Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Toruńskie studia polsko - włoskie/Studi polacco-italiani di Toruń są wydawnictwem skupiającym badaczy polskich zajmujących się problematyką włoską i badaczy włoskich żywotnie zainteresowanych współpracą naukową z uczonymi polskimi. Wydawnictwo nasze ma ambicje, by nie tylko zobrazować współpracę UMK z wieloma włoskimi uczelniami, ale przede wszystkim zaprezentować kierunki i osiągnięcia naukowo-badawcze obu stron na przestrzeni ostatnich lat. Poza systematycznie publikowanymi pracami z dziedziny historii, historii prawa, prawa rzymskiego, prawa publicznego, w tym konstytucyjnego, oraz prawa prywatnego do tomu włączamy artykuły z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa włoskiego. Należy dodać, że UMK jest jednym z niewielu ośrodków w Polsce prowadzących badania i dydaktykę w zakresie literaturoznawstwa i filologii włoskiej. To sprawia, że tak liczny udział filologów i literaturoznawców w tomie nie może budzić zdziwienia.

 

Działy

Od Redaktorów

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Część I. Historia i prawo

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Część II. Literaturoznawstwo

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Część III. Recenzje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

O Autorach

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Część I. Członkostwo Polski i Włoch w Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Część II. Recenzje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Część I. Rola partii politycznych w Polsce i we Włoszech –- pomiędzy Konstytucją a praktyką ustrojową

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Część II. W poszukiwaniu włoskiej tożsamości: język, przekład, literatura

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Część III Varia

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Zasady recenzowania tekstów zgłoszonych do publikacji
w Studi polacco-italiani di Toruń / Toruńskich studiach polsko-włoskich


1. Teksty zgłoszone do publikacji oceniane są przynajmniej przez jednego niezależnego recenzenta, niezatrudnionego w Wydawnictwie i niebędących członkami Redakcji Studi polacco-italiani di Toruń / Toruńskich studiów polsko-włoskich.
2. Recenzje sporządzane są w trybie anonimowym, tzn. autorzy i recenzenci nie znają nawzajem swoich tożsamości.
3. Recenzent składa deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów z autorami tekstów zgłoszonych do publikacji (otrzymuje listę autorów, nie wie jednak, czyj tekst będzie recenzował). Za konflikt interesów uważa się zachodzące między recenzentem a autorem:

a.   bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
b.   relacje podległości zawodowej,
c.   bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
4. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
5. Zasady kwalifikowania lub odrzucania publikacji i formularz recenzencki publikowane są w Studi polacco-italiani di Toruń / Toruńskich studiach polsko-włoskich (na stronie internetowej czasopisma).
6. Recenzje negatywne są udostępniane do wiadomości autorom recenzowanego opracowania po usunięciu danych identyfikujących recenzenta.
7. Co najmniej raz do roku w czasopiśmie lub na stronie internetowej czasopisma podawana jest do publicznej wiadomości lista recenzentów.

Formularz recenzji stosowany w Studi polacco - italiani di Toruń / Toruńskie studia polsko-włoskie - wzór do pobrania pl (link do strony: http://www.law.umk.pl/upload/studia%20polsko%20w%C5%82oskie/Formularz_recenzji_pl.pdf) / it (link do strony: http://www.law.umk.pl/upload/studia%20polsko%20w%C5%82oskie/Formularz_recenzji_italy.pdf)

 

Polityka Open Access

Periodyk oferuje dostęp do zawartości w systemie Open Access na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (CC BY-ND 3.0).

http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma//public/site/images/greg/cc_by-nd_3_0_88

 

Lista Recenzentów

1. Wykaz recenzentów, którzy sporządzili recenzje tekstów publikowanych w Toruńskich studiach polsko-włoskich/Studi polacco-italiani di Toruń w roku 2019 (tom XV):

Prof.  Vincenzo Antonelli– Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Dr hab. Viktoriya Serzhanova, prof. UR  – Uniwersytet Rzeszowski
Prof. Cristina Fasone – LUISS Guido Carli di Roma
Dr hab. Paweł Kuczma, prof. UZ  – Uniwersytet Zielonogórski
Dr Marta Simoncini – LUISS Guido Carli di Roma
Dr hab. Jolanta Dygul – Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Stefano Redaelli– Uniwersytet Warszawski

2. Wykaz recenzentów, którzy sporządzili recenzje tekstów publikowanych w Toruńskich studiach polsko-włoskich/Studi polacco-italiani di Toruń w roku 2018 (tom XIV):

Prof.  Vincenzo Antonelli– Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Prof. Donatella Morana– Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Dr hab. Krzysztof Eckhardt, prof. WSPiA – WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Dr Paweł Kuczma – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
Dr Marta Simoncini – King's College London and University of Antwerp
Dr Milan Hodás – Comenius University in Bratislava
Dr hab. Maria Załęska – Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Alessandro Baldacci – Uniwersytet Warszawski

3. Wykaz recenzentów, którzy sporządzili recenzje tekstów publikowanych w Toruńskich studiach polsko-włoskich/Studi polacco-italiani di Toruń w roku 2017 (tom XIII):

    dr Panos Merkouris – University of Groningen
    dr Luca Gori – Sant’Anna School of Advanced Studies Pisa
    dr Piotr Mysiak – Uniwersytet Zielonogórski
    dr Piero Gambale – Università degli Studi di Siena
    dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK – UMK w Toruniu
    dr Kamila Doktór-Bindas – Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II
    dr Małgorzata Lorencka – Uniwersytet Śląski w Katowicach
    prof. dr Raffaele Ruggiero – Università degli Studi di Bari Aldo Moro
    dr hab. Sylwia Skuza – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

