La figura e il ministero del diacono nella prospettiva neotestamentaria

Ryszard Selejdak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2018.001

Abstrakt


Figura i posługa diakona w perspektywie nowotestamentowej

Figura i posługa diakona są ukazane głownie w następujących fragmentach Nowego Testamentu: w Liście św. Pawła do Filipian 1, 1, jego Pierwszym Liście do Tymoteusza 3, 8–13 i Dziejach Apostolskich 6,1–6.8–15; 7; 8,4–13.25–40. List do Filipian (1,1), stanowiący najstarsze świadectwo, wspomina istnienie diakonów oraz ich współpracę z biskupami już we wspólnotach chrześcijańskich powstałych w czasach św. Pawła. Ponadto ich istnienie potwierdza Pierwszy List do Tymoteusza (3,8–13). Wskazane są w nim przymioty moralne, jakimi winni się odznaczać kandydaci do diakonatu, oraz wzmiankowany sposób ich przyjęcia do grona diakonów. Bardzo prawdopodobne ustanowienie diakonów przez apostołów wspominają natomiast Dzieje Apostolskie (6, 1–6). Ponadto Dzieje Apostolskie w kolejnych wersetach przywołują funkcje diakonów, które nie ograniczają się do realizacji działań charytatywnych, ale także, o czym świadczy historia Szczepana i Filipa, obejmują głoszenie ewangelii i udzielanie chrztu. W tym kontekście można powiedzieć, że teksty Nowego Testamentu przedstawiają diakonów jako tych, którzy dążą do coraz doskonalszego upodobnienia się do Chrystusa-Sługi, który mocą Ducha Świętego zachęca cały Kościół do bycia w większym stopniu ludem zdolnym do służenia drugiemu człowiekowi i do przywrócenia światu smaku służby.


Słowa kluczowe


Nowy Testament; Chrystus-Sługa; Duch Święty; apostołowie; biskupi; prezbiterzy; diakonia; diakoni; posługa diakońska; posługi kościelne; ewangelizacja; chrzest; „siedmiu”; przymioty moralne; funkcje diakonów

Pełny tekst:

PDF (Italiano)

Bibliografia


Barbaglio G., Alla comunita di Filippi, in: Le lettere di Paolo, ed. G. Barbaglio-R. Fabris, Roma 19902, p. 535–568.

Bellia G., Il diaconato permanente alle origini della Chiesa, Seminarium 48 (2008) 4, p. 449–686.

Beyer H. W., “diakonéo, diakonía, diákonos”, in: Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, ed. G. Kittel-G.Friedrich, vol. II, Stuttgart 1935, col. 81–93.

Brandt W. H. G., Dienst und Dienen im Neuen Testament, Gutersloh 1931.

Cattaneo E., I ministeri nella Chiesa antica. Testi patristici dei primi tre secoli, Milano 1997.

Cochini Ch., Origines apostoliques du célibat sacerdotal, Geneve 20062.

Cholij R., Clerical Celibacy in East and West, Leominster 1988.

Collins J. N., A Ministry for Tomorrow’s Church, Journal of Ecumenical Studies 32 (1995), p. 159–178.

Collins J. N., Diakonía. Re-interpreting the Ancient Sources, New York – Oxford 1990.

Comissione Teologica Internazionale, Il diaconato: evoluzione e prospettive, La Civilta Cattolica 154 (2003) 1, p. 253–335.

Castellucci E., Il “ministero della soglia”. Una lettura teologica del diaconato a partire dal Nuovo Testamento, Seminarium 4 (2008), p. 615–647.

De Ambroggi P., Le Epistole pastorali di S. Paolo a Timoteo e a Tito, Torino–Roma 19642.

Duncan G. S., St. Paul’s Ephesian Ministry. A Reconstruction with Special Reference to the Ephesian Origin of the Imprisonment Epistles, London 1929.

Fabris R., Atti degli Apostoli, Roma 1977.

Fabris R., Lettera ai Filippesi. Struttura, commento e attualizzazione, Bologna 2001.

Gaechter P., Die Sieben. Apg 6, 1–6, Zeitschrift fur Katholische Theologie 74 (1952), p. 125–166.

Georgi D., Die Gegner des Paulus im 2. Korintherbrief. Studien zur religiösen Propaganda in der Spätantike, Neukirchener–Vluyn 1964.

Gnilka J., Der Philipperbrief, Freiburg im Breisgau 19874.

Koch G.-Langgartner G.-Pompey H., Il diaconato nella Chiesa oggi. Saggio di un approfondimento teologico del diaconato, in: Il diaconato oggi, ed. autori vari, Roma 1970, p. 55–63.

Heid S., Zölibat in der frühen Kirche. Die Anfänge einer Enthalsamkeitspflicht für Kleriker in Ost und West, Schoningh–Paderborn 1997.

Ignazio di Antiochia, Lettera ai Trallensi, in: Ignace d’Antioche – Polycarpe de Smyrne, Lettres, Martyre de Polycarpe. Texte grec, introduction, traduction et notes (Sources Chretiennes), ed. P. Th. Camelot, Paris 1958.

Ireneo di Lione, Adversus haereses, in: Irénée de Lyon. Contre les hérésies. Texte et traduction (Sources Chretiennes), ed. A. Rousseau-L. Doutreleau, Paris 1974.

Lecuyer J., Les diacres dans le Nouveau Testament, in: Le diacre dans l’Église et le monde d’aujourd’hui, ed. P. Winninger-Y.Congar, Paris 1966, p. 15–26.

Martini C. M., Atti degli Apostoli, Cinisello–Balsamo 19942.

Michaelis W., Die Gefangenschaft des Paulus in Ephesus und das Itinerar des Timotheus.Untersuchungen zur Chronologie des Paulus und der Paulusbriefe, Gutersloh 1925.

Penna R., La diakonía nelle Lettere ai Corinzi, in: Il diaconato permanente, ed. F. Marinelli, vol. II, Napoli 1983, p. 211–218.

Pesch R., “Hellenisten” und “Hebräer”. Zu Apostelgeschichte 9.29 und 6, 1, Biblische Zeitschrift 23 (1979), p. 87–92.

Pikaza X., Il Vangelo di Marco, Roma 1996.

Roloff F., Die Apostelgeschichte, Gottingen 1981.

Schneider G., Die Apostelgeschichte, Freiburg–Basel–Wien 1980.

Selejdak R., Diakonat stały w świetle dokumentów Soboru Watykańskiego II, posoborowego Urzędu Nauczycielskiego Kościoła i narodowych «Rationes institutionis diaconorum permanentium», Warszawa 2010.

Stickler A. M., Il celibato ecclesiastico. La sua storia e i suoi fondamenti teologici, Citta del Vaticano 1994.

Vorgrimler H., Per una teologia del diaconato, in: Il diaconato oggi, ed. autori vari, Roma 1970, p. 45–53.

Zardoni S., I diaconi nella Chiesa. Ricerca storica e teologica sul diaconato, Bologna 1983.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism