Republika Włoska i Republika Federalna Niemiec - dwa państwa założycielskie Wspólnot Europejskich na drodze integracji europejskiej

Katarzyna Maria Witkowska-Chrzczonowicz, Jakub Rutynowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/2811

Abstrakt


Celem niniejszego opracowania jest przełamanie takiego podejścia i zestawienie dwóch „dużych” państw UE – Włoch i Niemiec. Są one często przedstawiane jako przypadki analogiczne ze względu na zjednoczenia, do których doszło w II poł. XIX wieku (1861 r. – Włochy, 1871 r. – Niemcy). Wprawdzie przyczyny i uwarunkowania tych zjednoczeń miały pewne punkty styczne i pewne punkty różne, ale historycy słusznie dopatrują się jednak wielu analogii. Naturalnie nie sposób przeanalizować i zestawić drogi oraz pozycji obu wskazanych państw w UE, nie sięgając do ich historii nie tylko powojennej, ale także przedwojennej i do XIX wieku. Siłą rzeczy, ze względu na ramy tematyczne opracowania, ta część musi mieć charakter jedynie pewnego rysu historycznego, który jednak odsłoni więcej analogii niż tylko bliskie daty zjednoczenia obu państw.

Słowa kluczowe


Republika Włoska; Republika Federalna Niemiec; proces integracji europejskiej; Unia Europejska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Amirante C. (2001), Unioni sovranazionali e riorganizzazione costituzionale dello stato, Torino, s. 58.

Astengo F., The Europeanisation of the Italian Constitutional Court, „Eropean Integration”, vol. 26, no. 2, s. 126.

Audisio G., Chiara A. (2007), Twórcy zjednoczonej Europy, Warszawa, s. 122.

Barcz J. (2009), Wybrane problemy związane z wyrokiem niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z 30.06.2009 r. na temat zgodności Traktatu z Lizbony z Ustawą Zasadniczą RFN, „Europejski Przegląd Sądowy” nr 9, s. 16.

Borkowski P.J. (2008), Rise, institutionalisation and development of European integration, [w:] The European Union. Origins-Structure-Acquis, red. W.M. Góralski, Sz. Kardaś, Warsaw, s. 29.

Cartabia M., Weiler J.H.H. (2000), L’Italia in Europa. Profi li istituzionali e costituzionali, Bologna, s. 151.

Clark M. (2009), Współczesne Włochy 1871 – 2006, Warszawa, s. 300.

Czarny P. (2009), Federalny Trybunał Konstytucyjny i ewolucja jego polityczno-ustrojowego znaczenia w Niemczech i w Europie, „Przegląd Sejmowy” nr 6, s. 121.

Davies N. (2010), Zaginione królestwa, Kraków, s. 573.

De Witte B. (2001), Constitutional Aspects of European Union Membership in the Original Six Member States: Model Solutions for the Applicant Countries?, [w:] EU Enlargement, The Constitutional Impact at EU and National Level, eds. A. Kellermann, J.W. de Zwaan, J. Czuczai, The Hague, s. 75.

Dobroczyński M. (2003), Ekonomiczne mocarstwa Unii Europejskiej, Toruń, s. 141.

Działocha K., Skwara B. (2009), Współczesne dylematy prawotwórstwa egzekutywy w RFN, „Przegląd Sejmowy” nr 6, s. 93.

Europejskie wizje pisarzy niemieckich w XX wieku, wyb. i oprac. L. Żyliński, Poznań 2003, s. 32.

Gierowski J.A. (1986), Historia Włoch, Wrocław, s. 556.

Graglia P.S. (2006), L’Unione europea. 25 paesi, 450 milioni di cittadini, una Costituzione, Bologna, s. 11.

Greco E. (1998), Włoski wkład do debaty na temat Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, [w:] Włoskie doświadczenia w integracji europejskiej, red. A. Maciaszczyk, Łódź 1998, s. 17.

Grodziski S. (2008), Porównawcza historia ustrojów państwowych, Kraków, s. 243.

Jackowska N. (2008), Integracja europejska jako czynnik zmiany w relacjach polsko-niemieckich, [w:] Koncepcje integracji w Europie w XX i XXI w., red. D. Bunikowski, R. Musiałkiewicz, Toruń, s. 235.

Janicka D. (2007), Historia społeczna i polityczna Europy. Wykład dla studentów europeistyki, Toruń, s. 111.

Janicka D. (2009), Ustawa zasadnicza w praktyce Republiki Federalnej Niemiec (1949 – 1989), Toruń, s. 42.

Jasiński G. (2010), Wilhelm I, [w:] Dynastie Europy. Hohenzollernowie. Biografie. Herby. Drzewa genealogiczne, Warszawa, s. 50.

