Od kultury obrazu do wizualizacji informacji

Joanna Dukalska-Hermut

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2019.002

Abstrakt


Głównym celem prezentowanego artykułu jest przedstawienie roli obrazu jako ważnego elementu przekazu informacyjnego. Artykuł ma charakter opisowy, powstał w oparciu o materiały zastane oraz analizę treści publikacji naukowych z dziedziny wizualizacji informacji. Zgodnie z przedstawioną treścią nasuwa się wniosek, że infografika jest obecnie jednym z głównych elementów komunikacji. Wykazano jej znaczenie, odwołując się do problematyki percepcji oraz koncepcji związanych ze zmianą dyskursu naukowego traktującego o obrazie.

Słowa kluczowe


infografika; obraz; percepcja; informacja; kultura

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Atkinson Richard Chatham, Shiffrin Richard M., Human Memory. A Proposed System and its Control Processes, [w:] Psychology of Learning and Motivation ed. Kenneth Spence, Janet Taylor Spence, London 1968, nr 2, s. 89-159.

Bagrow Leo, The History of Cartography, London 2009.

Baudrillard Jean, Spisek sztuki: iluzje i deziluzje estetyczne z dodatkiem wywiadów o Spisku sztuki, tłum. Sławomir Królak,Warszawa 2006.

Belting Hans, Bild-Anthropologie, Munich 2001.

Brandt Reinhard, Die Wirklichkeit des Bildes. Sehen und Erkennen  Vom Spiegel zum Kunstbild, Munich 1999.

Celiński Piotr, Postmedia: cyfrowy kod i bazy danych, Lublin 2013.

Drabek Marcin, Dominacja wzroku. Kryzys pisma po zwrocie wizualnym, „Kultura – Historia – Globalizacja” 2010, nr 8, s. 37-46.

Gombrich Ernst, Obraz wizualny, [w:] Symbole i symbolika, red. Marcin Głowiński, Warszawa 1990.

Jay Martin, Downcast Eyes. The Denigration of Vision in Twentieth-Century, London 1930.

Koch Wolf G., JaquesBertin's theory of graphics and its development and influence on multimedia cartography, „Information Design Journal” 2001, nr 10, s. 34-43.

Łubowicz Elżbieta, Między picture a image. Obrazy w kulturze współczesnej, „Kultura Współczesna” 2006, nr 4, s. 9-26.

McLuhan Marshall, Fiore Quentin, The Medium is the Message, New York 1967.

Mirzoeff Nicholas, Czym jest kultura wizualna, [w:] Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, red. Małgorzata Bogunia-Borowska, Piotr Sztompka, Kraków 2012, s. 158-193.

Mitchell William John Thomas, Iconology  Image, Text, Ideology, Chicago 1987.

Mitchell William John Thomas, Der Pictorial Turn, [w:] PrililegBlick. Kritik der visuellen Kultur, red. Kravagna Christian, Berlin 1997, s. 15-40.

Negroponte Nicholas, Cyfrowe życie, tłum. Marian Łakomy, Warszawa 1997.

Osińska Veslava, Wizualizacja i wyszukiwanie dokumentów, Warszawa 2000.

Osińska Veslava, WIZualizacja INFOrmacji. Studium informatologiczne, Toruń 2016.

Piekarski Karol, Kultura danych. Algorytmy wzmacniające uwagę, Gdańsk 2017.

Schnettler Bernt, W stronę socjologii wiedzy wizualnej, „Przegląd Socjologii Jakościowej” 2008, nr 3, s. 122-132.

Szpunar Magdalena, Kultura obrazu a ikonosfera Internetu, Warszawa 2008.

Szpunar Magdalena, Imperializm kulturowy Internetu, Kraków 2017.

Szpunar Magdalena, Od pierwotnej oralności do wtórnej piśmienności w epoce dominacji internetowego biasu, „Zeszyty Prasoznawcze” 2014, nr 4, s. 694-706.

Tufte Edward R., The Visual Display of Quantitative Information. Second edition, Connecticut 1990.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism