Archiwa jako instytucje kultury: współczesne wyzwania w kontekście archiwizacji dokumentów elektronicznych oraz zabezpieczenia oryginalnej dokumentacji papierowej

Justyna Adamus-Kowalska, Agnieszka Bangrowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2020.002

Abstrakt


Archiwa to ważne instytucje służące rozwojowi społeczeństw. Ich działalność wspiera rozwój kulturalny. W artykule podjęto próbę pokazania, w jaki sposób archiwa wypełniają misję instytucji kultury. Wskazano na współczesne wyzwania jakie stoją przed archiwami w kontekście rozwoju nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym także wymogi konserwatorskie dla długotrwałego zachowania oryginalnej dokumentacji papierowej. Omówione zostały podstawy prawne działalności archiwów w Polsce, przykłady działań prowadzonych w sferze szeroko pojmowanej kultury, a także zagrożenia dla materialnej postaci dokumentów oraz problematyka ochrony zasobów archiwalnych.


Słowa kluczowe


archiwa; działalność archiwa; działalność kulturalna; dokument elektroniczny; konserwacja; dziedzictwo kulturowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamus Justyna, Problematyka języków informacyjno-wyszukiwawczych w komputerowym systemie informacji archiwalnej w Polsce, “Archeion” 2004, t. 107, s. 259-284.

Bangrowska Agnieszka, Ochrona i konserwacja zbiorów, [w:] Bibliotekarstwo, Warszawa 2013, s.198-199.

Bangrowska Agnieszka , Normalizacja w zakresie warunków przechowywania zbiorów w archiwach i bibliotekach, [w:] Bibliotheca Nostra, Nr 4 (34), Katowice 2013, s. 113.

Bangrowska Agnieszka , Ochrona i konserwacja zbiorów , [w:] Bibliotekarstwo, Warszawa 2013, s.198-199.

Barański Andrzej, Problem kwaśnego papieru. Koncepcje badawcze, uwarunkowania i działania praktyczne. [w:] Kwaśny papier. Kraków 2001, s. 72.

Barański Andrzej, Grochowski Jacek, O potrzebie ratowania dziedzictwa kultury polskiej w zbiorach bibliotecznych i archiwalnych XIX i XX wieku[w:] Memoriał, Alma Mater, Kwartalnik Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr 8, 1998 r, s. 57-59.

Bieńkowska Ewa, Mała historia pamięci. Pamięć jednostkowa, pamięć zbiorowa, „Znak” 1995, R. 47, nr 480, s. 19-30.

Halbwachs Maurice, Społeczne ramy pamięci, tłum. Król Marcin, Warszawa 1969.

Kurzak Anna, Determinanty współczesnego konsumpcjonizmu. “Społeczeństwo i Ekonomia” 2016, nr 1 /95, s. 47-55.

Kwaśniewicz Katarzyna , Szkody i szkodniki. Atlas zniszczeń materiałów archiwalnych, [w:] Bezpieczeństwo dokumentów w urzędzie parafialnym, Katowice 2018, s. 49-50.

Kwaśniewicz Katarzyna, Szkody i szkodniki. Atlas zniszczeń materiałów archiwalnych, [w:] Bezpieczeństwo dokumentów w urzędzie parafialnym, Katowice 2018, s .52.

Mróz Bogdan, Comsumo ergo sum? Rola konsumpcjonizmu we współczesnych społeczeństwach, [w:] Oblicza konsumpcjonizmu, red. Mróz Bogdan, Warszawa 2009.

Murzyn Marcin, Czy nowoczesne technologie ograniczają ludzką wolność? Henryka Skolimowskiego uwagi na temat współczesnej cywilizacji technicznej. “Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” 2019, nr 30 (1), s. 145-153.

Nora Pierre: Między pamięcią a historią: Les lieux de Mémoire, „Tytuł Roboczy. Archiwum” 2009, nr 2, s. 4-12.

Perchla-Włosik Aleksandra, Współczesny konsumpcjonizm, [w:] Kulturowe determinanty zachowań konsumenckich, red. Patrzałek Wanda, Wrocław 2004.

Polasik-Wrzosek Karolina, Pamięć kulturowa a historiografia jako zapis kultury. Konteksty do zbadania, „Historyka. Studia metodologiczne” 2011, t. 41, s. 137–144.

Skolimowski Henryk, Technika a przeznaczenie człowieka, Warszawa 1995.

Sobucki Władysław , Konserwacja wżerów atramentowych, [w:] Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki, vol.5, No 1-4, 1994, s.13-16.

Strzelczyk Alicja , Mikrobiologiczne zniszczenia zbiorów bibliotecznych. Przyczyny i objawy destrukcji,[w:] Studia bibliologiczne, Katowice 1997, s. 87.

Strzelczyk Alicja , Drobnoustroje i owady niszczące zabytki i ich zwalczanie, Toruń 2004, s.19-24.

Strzelczyk Alicja , Karbowska Joanna , Mikrobiologiczny rozkład zabytkowych pergaminów, [w:] Postępy mikrobiologii , 1993, s. 19-32.

Szacka Barbara, Czas przeszły, pamięć, mit, Warszawa 2006.

Wobec przeszłości. Pamięć przeszłości jako element kultury współczesnej, red. Szpociński Andrzej (red.), Warszawa 2005.

Wilk Bernadetta, Archiwum miejscem pamięci o ludziach nauki i kultury, ”Zarządzanie w Kulturze“ 2017, 18, z. 2, s. 195-217.

Sprawozdanie z działalności Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych oraz archiwów państwowych w 2018 r. [online]. Warszawa 2019. [dostęp 28 marca 2020]. Dostęp w World Wide Web: https://www.archiwa.gov.pl/files/SPRAWOZDANIE_2018_.pdf

Zarządzenie Nr 3 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 26 stycznia 1974 r. w sprawie sporządzania indeksów do inwentarzy archiwalnych. [online] Warszawa 1974 [dostęp 29 marca 2020]. Dostęp w World Wide Web: https://www.archiwa.gov.pl/files/zarzadzenia_NDAP/zarz3_1974.pdf

Zbiory archiwalne online [online]. [dostęp 29.03.2020]. Dostęp w World Wide Web: https://szukajwarchiwach.pl

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483.

Ustawa z dnia 14 lipca 1984 r. o archiwach i narodowym zasobie archiwalnym. Dz. U. 1984, nr 38, poz. 173.

Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Dz. U. 1991, nr 114, poz. 493.

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Dz. U. 2019 r., poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych. Dz. U. 2006, nr 206, poz. 1517.

PN-ISO 999:2001 Informacja i dokumentacja - Wytyczne dotyczące zawartości, struktury i prezentacji indeksów

ISO 639-1, ISO 639-2: International Standards for Language Codes,

ISO 15924: International Standard for Names of Scripts.

ISO 5963:1985 Documentation - Methods for examining documents, determining their subjects, and selecting indexing terms

ISO 2788:1986. Documentation -- Guidelines for the establishment and development of monolingual thesauri

PN-92/N-09018 Tezaurus jednojęzyczny. Zasady tworzenia, forma i struktura.

PN-EN 15758:2011 Dotyczy pomiaru temperatury.

PN-ISO 11799:2006 Dotyczy przechowywanie materiałów archiwalnych w odpowiednio przygotowanym pomieszczeniu magazynowym, którego konstrukcja, wyposażenie oraz warunki środowiskowe spełniają wymagania normy.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism