Znaczenie posiadania dojrzałej osobowości u osób przygotowujących się do małżeństwa – szkic psychologiczny z uwzględnieniem wątku pastoralnego

Sławomir Tykarski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2018.007

Abstrakt


Niniejszy artykuł stanowi drugą część szerszego opracowania, które zostało opublikowane we wcześniejszym numerze periodyku „Teologia i Człowiek”, w którym scharakteryzowano wyznaczniki dojrzałej osobowości. Są nimi na przykład: realistyczne spostrzeganie rzeczywistości, umiejętność rozwiązywania problemów, nawiązywanie i utrzymywanie bliskich relacji z ludźmi, posiadanie dojrzałej emocjonalności, samorealizacja i samowychowanie, posiadanie zwartego światopoglądu, hierarchii wartości i przekonań religijnych. Niniejszy artykuł jest częścią swoistego dyptyku, opisując znaczenie posiadania dojrzałej osobowość u osób przygotowujących się do małżeństwa. Ukazane zostaną również negatywne konsekwencje mające wpływ na relacje małżeńskie, wynikające z posiadania niedojrzałej osobowości. Druga część opracowania zawiera postulaty pastoralne, mające na celu wyznaczenie przedsięwzięć duszpasterskich przyczyniających się do konstytuowania dojrzałej osobowości u kandydatów do małżeństwa. Szczególny akcent został położony na pomoc pedagogiczną rodzicom w wychowywaniu dojrzałej osobowości u dzieci, reorganizację katechez przedmałżeńskich, programu katechizacji, współpracy z ośrodkami oświaty, organami władzy państwowej i samorządowej. Przez wychowywanie i kształtowanie u młodych dojrzałej osobowości stwarza się im realną szansę budowania trwałych małżeństw, przeciwdziałając w ten sposób panującej współcześnie mentalności rozwodowej.  


Słowa kluczowe


małżeństwo; relacje; osobowość; dojrzałość; dojrzała osobowość

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chlewiński Z., Dojrzałość: osobowość, sumienie, religijność, Poznań 1991.

Chlewiński Z., Wprowadzenie do psychologii religii, w:, Psychologia religii, red. Z. Chlewiński, Lublin 1983, s. 10–76.

Field D., Osobowości małżeńskie, Warszawa 1996.

Franciszek, Posynodalna Adhortacja Apostolska „Amoris Laetitia” o miłości w rodzinie, Rzym 19 marca 2016.

Goleń J., Motywy zawarcia małżeństwa sakramentalnego. Studium z duszpasterstwa rodzin w świetle badań narzeczonych, Lublin 2013.

Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym „Familiaris Consortio”, Rzym 22 listopada 1981.

Jaworski R., Psychologiczna analiza religijności personalnej, „Zeszyty Naukowe KUL”, Rok XLI, nr 3–4(163–164) 1998, s. 77–88.

Kiełek-Rataj E., Religijność personalna a satysfakcja z małżeństwa, „Family forum”, t. 3, 2013, s. 97–114.

Komisja Episkopatów Europejskich do Spraw Rodziny i Życia, Dokument końcowy Sesji Przewodniczących Komisji Episkopatów do spraw Rodziny i Życia, Watykan 27–28–29 września 1999, nr 6, „Sprawy Rodziny”, 2000.

Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin, Warszawa 1 maja 2003.

Konferencja Episkopatu Polski, Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie, Łomża 19 czerwca 2009.

Kukołowicz T., Wychowanie do samowychowania warunkiem osiągnięcia dojrzałej osobowości, w: Szkice o kształtowaniu osobowości, red. J. Kostkiewicz, Rzeszów 1997, s. 49–57.

Laskowski J., Trwałość wspólnoty małżeńskiej. Studium socjopsychologiczne, Warszawa 1987.

Oleś P. K., Psychologia człowieka dorosłego, Warszawa 2012.

Osobowość kandydata do małżeństwa, red. R. Sztychmiler, Olsztyn 1999.

Psychologia religii, red. Z. Chlewiński, Lublin 1983.

Psychologia rodziny. Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań, red. T. Rostowska, Warszawa 2009.

Psychologia w służbie rodziny, red. I. Janicka, T. Rostowska, Łódź 2003.

Pulikowski J., Miejsce płciowości w miłości, Poznań 2009.

Pyźlak G., Recepcja przygotowania do małżeństwa w świetle badań narzeczonych, Lublin 2007.

Rębacz A., Odnawiamy małżeńskie śluby. Wywiad przeprowadzony przez Andrzeja Tarwida, „Tygodnik katolicki Niedziela”, 28 września 2008, R. 51, nr 39, s. 25.

Rostowska T., Dojrzałość osobowa jako podstawowe uwarunkowanie życia małżeńskiego i rodzinnego, w: Psychologia w służbie rodziny, red. I. Janicka, T. Rostowska, Łódź 2003, s. 45–88.

Rostowska T., Żylińska P., Stopień zaangażowania religijnego a poziom jakości małżeńskiej u partnerów, w: Psychologia rodziny. Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań, red. T. Rostowska, Warszawa 2009, s. 117–135.

Rostowski J., Zarys psychologii małżeństwa, Warszawa 1987.

Rynio A., Autorytet osób znaczących w kształtowaniu osobowości dojrzałej, w: Szkice o kształtowaniu osobowości, red. J. Kostkiewicz, Rzeszów 1997, s. 59–72.

Ryś M., Psychologia małżeństwa w zarysie, Warszawa 1999.

Szkice o kształtowaniu osobowości, red. J. Kostkiewicz, Rzeszów 1997.

Sztychmiler R., Przygotowanie do małżeństwa w aspekcie osobowości kandydata, w: Osobowość kandydata do małżeństwa, red. R. Sztychmiler, Olsztyn 1999, s. 81–105.

Tykarski S., Kryzys małżeński jako wyzwanie dla duszpasterstwa. Studium teologiczno-pastoralne, Toruń 2015.

Tykarski S., Negocjacje jako sposób rozwiązywanie konfliktów małżeńskich i rodzinnych, „Teologia i Człowiek”, 30 (2015) 2, s. 151–170.

Tykarski S., Trudności w relacjach z teściami i możliwości ich naprawy, „Teologia i Człowiek”, 26 (2014) 2, s. 193–207.

Wojciszke B., Psychologia miłości, Gdańsk 2012.

Wolicki M., Dojrzała osobowość. Dojrzałe sumienie, Wrocław 2000.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism