System informacyjny jako obiekt graniczny

Marek Nahotko

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2020.001

Abstrakt


Obiekty graniczne (ang. boundary objects) jednocześnie przynależą do kilku społeczności (tzw. światów informacyjnych) oraz realizują potrzeby informacyjne każdej z nich[1]. Mogą być łatwo dostosowywane (kastomizowane) do potrzeb dowolnego świata informacyjnego. Jednocześnie zapewniają jednolitość działań w obrębie wielu zastosowań. Takie obiekty ułatwiają komunikację, jednak bez zacierania różnic pomiędzy grupami użytkowników. Każdy system informacyjny (SI), aby był w stanie spełniać podstawowe funkcje musi być obiektem granicznym, składającym się z wielu podsystemów także posiadających tę cechę. Z punktu widzenia teorii gatunków informacji, zarówno SI, jak i jego elementy (np. bazę danych) traktować należy jako gatunki informacji, posiadające cechy obiektów granicznych, czyli takich, które pozwalają na porozumienia społeczności dyskursu ponad dzielącymi je granicami i odmiennościami. Umożliwiają wymianę danych i obiektów informacyjnych w obrębie i pomiędzy komunikującymi się światami. W ten sposób gatunek SI należy traktować jako obiekt graniczny, wspólnie użytkowany przez wiele światów informacyjnych ponad dzielącymi je odmiennościami.


[1] G. Bowker, S. Star, Sorting things out: classification and its consequences, Cambridge, Ma. 2000, s. 30.


Słowa kluczowe


system informacyjny; świat informacyjny; gatunek informacji; obiekt graniczny; procesy komunikacyjne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Albrechtsen Hanne, Jacob Elin, The dynamics of classification systems as boundary objects for cooperation in the electronic library, “Library Trends” 1998, vol. 47, nr 2, s. 293-312.

Andersen Jack, Genre, organized knowledge, and communicative action in digital culture, [w:] The organization of knowledge: caught between global structures and local meaning, red. J. Andersen, L. Skouvig, Bingley 2017, s. 1-16.

Andersen Jack, The concept of genre in information studies, “ARIST” 2008, vol. 42, nr 1, s. 339-367.

Anderson Theresa, Settings, arenas and boundary objects: socio-material framings of information practices, “Information Research” [online] 2007, vol. 12, nr 4 [dostęp 12 listopada 2019]. Dostępny w World Wide Web: http://www.informationr.net/ir/12-4/colis10.html.

Austin John, Mówienie i poznawanie, Warszawa 1993.

Bazerman Charles, System of genres and the enactment of social intentions, [w:] Genre and the new rhetoric, pod red. A. Freedman, P. Medway, London 1995, s. 79-104.

Bowker Geoffrey, Star Susan, Sorting things out: classification and its consequences, Cambridge, Ma 2000.

Bukalska Izabela, Koncepcja obiektu granicznego – idea, zastosowania, perspektywy, „Seminare” 2015, t. 36, s. 93-103.

Burnett Gary, Besant Michele, Chatman Elfreda, Small worlds: normative behavior in virtual communities and feminist bookselling, “Journal of the ASIST” 2001, vol. 52, nr 7, s. 536-547.

Burnett Gary, Jaeger Paul, Small worlds, lifeworlds, and information: the ramifications of the information behavior of social groups in public policy and the public sphere, “Information Research” [online] 2008, vol. 13 nr 2 [dostęp 6 listopada 2019]. Dostępny w World Wide Web: http://informationr.net/ir/31-2/paper346.html.

Callon Michel, Wprowadzenie do socjologii translacji. Udomowienie przegrzebków i rybacy znad zatoki Saint-Brieuc, [w:] Studia nad nauką i technologią. Wybór tekstów pod red. E. Bińczyk, A. Derra, Toruń 2014, s. 289-334.

Choo Chun, Information seeking in organizations: epistemic contexts and contests, “Information Research” [online] 2007, vol. 12, nr 2 [dostęp: 7 listopada 2019]. Dostępny w World Wide Web: http://informationr.net/ir/12-2/paper298.html.

Crowston Kevin, Williams Marie, Reproduced and emergent genres of communication on the World Wide Web, “The Information Society” 2000, vol. 16, nr 3, s. 201-215.

Derfert-Wolf Lidia, Jak posługiwać się biblioteką cyfrową? [w:] Cyfrowy świat dokumentu, pod red. H. Hollender, Warszawa 2011, s. 188-237.

Dourish Paul, Anderson Kenneth, Collective information practice: exploring privacy and security as social and cultural phenomena, “Human-Computer Interaction” 2006, vol. 21, nr 3, s. 319-342.

Erickson Thomas, Making sense of computer-mediated communication: conversations as genres, CMC systems as genre ecologies, [w:] Proc. of the 33rd Annual Hawaii Intern. Conference on System Sciences (HICSS-33), pod red. R. Sprague, Maui, HI, 2000.

Franke, Jerzy, Jednolite standardy bibliograficzne – anachronizm czy konieczność, [w:] Bibliografia. Źródła, standardy, zasoby, pod red. J. Franke, Warszawa 2013, s. 271-310.

Hayles Katherine, How we think. Digital media and contemporary technogenesis, Chicago, Il. 2012.

Huvila Isto i in., Boundary objects in information science, “Journal of the ASIST” 2017, vol. 68, nr 8, s. 1807-1822.

Jaeger Paul, Burnett Gary, Information worlds: social context, technology and information behavior in the age of the Internet, New York 2010.

Klenczon Wanda, Krajobraz po normalizacji? “Biuletyn EBIB” [online] 2015, nr 7(160) [dostęp 7 listopada 2019]. Dostępny w World Wide Web: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/383.

Kling Rob, What is social informatics and why does it matter? “D-Lib Magazine” [online] 1999, vol. 5 nr 1 [dostęp 9 listopada 2019]. Dostępny w World Wide Web: http://www.dlib.org/dlib/january99/kling/01kling.html.

Kotuła Sebastian, Komunikacja bibliologiczna wobec World Wide Web, Lublin 2013.

Luckmann Thomas, Observations on the structure and function of communicative genres, “Semiotica” 2009, vol. 173, nr 1-4, s. 267-282.

Manovich Lev, Język nowych mediów, Warszawa 2006.

Miller Caroline, Genre as social action, “Quarterly Journal of Speech” 1984, vol. 70, nr 2, s. 151-167.

Nahotko Marek, Ewolucyjne i rewolucyjne procesy powstawania gatunków tekstów elektronicznych, „Przegląd Biblioteczny” 2016, vol. 84, z. 2, s. 214-243.

Nahotko Marek, Genre groups in knowledge organization, “Cataloging & Classification Quarterly” 2016, vol. 54 nr 8, s. 553-582.

Nahotko Marek, Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym. Globalna biblioteka cyfrowa w informatycznej infrastrukturze nauki, Warszawa 2010.

Nahotko Marek, Teoria gatunków w organizacji informacji i wiedzy. Podejście informatologiczne, Kraków 2018.

Narojczyk Krzysztof, Dokument elektroniczny i jego opis bibliograficzny w publikacjach humanistycznych, Olsztyn 2005.

Østerlund Carsten, The materiality of communicative practices. The boundaries and objects of an emergency room genre, “Scandinavian Journal of Information Systems” 2008, vol. 20, nr 1, s. 7-40.

Padziński Andrzej, Stosowanie polskich norm w zautomatyzowanych katalogach bibliotecznych, Warszawa 2000.

Rosch Eleanor, Principles of categorization, [w:] Cognition and categorization, pod red. E. Rosch, B. Lioyd, Hillsdale, NJ 1978, s. 27-48.

Shera Jesse, Foundations of the public library: the origins of the public library movement in New England, 1629-1855, Chicago 1949.

Siwecka Dorota, Światowy model informacji bibliograficznej. Programy i projekty (1950-2010), Warszawa 2015.

Smagorinsky Peter, If meaning is constructed, what is it made from? Toward a cultural theory of reading, “Review of Educational Research” 2001, vol. 71, nr 1, s. 133-169.

Star Susan, The structure of ill-structured solutions. Boundary objects and heterogeneous distributed problem solving, [w:] Distributed artificial intelligence, vol. 2, pod red. L. Gassner, M. Huhns, San Mateo, CA 1989, s. 37-54.

Star Susan, This is not a boundary object: reflections on the origin of a concept, “Science, Technology, & Human Values” 2010, vol. 35, nr 5, s. 601-617.

Star Susan, Griesemer James, Institutional ecology, ‘translations’ and boundary objects: amateurs and professionals on Berkeley’s museum of vertebrate zoology, “Social Studies of Science” 1989, vol. 19, nr 3, s. 387-420.

Swales John, Genre analysis. Cambridge 1990.

Yates Joanne, Orlikowski Wanda, The PowerPoint presentation and its corollaries: how genres shape communicative action in organizations, [w:] Communicative practices in workplaces and the professions: cultural perspectives on the regulation of discourse and organizations, red. M. Zachary, C. Thralls, Amityville, NY 2007, s. 67-91.

Yates Joanne, Orlikowski Wanda, Genres of organizational communication: a structural approach to studying communication and media, “Academy of Management Review” 1992, vol. 17, nr 2, s. 299-326.

Zachry Mark, Communicative practices in the workplace: a historical examination of genre development, “Journal of Technical Writing and Communication” 2000, vol. 30, nr 1, s. 57-79.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism