Dostęp do informacji w językach migowych w programach telewizyjnych publicznych nadawców usług medialnych w UE – przyczynek do badań

Sławomir Stępski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2019.015

Abstrakt


Artykuł omawia możliwości dostępu do informacji przez osoby głuche zamieszkałe w krajach Unii Europejskiej w ich pierwszych językach, tj. językach migowych poszczególnych krajów wspólnoty. Najpopularniejszą systematykę wad słuchu (wg BIAP) zestawiono z opisem możliwości potencjalnej recepcji informacji telewizyjnej w językach migowych. Wymieniono kraje Unii oraz poszczególnych publicznych nadawców krajowych. Opisano kryterium doboru programów do analizy oraz wyszczególniono cechy, pod względem których dane programy zostały przeanalizowane. Część zasadniczą artykułu stanowią charakterystyki nadawcy/ów każdego kraju pod względem rodzaju dostępnych w językach migowych programów, ich przeznaczenia, źródła języka migowego i sposobu emisji.

Słowa kluczowe


dostdostępność; język migowy; telewizja; media publiczne; głusi; głuchota; niepełnosprawność słuchu; Unia Europejska; nadawcy; programy telewizyjne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Czech Franciszek, Kosiński Bartosz, Mazurek Ewa i in., Nie bądź Głuchy na kulturę. Raport Finalny. Analiza szans i barier uczestnictwa osób głuchych w życiu artystyczno-kulturalnym w Polsce, Kraków 2014.

Kowalski Piotr, Sacha Anna, Szczygielska Monika, III. Dostępność [w:] Sytuacja osób głuchych w Polsce. Raport zespołu ds. g/Głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, Warszawa 2014.

Podgórska-Jachnik Dorota, Głusi. Emancypacje, Łódź 2013.

Szczepankowski Bogdan, Niesłyszący – głusi – głuchoniemi. Wyrównywanie szans, Warszawa 1999.

Szczygielska Monika, Dostępne multimedia, Warszawa 2016.

Osoby niepełnosprawne [online] [dostęp: 27.03.2019]. Dostępny w World Wide Web: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=pl&catId=1137.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism