Uregulowania konstytucji krajowej w perspektywie integracji europejskiej oraz kierunki niezbędnych uzupełnień

Andrzej Szmyt

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSP-W.2014.001

Abstrakt


Problem „wymiaru unijnego” Konstytucji RP szybko stał się przedmiotem szerokich analiz doktrynalnych, prowadząc rychło do daleko idącego konsensusu co do potrzeby, granic i meritum pożądanych uzupełnień i zmian w treści obowiązującej ustawy zasadniczej, w tym również wskazania, że – w zasadzie – materia ta winna stanowić przedmiot uregulowania kompleksowego w jednym, nowym rozdziale Konstytucji. Swoistym „ukoronowaniem” tego nurtu jest zapewne projekt ustawy o zmianie Konstytucji (wraz z uzasadnieniem) z 30 czerwca 2010 r., stanowiący bezpośrednio rezultat prac zespołu naukowego, powołanego przez Marszałka Sejmu w celu przygotowania projektu dotyczącego kompleksowej regulacji kwestii wynikających z przynależności Polski do Unii Europejskiej, i jemu też poświęcamy poniższe uwagi.


Słowa kluczowe


Konstytucja RP; euronowelizacja; konstytucyjne podstawy członkostwa Polski w Unii Europejskiej; projekt ustawy o zmianie konstytucji

Pełny tekst:

PDF


ISSN 1689-765X (print)
ISSN 2391-7865 (online)

 

 

Partnerzy platformy czasopism