Wizualizacje wybranych wskaźników bibliometrycznych na przykładzie bibliograficznej bazy danych CYTBIN

Anna Małgorzata Kamińska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2017.022

Abstrakt


Artykuł przedstawia koncepcję wizualizacji wybranych wskaźników bibliometrycznych na podstawie danych zgromadzonych w bibliograficznej bazie danych CYTBIN obejmującej artykuły z wybranych krajowych czasopism z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Poza zobrazowaniem tradycyjnych wskaźników przedstawiono również wizualizacje miar (np. PageRank, HITS), których wartości nie zależą jedynie od najbliższego sąsiedztwa badanych obiektów w sieci współpracy czy cytowań, ale od szerszego kontekstu wystąpienia w całej strukturze. Celem artykułu nie jest wyciąganie szczegółowych wniosków opisujących rozwój dziedzin bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, gdyż wnioski takie wywiedzione na podstawie danych cząstkowych obarczone mogłyby być dużym marginesem niepewności. Zamierzenie autorki stanowiło natomiast przedstawienie samych koncepcji prezentacji danych bibliograficznych w formach czyniących ich odbiór bardziej zrozumiały i atrakcyjny od tradycyjnych form tabelarycznych.

Słowa kluczowe


bibliometria; wskaźniki bibliometryczne; wizualizacje; CYTBIN; wskaźniki; badania

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Cheng Su, YunTao Pan, JunPeng Yuan, Hong Guo, ZhengLu Yu, ZhiYu Hu, PageRank, HITS and Impact Factor for Journal Ranking, [w:] 2009 WRI World Congress on Computer Science and Information Engineering, Los Angeles 2009, s. 285–290.

Kamińska Anna Małgorzata, Miary podobieństw łańcuchów znakowych a deduplikacja rekordów w bibliograficznych bazach danych, „Przegląd Biblioteczny” 2017, nr 4, [w druku].

Kamińska Anna Małgorzata, Potencjał bibliometryczny bibliograficznej bazy danych CYTBIN w świetle prostych i złożonych wskaźników analitycznych, „Bibliotheca Nostra” 2017, [w druku].

Kamińska Anna Małgorzata, ProBIT – prospektywna metoda tworzenia trawersowalnych indeksów cytowań a współczesne problemy organizacji przestrzeni informacji w tradycyjnych bibliograficznych bazach danych, „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2017, nr 1.

Kamińska Anna Małgorzata, Zastosowanie metod analizy sieci społecznościowych w dziedzinach bibliometrii i webometrii. Miary i narzędzia, „Nowa Biblioteka. Usługi, technologie informacyjne i media” 2018, nr 2, [w druku].

Langville Amy, Meyer Carl, Google’s PageRank and Beyond: The Science of Search Engine Rankings, Princeton 2012.

Marszakowa-Szajkiewicz Irena, Badania ilościowe nauki podejście bibliometryczne i webometryczne, Poznań 2009.

McCandless David, Informacja jest piękna, Warszawa 2016.

Osińska Veslava, Wizualizacja informacji : studium informatologiczne, Toruń 2016.

Seweryn Anna, Swoboda Izabela, CYTBIN – krajowy indeks cytowań z zakresu bibliologii i informatologii [online] [dostęp 10 kwietnia 2016]. Dostępny w World Wide Web: http://eprints.rclis.org/22524/1/cytbin.pdf.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism