„Cedant arma togae” – rzecz o standardach kontroli wobec sił zbrojnych w świetle Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.

Zbigniew Witkowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSP-W.2018.005

Abstrakt


Słabość i nadmierna siła armii budziły zawsze niepokój społeczeństw i najwyższych kręgów władzy. Słabość armii wiązano z ryzykiem dla niepodległości państwa zaś nadmierną jej siłę i pozycję jej dowódców utożsamiono z obawą przed niezależnością i obawami przed przejęciem władzy z użyciem siły. Artykuł poświęcony jest cywilnej kontroli nad siłami zbrojnymi i problemowi ich neutralności politycznej jako przesłankom legitymizującym państwo demokratyczne w Rzeczypospolitej Polskiej oraz identyfikacji standardów tych pojęć w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.


Słowa kluczowe


standardy kontroli sił zbrojnych; Konstytucja RP; Siły Zbrojne; Prezydent RP; Rada Ministrów

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komenatrz, Warszawa 2012.

Bień-Kacała A., Równowaga budżetowa a bezpieczeństwo państwa, [in:] Innowacja i synergia w Siłach Zbrojnych RP, vol. 2, eds. J. Wołejszo, A. Lis, R. Reczkowski, Bydgoszcz 2013.

Complak K., Komentarz do art. 26 Konstytucji, [in:] Komentarz. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, red. M. Haczkowska, ed. I, Warszawa 2014.

Croissant A., Kuehn D., Chambers P.W., Wolf S.O., Conceptualising Civil-Military Relations in Emerging Democracies, „European Political Science” 2011, vol. 10 (2).

Jagnieża A., Wokół dyskusji o kontroli cywilnej nad armią, [in:] Konstytucja RP. Oczekiwania i nadzieje, red. T. Bodio, W. Jakubowski, Warszawa 1997.

Kohn R.H., Jak demokracje sprawują kontrolę nad siłami zbrojnymi, [in:] Władza i społeczeństwo. Antologia teksów z zakresu socjologii polityki, vol. II, ed. J. Szczupaczyński, Warszawa 1998.

Safjan M., Bosek L. (eds.), Konstytucja RP. Komentarz do art. 1–86, Warszawa 2016.

Sarnecki P., Komentarz do art. 26, [in:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, vol. V, ed. L. Garlicki, Warszawa 2007.

Sarnecki P., Komentarz do art. 26, [in:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, vol. I, ed. L. Garlicki, Warszawa 2016.

Sokolewicz W., O znaczeniu cywilnej kontroli nad sił zbrojnymi, [in:] Studia z prawa konstytucyjnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wiesławowi Skrzydło, eds. J. Posłuszny, J. Buczkowski, K. Eckhardt, Przemyśl–Rzeszów 2009.

Szewczyk M., Najwyższe zwierzchnictwo Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nad siłami zbrojnymi w świetle konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku, Warszawa 2018.

Trejnis Z., Siły Zbrojne w państwie demokratycznym i autorytarnym, Warszawa 1997.

Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Warszawa 2008.

Witkowski Z., Szewczyk M., Serowaniec M., Model cywilnej i demokratycznej kontroli egzekutywy nad siłami zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej, Toruń 2018.

Wołpiuk W., Konstytucyjna zasada podległości Sił Zbrojnych cywilnej i demokratycznej kontroli, „Przegląd Sejmowy” 1998, n. 6.

Wołpiuk W., Siły Zbrojne w regulacjach Konstytucji RP, Warszawa 1998.
ISSN 1689-765X (print)
ISSN 2391-7865 (online)

 

 

Partnerzy platformy czasopism