccopalmerio; rozwiedzeni w nowych związkach; rozeznawanie z osobami rozwiedzionymi; dostęp do sakramentów

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Buttiglione R., Przyjacielska odpowiedź krytykom Amoris Laetitia, Kraków 2018.

Coccopalmerio F., Przewodnik po ósmym rozdziale adhortacji Amoris laetitia papieża Franciszka, Kraków 2017.

Czaja, Papieża Franciszka wizja i odnowa Kościoła, w: Mosty, nie mury. 5 lat pontyfikatu Franciszka, M. Lis (red.), Opole 2018, s. 17–31.

Diocesi di Roma, “La letizia dell’amore”: il cammino delle famiglie a Roma (19.09.2016), 4. VI.

Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium o głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie (24.11.2013).

Franciszek, Posynodalna adhortacja apostolska Amoris laetitia o miłości w rodzinie (19.03.2016).

Glombik K., Franciszek – kontrowersyjne nauczanie czy kontrowersyjna recepcja, w: Mosty, nie mury. 5 lat pontyfikatu Franciszka, M. Lis (red.), Opole 2018, s. 131–149.

Glombik K., Wokół interpretacji „Amoris laetitia”. Próba wytłumaczenia niektórych wątpliwości, „Etos” 30(2017) nr 4(120), s. 301–317.

Goleń J., The Challenges of Accompanying Families in Light of the Apostolic Exhortation Amoris Laetitia, “Rocznik Teologii Katolickiej”, t. XVII/1, 2018, s. 103–117.

Goleń J., Pastoral Accompaniment for People in Irregular Situations, w: Catholic Family Ministry. The Scientific Reflection and the Practical Ministry of the Church, red. J. Goleń, R. Kamiński, G. Pyźlak, Lublin 2018, s. 453–463.

Goleń J., The Renewal of Pastoral Care of the Family in the Light of the Apostolic Exhortation Amoris Laetitia, “Roczniki Teologiczne” 64 (2017), z. 6, s. 95–114.

Góralski W., Adhortacja apostolska Amoris laetitia papieża Franciszka. Prezentacja dokumentu z komentarzem do nn. 300–308, Płock 2016.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym (22.11.1981).

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.

Kupczak J., Źródła sporu o Amoris laetitia, Poznań 2018.

Mroczkowski I., Etos miłosierdzia a wierność małżeńska. Moralne dylematy osób żyjących w związkach niesakramentalnych, Płock 2017.

Müller G.L., Przedmowa. Dlaczego adhortacja Amoris laetitia może i powinna być rozumiana w sensie ortodoksyjnym, w: R. Buttiglione, Przyjacielska odpowiedź krytykom Amoris Laetitia, Kraków 2018, s. 5–28.

Schockenhoff E., Zerwanie z tradycją czy niezbędny dalszy rozwój? Dwa sposoby rozumienia posynodalnej adhortacji Amoris laetitia, Zjazd Stowarzyszenia Teologów Moralistów, Nysa (12.06.2017).

Synod Biskupów. XIV Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne, Relacja końcowa Synodu Biskupów dla Ojca świętego Franciszka (24.10.2015).

Terlikowski T.P., Franciszek zrywa z Janem Pawłem, https://tygodnik.tvp.pl/35089570/franciszek-zrywa-z-janem-pawlem [data dostępu: 04.10.2018].


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism