Sądy konstytucyjne w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej

Justyna Michalska, Piotr Kapusta

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSP-W.2018.011

Abstrakt


Po II wojnie światowej państwa Europy Środkowej i Wschodniej pozostawały pod wpływem narzucanych przez ZSRR rozwiązań ustrojowych. Ich systemy konstytucyjne były systemami niedemokratycznymi, opartymi na jednej ideologii oraz na monopolu jednej partii. Narzucony system polityczno-społeczno-gospodarczy dotyczył wszystkich sfer życia jednostki, zmieniał strukturę społeczną oraz system ekonomiczny. Dopiero jego upadek otworzył drogę do budowania nowego ustroju, tym razem demokratycznego. W poszczególnych krajach zmiany te zachodziły różnie – od działań reformatorskich po niemalże rewolucje. Jednocześnie zaczęły się procesy transformacyjne, kończące się uchwalaniem konstytucji. Nowe konstytucje zawierały m.in. unormowania dotyczące podstawowych praw i wolności człowieka i obywatela, których ochrona wymaga również zabezpieczenia instytucjonalnego i proceduralnego. Szczególną rolę w zabezpieczeniu tych praw stanowi system sądownictwa w danym państwie i nie chodzi tu tylko o sądownictwo powszechne i administracyjne, ale także sądownictwo konstytucyjne. W artykule przedstawiono kształtowanie się sądownictwa konstytucyjnego w wybranych państwach Europy Środkowej i Wschodniej, zakres ich kompetencji oraz sposób funkcjonowania.


Słowa kluczowe


sądy konstytucyjne; sądownictwo konstytucyjne; Polska; Europa Środkowa i Wschodnia

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Kruk M., Sąd Konstytucyjny Republiki Czeskiej, [in:] Sądy konstytucyjne w Europie, vol. 2, ed. L. Garlicki, Warszawa 1997, p. 65–89.

Kwiecień R., Suwerenność państwa w Unii Europejskiej: aspekty prawno-międzynarodowe, „Państwo i Prawo” 2003, n. 1.

Michalska J., The EU law in the polish legal system, https://www.upit.ro/_document/13545/e-book_iccu2017pdf.pdf (access: 5.07.2017).

Skotnicki K., System konstytucyjny Czech, Warszawa 2000.
ISSN 1689-765X (print)
ISSN 2391-7865 (online)

 

 

Partnerzy platformy czasopism