Treści geograficzne w polskich zbiorach inkunabułów

Dariusz Spychała

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2018.019

Abstrakt


Recenzja publikacji Inkunabuły zawierające treści geograficzne w zbiorach polskich. Z dziejów komunikacji społecznej i naukowej w dawnej Polsce poświęconej inkunabułom przechowywanym w zbiorach polskich i zawierające treści geograficzne. Autorem monografii jest Piotr Trafiłowski. Praca ukazała sie w 2017 r. pod egidą Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Warszawskiego.

Słowa kluczowe


historia książki; stary druk; inkunabuł; geografia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aristoteles Politik griechisch und deutsch (Aris. Pol.), Franz Susemihl, Leipzig 1879.

Arystoteles, Polityka, tł. Ludwik Piotrowicz, Warszawa 2002.

Klaudiusz Elian, Opowiastki rozmaite (Var. Hist.); Listy wieśniaków, tł. Małgorzata Borowska, Warszawa 2005.

Carroll Warren Hasty, Historia Chrześcijaństwa, t. III: Złota epoka chrześcijaństwa, tł. Jerzy Morka, Bielany Wrocławskie 2010.

Gerwazy z Tilbury, O cudach świata (Ger. Til.), tł. Henryk Pietruszczak, Zgorzelec 2017.

Jacoby Felix, Die Fragmente der griechischen Historiker (FH), t. I–III, Berlin 1923, Leiden 1958.

Claudius Ptolemaeus, Explicatio Geographia (Geogr.), tł. Jerzy Schnayder, [w:] Bednarskij Mitrofan Stepanovič, Geografia antyczna, Warszawa 1957, s. 290–333.

Klaudiusz Ptolemeusz, Czworoksiąg (Tetr.), tł. Grzegorz Muszyński, Wrocław 2012.

Evagrios Scholasticos, Bidez Joseph, Parmentier Léon, The Ecclesiastical History of Evagrius with scholia (Ewag. HE), London 1898.

Ewagriusz Scholastyk, Historia Kościoła, tł. Stefan Kazikowski, Warszawa 1990.

Gennadiusz (G.), De viris illustribus, PL 58, col. 1059–1120.

Gennadiusz, Sławni mężowie, [w:] Szymusiak Jan Maria, Starowieyski Marek, Słownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa, Poznań 1971.

Pauli Diaconi, Historia Romana a cura di A. Crivellucci (P. Diak. HR), Roma 1914.

Pauli Historia Langobardorum edentibus L. Bethmann et G. Waitz (HL), [w:] Waitz Georg, Scriptores rerum Langobardicarum et Italicarum saec. VI–IX., Hannoverae 1878.

Platon, Państwo, tł. Władysław Witwicki, Kęty 2003.

Procopius, Procopii Caesarensis opera omnia (Pr. Per. Van.), vol. 1–4. Leipzig 1962–1964.

Prokopiusz z Cezarei, Historia wojen, t. 1: Wojny z Persami i Wandalami, tł. Dariusz Brodka, Kraków 2013.

Prokopiusz z Cezarei, Historia sekretna (H. Sec.), tł. Andrzej Konarek, Warszawa 1998.

Prokopiusz z Cezarei, O budowlach, tł. Piotr Ł. Grotowski, Kraków 2006.

Skylas z Karyandy, Periplus, czyli opis opłynięcia zamieszkałych brzegów Europy, Azji i Libii: jak liczne i jakiego rodzaju są poszczególne ludy, jakie kraje, porty, rzeki i długość określonych etapów żeglugi, a także siedem zamieszkałych wysp i odległość, jaka je dzieli od lądu stałego (Skyl. Perip.), tł. Krzysztof Głombiowski, Gdańsk 2005.

Socrates Scholasticus, Historia ecclesiastica (Soc. HE), Parisiis 1864, col. 28–842.

Socrates Scholasticus, Hansen Günther Christian, Sirinjan Manja, Socrates Kirchengeschichte, Berlin 1995.

Sokrates Scholastyk, Historia Kościoła, tł. Stefan Kazikowski, Warszawa 1986.

Hermiae Sozomeni, Historia ecclesiasstica (Soz. HE), Parisiis 1864, col. 843–1630.

Sozomen Hermiasz, Historia Kościoła, tł. Stefan Kazikowski, Warszawa 1989.

Publiusz Korneliusz Tacyt, Germania (Tac. Ger.), tłum. Tomasz Płóciennik, Poznań 2008.

Theodoret, Kirchengeschichte, tł. Andreas Seider, München 1926.

Theodoret, Historia ecclesiastica, PG 82, col. 882–1280.

Zosimus, Paschoud François, Historie nouvelle (Zos. His. Nov.), t. 1, Paris 1971, t. 2, Paris 1979, t. 3, Paris 1986, 1989.

Zosimos, Nowa historia, tł. Helena Cichocka, Warszawa 1993.

Domański Juliusz, Wprowadzenie, [w:] Hadot Pierre, Czym jest filozofia starożytna, tł. Piotr Domański, Warszawa 2018, s. 9–23.

Hadot Pierre, Czym jest filozofia starożytna, tł. Piotr Domański, Warszawa 2018.

Pauli Historia Langobardorum edentibus L. Bethmann et G. Waitz (HL), [w:] Waitz Georg, Scriptores rerum Langobardicarum et Italicarum saec. VI–IX., Hannoverae 1878.

Paweł Diakon, Historia rzymska. Historia Longobardów, tł. Ignacy Lewandowski, Warszawa 1995.

Platon, Plato's Republic (Polit.), Oxford 1984.

Platon, Państwo, tł. Władysław Witwicki, Kęty 2003.

Procopius, Procopii Caesarensis opera omnia (Pr. Per. Van.), vol. 1–4. Leipzig 1962–1964.

Prokopiusz z Cezarei, Historia wojen, t. 1: Wojny z Persami i Wandalami, tł. Dariusz Brodka, Kraków 2013.

Prokopiusz z Cezarei, Historia sekretna (H. Sec.), tł. Andrzej Konarek, Warszawa 1998.

Prokopiusz z Cezarei, O budowlach, tł. Piotr Ł. Grotowski, Kraków 2006.

Publiusz Korneliusz Tacyt, Germania (Tac. Ger.), tłum. Tomasz Płóciennik, Poznań 2008.

Skylas z Karyandy, Periplus, czyli opis opłynięcia zamieszkałych brzegów Europy, Azji i Libii: jak liczne i jakiego rodzaju są poszczególne ludy, jakie kraje, porty, rzeki i długość określonych etapów żeglugi, a także siedem zamieszkałych wysp i odległość, jaka je dzieli od lądu stałego (Skyl. Perip.), tł. Krzysztof Głombiowski, Gdańsk 2005.

Socrates Scholasticus, Historia ecclesiastica (Soc. HE), Parisiis 1864, col. 28–842.

Socrates Scholasticus, Hansen Günther Christian, Sirinjan Manja, Socrates Kirchengeschichte, Berlin 1995.

Sokrates Scholastyk, Historia Kościoła, tł. Stefan Kazikowski, Warszawa 1986.

Sozomen Hermiasz, Historia Kościoła, tł. Stefan Kazikowski, Warszawa 1989.

Theodoret, Kirchengeschichte, tł. Andreas Seider, München 1926.

Theodoret, Historia ecclesiastica, PG 82, col. 882–1280.

Paschoud François, Historie nouvelle (Zos. His. Nov.), t. 1, Paris 1971, t. 2, Paris 1979, t. 3, Paris 1986, 1989.

Zosimos, Nowa historia, tł. Helena Cichocka, Warszawa 1993.

Domański Juliusz, Wprowadzenie, [w:] Hadot Pierre, Czym jest filozofia starożytna, tł. Piotr Domański, Warszawa 2018, s. 9–23.

Hadot Pierre, Czym jest filozofia starożytna, tł. Piotr Domański, Warszawa 2018.

Janiszewski Paweł, Historiografia późnego antyku, [w:] Vademecum Historyka starożytnej Grecji i Rzymu. Źródłoznawstwo czasów późnego antyku, pod red. Ewy Wipszyckiej, Warszawa 1999, s. 7–60.

Janowski Paweł, Jan Łaski abp., [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 11, pod red. Antoniego Bednarka, et al., Lublin 2006, col. 415–418.

Kolendo Jerzy, Wstęp. Tacyt: Życie i dzieło, [w:] Publiusz Korneliusz Tacyt, Germania, tł. Tomasz Płóciennik, Poznań 2008, s. 9–61.

Llyod Geoffrey Ernest Richard, Nauka grecka od Talesa do Arystotelesa, tł. Jakub Lesiński, Warszawa 1998.

Llyod Geoffrey Ernest Richard, Nauka grecka po Arystotelesie, tł. Jakub Lesiński, Warszawa 1998.

Muszyński Grzegorz, Czworoksiąg i jego polski przekład, [w:] Klaudiusz Ptolemeusz, Czworoksiąg (Tetrábiblos), tł. Grzegorz Muszyński, Wrocław 2012, s. 39–56.

Orozjusz, [w:] Szymusiak Jan Maria, Starowieyski Marek, Słownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa, Poznań 1971, s. 295–296.

Reale Giovanni, Myśl starożytna, tł. Edward Iwo Zieliński, Lublin 2003.

Spychała Dariusz, Przemiany religijne i kulturowe w zachodnich prowincjach Cesarstwa Rzymskiego od roku 306 do śmierci św. Augustyna, t. 1–2, Bydgoszcz 2016.

Spychała Dariusz, Zainteresowania czytelnicze biskupów hiszpańskich w VI i VII wieku na przykładzie księgozbioru Izydora, biskupa Sewilli, „Universitas

Gedanensis” 2015, t. 49, s. 7–21.

Starnawski Jerzy, Warsztat bibliograficzny historyka literatury polskiej (Na tle dyscyplin pokrewnych), Warszawa 1982.

Wincenty z Beauvais, [w:] Rajman Jerzy, Encyklopedia średniowiecza, Kraków 2006, s. 1026.

Włodarczyk Jarosław, Polihistor z Aleksandrii, [w:] Klaudiusz Ptolemeusz, Czworoksiąg (Tetrábiblos), tłum. Grzegorz Muszyński, Wrocław 2012, s. 13–37.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism