Mistyczne małżeństwo Jezusa i św. Siostry Faustyny jako paradygmat budowania miłości i relacji małżeńskich. Dyskurs na podstawie analizy „Dzienniczka”

Sławomir Tykarski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2017.008

Abstrakt


Przyglądając się tytułowi artykułu, czytelnik może się zastanawiać czy tak dwie różne rzeczywistości, jakimi są mistyczne zaślubiny i relacje małżeńskie w ogóle mają ze sobą coś wspólnego i czy tak odmienne rzeczywistości można ze sobą zestawić. Odpowiedź jest pozytywna, niemniej z bardzo ważnym zastrzeżeniem. Otóż można dokonać porównania, ale tylko czyniąc to w daleko idący sposób per analogiam. W związku z tym nie każda rzeczywistość, mająca swoje miejsce w małżeństwie mistycznym, znajdzie odwzorowanie w związku małżeńskim. Podstawowym powodem jest różność osób. W mistycznym zaślubinach jest bezpośrednie spotkanie Osoby Boskiej z ludzką, Stworzyciela ze stworzeniem. Wykracza to poza możliwość opisu i językowego ujęcia. Natomiast w związku małżeńskim ma się do czynienia ze spotkaniem dwóch istot równych sobie co do natury. Stąd też podczas rozważania nie każdą rzeczywistość będzie można w prosty sposób przełożyć z jednego rodzaju związku do drugiego. Niemniej istnieją elementy, które mogą posłużyć jako wzorzec do budowania relacji małżeńskiej w oparciu o mistyczne zaślubiny Jezusa ze św. Siostrą Faustyną. Podstawą ku temu są na wskroś ludzkie uczucia, jakie żywiła św. Faustyna do Chrystusa. Niejednokrotnie zachowuje się względem Jezusa jak osoba zakochana. Zatem można poddać analizie całą jej sferę emocjonalną. Ponadto Jezus jest Bogiem-Człowiekiem, dlatego i On jako Człowiek posiadał i wyrażał swoje uczucia względem Faustyny, co łatwo można dostrzec analizując treść „Dzienniczka”. Świętą Faustynę z Jezusem łączyła miłość. Można ją zatem scharakteryzować pod kątem psychologii, dlatego w artykule skorzystano z myśli prof. Bogdana Wojcieszke, który wyodrębnia trzy podstawowe składniki miłości. Są nimi: intymnoś namiętność i zobowiązanie. Na bazie tych elementów dokonano analizy relacji miłosnej między Faustyną, a Chrystusem podając konkretne przykłady zachowań, które wzmacniały ich więzi i pogłębiały miłość. Do kształtowania intymności można zaliczyć takie zachowania jak: częsta rozmowa, dzielenie się przeżyciami wewnętrznymi, tworzenie poczucia bezpieczeństwa, zaufanie, praca nad zmianą swoich zachowań dla dobra drugiej osoby. Namiętność zaś pogłębia się poprzez przytulenie, dotyk, poczucie wzajemności i wyłączności, wyrażanie tęsknoty, emocjonalną ekscytację. Do zobowiązania można zaliczyć podtrzymywanie decyzji związanej z wyborem współmałżonka, zaangażowaniu w związek, wspólnie pokonywanych trudności i kryzysów. W treści artykułu podane są konkretne propozycje w jaki sposób małżonkowie mogą budować między sobą miłosną relację. 


Słowa kluczowe


Faustyna Kowalska; Jezus Chrystus; mistyczne małżeństwo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Faustyna Kowalska, Dzienniczek.

Dąbrowski K., Dezintegracja pozytywna, Warszawa 1979.

Frankl V. E., Wola sensu. Założenia i zastosowanie logoterapii, Warszawa 2010.

Garrigou-Lagrange R., Trzy okresy życia wewnętrznego wstępem do życia w niebie, Niepokalanow 2001.

OleśP., Zjawisko kryzysu psychicznego w: Wykłady z psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, red. A. Januszewski, P. Oleś, T. Witkowski, t. 6, Lublin 1992, s. 397–422.

Ostrowska K., Wokół rozwoju osobowości i systemu wartości, Warszawa 1998.

Stain E., Z własnej głębi, Krakow 1978.

Wojciszke B., Psychologia miłości, Gdańsk 2012.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism