Działalność Towarzystwa Wydawniczego „Kompas” w Łodzi do 1939 r.

Aneta Katarzyna Stawiszyńska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2020.016

Abstrakt


Towarzystwo Wydawnicze „Kompas”, działające w latach 1921–1939, było jednym z najbardziej znanych wydawnictw oferujących literaturę religijną, kierowaną głównie do członków Kościoła Chrześcijan Baptystów. W jego ofercie, oprócz publikacji o tematyce religijnej, znajdowały się też liczne kalendarze, galanteria papiernicza czy publikacje zlecane przez inne podmioty społeczne bądź gospodarcze. Wydawnictwo „Kompas” korzystało ze wsparcia amerykańskich członków Kościoła Chrześcijan Baptystów, a także miejscowych przedsiębiorców związanych z tymże wyznaniem w Łodzi. W związku z kryzysem gospodarczym w 1929 r., Towarzystwo „Kompas” zostało rozwiązane, a związana z nim drukarnia skupiła się na wykonywaniu prac zleconych.

Słowa kluczowe


Kościół Chrześcijan Baptystów; historia Łodzi; Wydawnictwo „Kompas”

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Lutosławski Jakub, Notariat w Łodzi w okresie międzywojennym, Łódź 2011. Maszynopis pracy magisterskiej w posiadaniu Katedry Historii Polski Najnowszej Instytutu Historii UŁ.

Badziak Kazimierz, Chylak Karol, Łapa Małgorzata, Chrześcijańskie wspólnoty wyznaniowe (bez Kościoła Rzymsko-katolickiego) w latach 1914–1939, [w:] Rola wspólnot wyznaniowych w historii miasta Łodzi, pod red. Mariusza Kuleszy, Małgorzaty Łapy i Jacka Walickiego, Łódź 2011, s. 11–66.

Badziak Kazimierz, Chylak Karol, Łapa Małgorzata, Łódź wielowyznaniowa. Dzieje wspólnot religijnych do 1914 roku, Łódź 2014.

Bojanowski Tadeusz, Polityka okupacyjnych władz hitlerowskich wobec Łodzi (1939–1945), Łódź 1973.

Brzechczyn Krzysztof, Rozwój baptyzmu na ziemiach polskich od nieformalnego ruchu religijnego do budowy kościoła, „Zeszyty Filozoficzne” 1999, nr 7, s. 41–59.

Budziarek Marek, Wyznania i religie w Łodzi w XIX wieku, „Łódzkie Studia Teologiczne” 1995, T. 4, s. 7–20.

Dębowski Tomasz, Zarys myśli społecznej kościołów protestanckich w Polsce w latach 1945–1995, Wrocław 2002.

Grochal Emilia, Paweł Hulka-Laskowski 1881–1946, „Słowo i Myśl” 2006, nr 5, s. 19–26.

Kalendarz Informator na Województwo Łódzkie na rok 1924, cz. 2, Łódź 1923.

Karol Władysław Strzelec (1869–1962), „Słowo Prawdy” 2008, nr 7–8, s. 20.

Krajewska Hanna, Protestanci w Łodzi 1815–1914. Między edukacją a ewangelizacją, Warszawa 2014.

Kucner Monika, Prasa niemiecka w Łodzi w okresie międzywojennym, [w:] Wizerunek Łodzi w literaturze, kulturze i historii Niemiec i Austrii, Łódź 2005, s. 161–182.

Marczyńska Maria, Żmuda Ryszard, Bibliografia łódzkiej produkcji wydawniczej 1918–1939, Łódź 1986.

Odrodzenie Kalendarz na Rok 1924, Łódź 1923.

Podręczny Rejestr Handlowy 1922, Łódź 1921.

Polska bibliografia biblijna od 1900–1932, Kraków 1932.

Rzadkowolska Magdalena, Działalność Wojskowego Instytutu Naukowo-Wydawniczego w Łodzi w latach 1945–1948, „Rocznik Archiwalno-Historyczny Centralnego Archiwum Wojskowego” 2012, s. 140–166.

Seweryn Andrzej, Leksykon baptystów w Polsce po 1945 r., Warszawa 2007.

Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników pierwszego powszechnego spisu ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych. T. II: województwo łódzkie, Warszawa 1925.

Spółki akcyjne w Polsce 1921/1922, Poznań, brw.

Stawiszyńska Aneta, Gospodarcza i społeczna działalność rodziny Horaków do 1945 r., „Studia z Historii Społecznej i Gospodarczej XIX i XX wieku” 2009, T. VI, s. 220–235.

Stawiszyńska Aneta, Przypominamy Gustawa Horaka, „Kronika miasta Łodzi” 2015, nr 3, s. 125–133.

Tadeusiewicz Hanna, Łódzkie firmy drukarskie XIX–XX w. (zarys dziejów), „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum” 1991, T. II, s. 55–74.

Tomaszewski Henryk Ryszard, Baptyści w Polsce w latach 1918–1958, Warszawa 2008.

Twardowski Maciej, Paweł Hulka-Laskowski w setną rocznicę urodzin, „Rocznik Mazowiecki” 1987, T. 9, s. 359–369.

Waldemar Albert Gutsche (1889–1973), „Słowo Prawdy” 2008, nr 7–8, s. 25.

Winiarczyk-Kossakowska Małgorzata, Ustawy III Rzeczypospolitej o stosunku państwa do kościołów chrześcijańskich, Warszawa 2004.

Jahre Baptistengemeinde Lodz Nawrotstr 1878–1928, Łódź 1928.

„Głos Polski”

„Ilustrowana Republika”

„Polska Gospodarcza”

„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum”

„Kronika miasta Łodzi”

„Łódzkie Studia Teologiczne”

„Obwieszczenia Publiczne – dodatek do Dziennika Urzędowego Ministerstwa Sprawiedliwości”

„Roczniki Archiwalno-Historyczny Centralnego Archiwum Wojskowego”

„Rocznik Mazowiecki”

„Słowo i Myśl”

„Słowo Prawdy”

„Studia z Historii Społecznej i Gospodarczej XIX i XX wieku”

„Zeszyty Filozoficzne”

Archiwum Państwowe w Łodzi

Akta miasta Łodzi

Wydział Prezydialny

Akta notariusza Jana Krzemieniewskiego w Łodzi

Akta notariusza Stefana Jarzębskiego w Łodzi
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism