Kilka uwag o etyce zawodu sędziowskiego w Polsce

Maciej Serowaniec

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSP-W.2018.007

Abstrakt


Sędziowie tworzą szczególny korpus prawniczy, który jako nośnik autorytetu wymiaru sprawiedliwości, ma do spełnienia wyjątkowo ważną ustrojowo i społecznie misję. Władza im powierzona jest bowiem ściśle związana z takimi uniwersalnymi wartościami jak sprawiedliwość, wolność czy równość. Interes publiczny, jakim jest podtrzymanie zaufania obywateli do instytucji wymiaru sprawiedliwości, obliguje zatem ustawodawcę do ustanowienia wobec sędziów określonych wymogów etycznych. Mają one zagwarantować, że wymiar sprawiedliwości będą sprawować osoby o odpowiedniej wiedzy, odznaczające się wysokimi standardami etycznymi oraz odpowiednią dozą doświadczenia życiowego. Celem artykułu jest dokonanie przeglądu i omówienie polskich regulacji dotyczących problematyki etyki zawodu sędziowskiego ze szczególnym uwzględnieniem pojęć, takich jak: niezawisłość sędziowska, godność urzędu sędziowskiego czy „nieskazitelność charakteru” sędziego.

 


Słowa kluczowe


sędziowie; „nieskazitelny charakter” sędziego; wymogi etyczne wobec sędziów; etyka; niezawisłość sędziowska

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bodio J., „Nieskazitelność charakteru” jako kwalifikacja zawodowa sędziego (wpływająca na jego wizerunek), „Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury” 2013, n. 4(10).

Bodio J., Przewinienia służbowe a uchybienia godności urzędu sędziów sądów powszechnych, „Kwartalnik Krajowej Rady Sądownictwa” 2010, n. 2.

Borkowski G., Nieskazitelność charakteru a powołanie do wykonywania zawodów prawniczych, [in:] Etyka zawodów prawniczych w praktyce. Wzajemne relacje i oczekiwania, ed. G. Borkowski, Lublin 2012.

Ereciński T., Gudowski J., Iwulski J., Komentarz do prawa o ustroju sądów powszechnych i ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, Warszawa 2002.

Gardocki L., Naprawdę jesteśmy trzecią władzą, Warsaw 2008.

Grajewski K., Głos w dyskusji podczas debaty kwartalnika Krajowej Rady Sądownictwa „Zasady etyki sędziowskiej – teoria i praktyka”, „Krajowa Rada Sądownictwa” 2011, n. 4.

Kubiak J.R., Kubiak J., Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, „Przegląd Sądowy” 1994, n. 4.

Laskowski M., Ustawowe pojęcie „nieskazitelności charakteru”, „Prokuratura i Prawo” 2008, n. 6.

Ławnikowicz G., Etyka sędziego w czasie przełomu, [in:] Legitymacja władzy sądowniczej, ed. A. Machnikowska, Gdańsk 2017.

Ławnikowicz G., Pilipiec S., Nieskazitelność charakteru i nieposzlakowana opinia w prawie prawniczych samorządów zawodowych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 2016, vol. LXIII.

Patyra S., Opinia prawna na temat zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o Sądzie Najwyższym, on-line access: http://orka.sejm.gov.pl/rexdomk8.nsf/0/13369DD6A2E48A65C12581AD00463BE2/%24File/i1912-17A.rtf (access: 5.09.2018).

Rocławska A., Czy polski ustawodawca wymaga od sędziów „dzielności etycznej”? Rozważania na tle ustawowego wymogu „nieskazitelności charakteru”, „Ogrody Nauk i Sztuk” 2015, n. 5.

Safjan M., Etyka zawodu sędziowskiego, [in:] Etyka prawnika, etyka nauczyciela zawodu prawniczego, ed. E. Łojko, Warszawa 2006.

Serowaniec M., Kilka uwag o modelu kształcenia kadr sędziowskich w Rzeczypospolitej Polskiej, [in:] Współczesne problemy sądownictwa w Republice Czeskiej i w Rzeczypospolitej Polskiej, eds. Z. Witkowski, J. Jirásek, K. Skotnicki, M. Serowaniec, Toruń 2017.

Serowaniec M., Sądownictwo, [in:] Prawo konstytucyjne, eds. Z. Witkowski, A. Bień-Kacała, Toruń 2015.

Szyszkowska M., Etyka sędziego w procesie stosowania prawa, „Gazeta Sądowa” 2000, n. 9.

Tokarczyk R., Etyka prawnicza, Warszawa 2007.

Zubik M., O przewrotnych interpretacjach przepisów Konstytucji dotyczących władzy sądzenia, „Państwo i Prawo” 2017, z. 10.
ISSN 1689-765X (print)
ISSN 2391-7865 (online)

 

 

Partnerzy platformy czasopism