4. Wykaz recenzentów, którzy sporządzili recenzje tekstów publikowanych w Toruńskich studiach polsko-włoskich/Studi polacco-italiani di Toruń w roku 2016 (tom XII):

    prof. dr Giuseppe Martinico – Sant’Anna School of Advanced Studies Pisa
    dr Luca Gori – Sant’Anna School of Advanced Studies Pisa
    dr hab. Monika Urbaniak – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
    dr Monika Giżyńska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
    dr Kamila Doktór-Bindas – Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II

5. Wykaz recenzentów, którzy sporządzili recenzje tekstów publikowanych w Toruńskich studiach polsko-włoskich/Studi polacco-italiani di Toruń w roku 2015 (tom XI):

    dr hab.Małgorzata Myśliwiec – Uniwersytet Śląski w Katowicach
    dr Giovanni Piccirilli – LUISS „Guido Carli” Roma
    dr Anna Rytel-Warzocha – Uniwersytet Gdański

6.  Wykaz recenzentów, którzy sporządzili recenzje tekstów publikowanych w Toruńskich studiach polsko-włoskich/Studi polacco-italiani di Toruń w roku 2014 (tom X):

    dr Cristina Fasone - European University Institute in Florence
    prof. UAM dr hab.Mirosław Loba - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
    dr hab. Andrzej Gaca, prof. UMK - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
    dr Suzanna Sebelova - Uniwersytet w Brnie
    dr Bart von Bosche - Uniwersytet w Leven

 

Rada Redakcyjna

Redaktor Naczelny: Zbigniew Witkowski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zastępca Redaktora Naczelnego: Cezary Bronowski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Członkowie Redakcji:

    Francesco Adornato (Uniwersytet Macerata, Włochy)
    Gian C. De Martin (LUISS Guido Carli Rzym, Włochy)
    Andrzej Sokala (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
    Hanna Suchocka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
    Jan Wawrzyniak (Akademia Leona Koźmińskiego w Warrszawie)

Sekretarze Redakcji:

    Katarzyna Maria Witkowska-Chrzczonowicz - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
    Maciej Serowaniec - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu


 

Rada Naukowa

  1. Dr Vito Cozzoli (Izba Deputowanych Republiki Włoskiej, Rzym, Włochy)
  2. Dr hab. Andrzej Gaca, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
  3. Conf. univ. dr. Ioan Ganfalean (Uniwersytet 1 grudnia 1918 w Alba Iulia, Rumunia),
  4. Prof. dr Nicola Lupo ( LUISS Guido Carli w Rzymie, Włochy)
  5. Prof. dr hab. Zbigniew Machelski (Uniwersytet Opolski, Polska)
  6. Prof. dr Guido Meloni (Uniwersytet w Molise, Włochy)
  7. Prof. dr Andres Ollero' (Uniwersytet Juana Carlosa w Madrycie, Hiszpania)
  8. Prof. dr Dario Tomasello (Uniwersytet w Messynie, Włochy)
  9. Conf. univ. dr. Miruna Tudorascu (Uniwersytet 1 grudnia 1918 w Alba Iulia, Rumunia)
  10. Prof. dr. Maria Rosaria Vitti-Alexander (Nazareth College, Rochester, USA)

 

Informacja o niepobieraniu opłat za zgłaszanie i publikację artykułów

Redakcja czasopisma informuje, że nie pobiera opłat za składanie artykułu i prace redakcyjne nad tekstem oraz za publikację w czasopiśmie.

 

Zasady etyczne

Etyka wydawnicza. Rocznik "Toruńskie studia polsko-włoskie/Studi polacco-italiani di Toruń" stosuje zasady etyki publikacyjnej wynikające z Kodeksu Postępowania przyjętego przez Komitet ds. Etyki Publikacyjnej - Committee on Publication Ethics (COPE).

Standardy zachowań etycznych stosuje się wobec wszystkich podmiotów zaangażowanych w proces publikacji.

Autorzy składają oświadczenia w zakresie oryginalności nadesłanego tekstu, przysługiwania im autorskich praw majątkowych, braku negatywnych zjawisk typu ghostwriting lub guest autorship.

W przypadku ujawnienia, że autor publikacji dopuścił się zachowania nieetycznego (np. plagiat czy ponowna publikacja wydanej już uprzednio pracy bądź jej części) – przed podjęciem kroków przewidzianych w wytycznych COPE Redaktor Naczelny zwraca się do autora z prośbą o wyjaśnienia.

Recenzenci przygotowują recenzje w sposób istotny wspomagające proces redakcyjny w zakresie podejmowania decyzji o publikacji opracowania.

Recenzje powinny być wykonane w sposób obiektywny, krytyka dotyczyć może zagadnień merytorycznych i formalnych a nie personalnych. Recenzenci są zobligowani do jasnego wyrażania swoich opinii. Tezy formułowane przez recenzentów powinny być poparte argumentami.

Recenzenci przed podjęciem się recenzji oceniają, czy z uwag na tematykę opracowania i proponowany czas wykonania recenzji są w stanie prawidłowo wywiązać się ze swojego obowiązku. Nie ujawnia się danych recenzenta publikacji – recenzja sporządzana jest na zasadzie double blind peer review.

Redaktor Naczelny wraz z Kolegium Redakcyjnym podejmuje decyzje, które z nadesłanych artykułów będą skierowane do dalszych prac redakcyjnych (w szczególności – do recenzji).  

Redaktor Naczelny ani żadne członek Kolegium Redakcyjnego nie ujawnia żadnych informacji o nadesłanej pracy osobom, które nie są związane z procedurą redakcyjną.

Wszystkie podmioty zaangażowane w proces redakcyjny zobowiązane są zgłosić każdy przypadek wystąpienia jakiegokolwiek konfliktu interesu.Partnerzy platformy czasopism