Kerner I. (2010), Rozwój niemieckiej koncepcji państwa prawa po drugiej wojnie światowej, zjednoczeniu i atakach z 11 września 2001 r., [w:] Demokratyczne państwo prawne w teorii i w praktyce w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, red. K. Skotnicki, Łódź, s. 88.

Konstytucja Republiki Włoskiej, tłum. i wstęp Z. Witkowski, Warszawa 2004, s. 60.

Krasuski J. (1971), Historia Rzeszy Niemieckiej 1871 – 1945, Poznań, s. 56.

Krasuski J. (2008), Historia Niemiec, Wrocław–Warszawa–Kraków, s. 212.

Kustra A. (2009), Przepisy i normy integracyjne w konstytucjach wybranych państw członkowskich UE, Toruń, s.102.

Letta E. (2005), L’Europa a venticinque. Dalla Turchia al supereuro: le nouve sfi de dell’Europa, Bologna, s. 35.

Machelski Z. (2010), System polityczny Włoch, Warszawa, s. 21.

Mączak A. (2009) (red.), Savoia, [w:] Dynastie Europy, Wrocław, s. 296

Milej T. (2008), Instrumenty implementacji prawa wspólnotowego w Republice Federalnej Niemiec, „Przegląd Legislacyjny” nr 4, s. 27.

Mlsna P. (2010), Vztah ústavního a evropského práva ve Spolkové republice Německo s přihlédnutím k Lisabonskému nálezu, „Acta Universitatis Carolinae” – Iuridica nr 2, s. 81 – 82.

Pajewski J. (1994), Historia powszechna 1871 – 1918, Warszawa, s. 5.

Popowicz K. (2006), Historia integracji europejskiej, Warszawa, s. 46.

Półtorak N. (1998), Odpowiedzialność odszkodowawcza państw członkowskich za naruszenie prawa Wspólnot Europejskich, [w:] Implementacja prawa integracji europejskiej w krajowych porządkach prawnych, red. C. Mik, Toruń, s. 151 i n.

Ronzitti N. (1998), Wprowadzenie prawa wspólnotowego do porządku prawnego Włoch, [w:] Włoskie doświadczenia w integracji europejskiej, red. A. Maciaszczyk, Łódźs. 65.

Rutynowski J., Witkowska-Chrzczonowicz K. (2011), Polityczne i ustrojowe problemy ratyfikacji Traktatu z Lizbony w RFN – wybrane zagadnienia, „Przegląd Sejmowy” nr 1, s. 200.

Salmonowicz S. (2009), Hohenzollernowie, [w:] Dynastie Europy, red. A. Mączak, Wrocław, s. 108.

Stöcker F. (2005), La Germania e l’Europa. Dall’unifi cazione tedesca ad oggi, [w:] L’Europa a ventisette, a cura di G. Ravasi, Milano, s. 17

Tarnowska A. (2010), Era Bismarcka, [w:] Dynastie Europy. Hohenzollernowie. Biografie. Herby. Drzewa genealogiczne, Warszawa, s. 82.

Tkaczyński J.W. (2002), Ustrój federalny Niemiec, Toruń.

Wentkowska A. (2003), Współpraca z sądami krajowymi, [w:] Wymiar sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia, red. M. Perkowski, Warszawa, s. 238.

Wielebny A. (2010), Wilhelm II, [w:] Dynastie Europy. Hohenzollernowie. Biografie. Herby. Drzewa genealogiczne, Warszawa, s. 57.

Witkowska K.M. (2005), Włochy a integracja europejska, [w:] Konstytucjonalizm włoski i polski w aktualnych fazach ich przemian, red. Z. Witkowski, Toruń, s. 116.

Witkowski Z. (2004), Ustrój konstytucyjny współczesnych Włoch w aktualnej fazie jego przemian 1989 – 2004, Toruń, s. 446.

Wojtyczek K. (2009), Zasada otwartej państwowości w Ustawie Zasadniczej RFN, „Przegląd Sejmowy” nr 6, s.147.

Wójtowicz K. (2009), Otwarcie systemu konstytucyjnego Niemiec na sprawy jedności Europy, „Przegląd Sejmowy” nr 6, s. 134.

Zając J. (2005), Partnerstwo Euro-Śródziemnomorskie, Warszawa, s. 18.

Zawilska-Florczuk M., Ciechanowicz A. (2011), Jeden kraj, dwa społeczeństwa? Niemcy 20 lat po zjednoczeniu, „Prace Ośrodka Studiów Wschodnich” nr 35, s. 6.

Zieliński E. (2005), Zasada federalizmu, [w:] System polityczny Republiki Federalnej Niemiec. Wybrane problemy, red. S. Sulowski, K.A. Wojtaszczyk, Warszawa, s. 76 i n.

Żywczyński M. (1996), Historia powszechna 1789 – 1870, Warszawa, s. 537.
ISSN 1689-765X (print)
ISSN 2391-7865 (online)

 

 

Partnerzy platformy czasopism