Badania użyteczności systemów w instytucjach publicznych na przykładzie Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego

Katarzyna Turczyn, Agnieszka Lepianka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2019.008

Abstrakt


W artykule opisano specyfikę badań użyteczności w instytucjach publicznych na przykładzie Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego. Przedstawiono wyzwania, przed jakimi stoją twórcy systemów, ich projektanci oraz badacze. Pokazano sposób realizacji badań użyteczności wraz z procesem przygotowania badań, ich realizacją i dalszymi krokami. Na przykładach systemów tworzonych w OPI PIB: POL-on, JSA omówiono sposób pracy w instytucie i przedstawiono spostrzeżenia z tych badań. W efekcie zebranych informacji zaproponowano zmiany potrzebne, aby poprawić doświadczenia docelowych użytkowników systemów. Wskazano dobre praktyki, którymi powinni kierować się twórcy, projektując poszczególne elementy: nazewnictwo, ikony, wykresy, spójność, wyszukiwanie, redakcja tekstów i planowanie architektury informacji.

Słowa kluczowe


badania ux; testy użyteczności; Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych¸ Dz. U. 2012, poz. 526.

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2016, poz. 908.

Achmatowicz Osman, Blaski i cienie awansu naukowego w Polsce, „Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego” 2011, T. 75, s. 5-26.

Buie Elizabeth, Murray Dianne, Usability in Government Systems: User Experience Design for Citizens and Public Servants¸ San Fransisco 2012.

Gothelf Jeff, Seiden Josh, Lean UX: Designing Great Products with Agile Teams, Sebastopol 2016.

Hoekman Robert, Magia interfejsu. Praktyczne metody projektowania aplikacji internetowych, Gliwice 2010.

Janowski Jacek, Elektroniczny obrót prawny, Warszawa 2008.

Klein Laura, UX for lean startups: faster, smarter user experience research and design, Sebastopol 2013.

Krug Steve, Nie każ mi myśleć! O życiowym podejściu do funkcjonalności stron internetowych, Gliwice 2014.

Krug Steve, Przetestuj ją sam! O funkcjonalności stron internetowych, Gliwice 2010.

Mościchowska Iga, Roguś-Turek Barbara, Badania jako Podstawa Projektowania User Experience, Warszawa 2016.

Badania [online] [dostęp 13 marca 2019]. Dostępny w World Wide Web: https://www.opi.org.pl/Badania.html.

Bazy danych i systemy [online] [dostęp 21 marca 2019]. Dostępny w World Wide Web: https://www.opi.org.pl/Bazy-danych-i-systemy.html.

Batorski Dominik, Płoszaj Adam, Diagnoza i rekomendacje w obszarze kompetencji cyfrowych społeczeństwa i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w kontekście zaprogramowania wsparcia w altach 2014-2020, [online] 2012 [dostęp 13 marca 2019] Dostępny w World Wide Web: http://www.euroreg.uw.edu.pl/dane/web_euroreg_publications_files/3513/ekspertyza_mrr_kompetencjecyfrowe_2014-2020.pdf.

Dąbrowska Anna Justyna i in., Wstęp [w:] Cyfrowa przyszłość. Katalog kompetencji informacyjnych i medialnych. red. Dorota Górecka, [online] 2012 [dostęp 13 marca 2019]. Dostępny w World Wide Web: https://nowoczesnapolska.org.pl/wp-content/uploads/2012/05/Cyfrowa-Przyszlosc-Katalog-Kompetencji-Medialnych-i-Informacyjnych1.pdf, s. 4-23.

Kamiński Wiesław Andrzej, Propozycje nowych rozwiązań dotyczących ścieżki kariery naukowej, [online] 2008 [dostęp 13 marca 2019]. Dostępny w World Wide Web: https://www.frp.org.pl/pliki/kaminski.pdf.

Mościchowska Iga, Rutkowska Joanna, Skórski Tomasz, Raport User Experience Design i Product Design w Polsce, [online] 2018 [dostęp 21 marca 2019]. Dostępny w World Wide Web: http://raport2018.hci.org.pl/Raport_UxiPDwPolsce_2018.pdf.

O Instytucie [online] [dostęp 13 marca 2019]. Dostępny w World Wide Web: https://www.opi.org.pl/O-Instytucie.htm.

O JSA [online] [dostęp 21 marca 2019]. Dostępny w World Wide Web: https://jsa-wiki.opi.org.pl/doku.php.

O systemie [online] [dostęp 21 marca 2019]. Dostępny w World Wide Web: https://polon.nauka.gov.pl/.

Zestawienie danych o pracownikach [online] [dostęp 20 maja 2019]. Dostępny w World Wide Web: https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/terminy/pracownicy.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism