Kalwiński Katechizm krakowski z kancjonałem – rekonstrukcja edycji

Stanisław Siess-Krzyszkowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2018.017

Abstrakt


Odnalezienie trzech nieznanych edycji kalwińskiego Katechizmu krakowskiego pozwala na skorygowanie poglądów na ewolucję tych katechizmów oraz relacje między zborem małopolskim a litewskim w drugiej połowie XVI w. Umożliwia też rekonstrukcję chronologii pierwszych, dotąd nieodnalezionych, edycji Katechizmu krakowskiego oraz poszerza wiedzę o działalności wydawniczej Macieja Wirzbięty na rzecz zboru małopolskiego. Wreszcie, w odniesieniu do Jednoty Litewskiej, pokazuje ciągłość elementarnej katechezy opartej na Katechizmie krakowskim od końca XVI do końca XVIII w.

Słowa kluczowe


konfesja ewangelicko-reformowana; katechizmy i kancjonały polskie; Maciej Wirzbięta; Katechizm krakowski

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Akta synodów różnowierczych w Polsce, t. 1, oprac. M. Sipayłło, Warszawa 1966.

Chlebowski Bronisław, Śpiewnik Bartłomieja Groickiego, [w:] Z wieku Mikołaja Reja, cz. 2: Materiały, Warszawa 1905, s. 37–50.

Kalwin Jan, Catechismus ecclesiae genevensis, hoc est, formula erudiendi pueros in doctrina Christi, Argentoratum, [Strasbourg] 1545.

Zaremba Jan, Pieśni Chwał Boskich (Monumenta Musicae in Polonia), oprac. B. Brzezińska, A. Kawecka-Gryczowa, Kraków 1989.

Hławiczka Karol, Nieznany kancjonał z nutami z XVI wieku ze zbiorów Biblioteki Śląskiej w Cieszynie, „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach” 1974, s. 71–131.

Korzo Margarita, W sprawie jednego z XVI-wiecznych katechizmów kalwińskich w Rzeczpospolitej, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 2007, t. 51, s. 177–198.

Kowalska Halina, Działalność reformatorska Jana Łaskiego w Polsce 1556–1560, Wrocław–Warszawa–Kraków 1969.

Malicki Marian, Nieznany dotychczas polski katechizm kalwiński ze zbiorów Biblioteki Księcia Augusta w Wolfenbüttel, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej”

, r. 43, s. 47–64.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism