Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

„Teologia i Człowiek” jest kwartalnikiem wydawanym od 2003 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, redagowanym przez pracowników Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu we współpracy z międzynarodową radą naukową teologów. Każdy zeszyt złozony jest z czterech działów: 
1 - Artykuły i rozprawy,     2- Ekumenia, 
3 - Sprawozdania,            4 – Recenzje.
Zadaniem pisma jest przede wszystkim ukazywanie myśli naukowo-badawczej, dyskusji i analizy aktualnych kierunków oraz tendencji zachodzących w poszczególnych dziedzinach współczesnej teologii, jak; biblia, teologia dogmatyczna, fundamentalna, teologia liturgii, teologia duchowości, teologia pastoralna, katechetyka, homiletyka, historia Kościoła. Ponieważ w ramach zajęć dydaktycznych na Wydziale Teologicznym UMK wykładana jest również filozofia, pismo swym zakresem obejmuje także problemy filozoficzne. Obok wymiany myśli nad zagadnieniami ściśle teologicznymi omawiane są także aktualne problemy pastoralne z życia Kościoła, związane z przemianami społecznymi, gospodarczymi, kulturowymi i politycznymi. Pismo wskazuje na stojące wyzwania Kościoła wobec takich zjawisk, jak: emigracja zarobkowa, dyskryminacja, spotkanie kultur, laicyzacja życia, a zwłaszcza zachowanie tożsamości wiary z równoczesnym otwarciem się na innych. Podejmuje trudne pytania dotyczące obrony życia, eutanazji, praw człowieka, jego godności, co współbrzmi dobrze z drugim członem tytułu pisma. 
Ten szeroki zakres problematyki zobowiązuje do zaproszenia do współpracy teologów związanych z różnymi ośrodkami akademickimi w Polsce i za granicą. Od samego początku powstania czasopisma na jego łamach wypowiadają się autorzy zagraniczni, którzy reprezentują myśl teologiczną różnych ośrodków naukowych Niemiec, Hiszpanii i Włoch .
Dział obejmujący Ekumenię pozwala na omawianie aktualnych zagadnień dotyczących dialogu i spotkań międzywyznaniowych i międzyreligijnych. Sprawozdania prezentują ważne wydarzenia i dokonania różnych ośrodków naukowych. Dział recenzji natomiast wskazuje na polskie i obcojęzyczne publikacje z zakresu poszczególnych dziedzin teologii.

Informujemy, że czasopismo "Teologia i Człowiek" jest dostępne zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej, przy czym wersja papierowa jest wersją pierwotną.

Pismo znajduje się w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ostatniej ewaluacji otrzymało 10 punktów.

Czasopismo udostępnia statystyki pobrań artykułów na żądanie.


 

 

Działy

Od Redakcji

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Artykuły

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Ekumenia

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Sprawozdania

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Recenzje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Orient

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Familia

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Przemówienia

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Procedura recenzowania

Procedura recenzowania artykułów zgłaszanych do pisma "Teologia i Człowiek" jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

- formalna ocena merytoryczna i techniczna zgłaszanych artykułów dokonywana jest przez Redakcję;

- recenzja zewnętrzna przeprowadzona przez dwóch Recenzentów specjalizujących się w dziedzinie, której dotyczy tematyka zgłaszanego artykułu. Recenzenci nie są związani z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz z instytucjami reprezentowanymi przez Autora. Recenzja jest sporządzana z zachowaniem zasady double-blind review (podwójnej anonimowości – Recenzenci i Autorzy nie znają swoich danych osobowych i afiliacji) i zawiera jednoznaczny wniosek Recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Na tej podstawie Redakcja podejmuje ostateczną decyzję o odrzuceniu, przyjęciu albo odesłaniu publikacji do Autora w celu naniesienia poprawek. 

Formularz recenzji

Formularz recenzji można pobrać tutaj.

 

Polityka Open Access

Periodyk oferuje dostęp do zawartości w systemie Open Access na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (CC BY-ND 3.0).

http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma//public/site/images/greg/cc_by-nd_3_0_88

 

Informacja o niepobieraniu opłat za zgłaszanie i publikację artykułów

Redakcja "Teologia i Człowiek" informuje, że nie pobiera opłat za składanie artykułu i prace redakcyjne nad tekstem oraz za publikację w czasopiśmie.Partnerzy platformy czasopism