Rola zabytkoznawczej analizy wartościującej w ustalaniu priorytetów konserwatorskich. Przypadek księgozbioru starych druków z Opactwa Benedyktynek w Żarnowcu

Małgorzata Pronobis-Gajdzis, Marta Kłosiewicz, Grzegorz Bożydar Nehring

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2017.015

Abstrakt


Opieka nad zabytkowymi księgozbiorami to skomplikowany, wieloetapowy proces wymagający świadomego i odpowiedniego postępowania od właścicieli, opiekunów i użytkowników, ale także dobrze rozplanowanych działań konserwatorów. Wspólnym celem wszystkich osób związanych z każdą kolekcją jest bez wątpienia zachowanie jej w możliwie najlepszej kondycji. Niestety warunki przechowywania i stan zachowania artefaktów w wielu przypadkach wymagają natychmiastowej interwencji konserwatorskiej. Usystematyzowanie tych działań i ustalenie priorytetów konserwatorskich nie jest łatwe do wykonania, a jeszcze trudniejsze do zobiektywizowania. Ułatwieniem może być prezentowane w niniejszym artykule narzędzie, czyli zabytkoznawcza analiza wartościująca i badania konserwatorskie, które pozwoliły na ustalenie zakresu prac i wyznaczenie obiektów, które w pierwszej kolejności zostały poddane pracom w ramach projektu konserwacji zachowawczej dla księgozbioru starych druków z Opactwa Benedyktynek w Żarnowcu. 


Słowa kluczowe


Zabytkoznawcza analiza wartościująca; konserwacja zachowawcza; ochrona księgozbiorów; badania konserwatorskie; wartościowanie; księgozbiory zabytkowe; benedyktynki Żarnowiec;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Buchanan Sally, Coleman Sandra, Deterioration Survey of the Stanford University Libraries Green Library Stack Collection, unpublished report, Stanford University Libraries, 1979 [w:] “Preservation Planning Program. Resource Notebook”, revised edition, Waszyngton, 1987, s. 189-222.

Chrzanowski Tadeusz, M. Kornecki, B. Rol, I. Strzelecka, Katalog zabytków sztuki w Polsce, Puck, Żarnowiec i okolice, Warszawa 1989, s. 11; 78

Dalke Magdalena, Ocena konserwatorska książek karaimskich z księgozbioru Józefa Sulimowicza, praca magisterska pod kierunkiem dr Małgorzaty Pronobis - Gajdzis, Toruń 2013.

Dokumentacja prac konserwatorskich księgozbioru starych druków z klasztoru Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie, praca zbiorowa pod kierunkiem dr Małgorzaty Pronobis - Gajdzis, Toruń, 2014 r.

Domańska Hanna, Żarnowiec: zarys historii wsi i opactwa, Wejherowo 1985, s. 25; 83.

Havermans John, Marres Pieter, Defize Peter, The Development of a Universal Procedure of Archive Assesment, [w:] “Restaurator”, vol. 20, nr1, 1999, s.48-55.

Jabłońska Elżbieta, Biblioteka Kórnicka skarbnicą zbiorów Działyńskich

i Zamoyskich. Ocena stanu zachowania starodruków i rękopisów z XIX/XX wieku. Problemy konserwacji i restauracji, Toruń, 2005, s. 81-113.

Pronobis-Gajdzis Małgorzata, Analiza wartościująca zabytkowych kodeksów, księgozbiorów i bibliotek podstawą projektu konserwatorskiego, Bibliotheca Nostra nr 4(46), Katowice 2017, artykuł przyjęty do druku.

Pronobis-Gajdzis Małgorzata, Czuczko Jolanta, Jutrzenka-Supryn Dorota, Nowe Kierunki w obszarze konserwacji-restauracji zabytkowych kodeksów, „Toruńskie Studia Bibliologiczne”2(15):2015, s. 169-172.

Pronobis-Gajdzis Małgorzata, Konserwacja zapobiegawcza zabytkowych księgozbiorów na przykładzie kolekcji książek zgromadzonych w klasztorze Mniszek Zakonu Kaznodziejskiego w Świętej Annie [w:] „Archeologica Hereditas. Konserwacja zapobiegawcza środowiska”, t.1, red. Kobyliński Z., Wysocki J., Warszawa, Zielona Góra, 2012, s.219.

Roslyn Russell, Kylie Winkworth, Significance 2.0. A guide to assessing the significance of collections, Collections Council of Australia 2009, s.1-84,

Rouba Bogumiła, Proces ochrony dóbr kultury – pojęcia, terminologia,

[w:] „Materiały z konferencji „Ars longa – vita brevis – tradycyjne i nowoczesne metody badania dzieł sztuki”, red. J. Flik, Toruń 2003, s. 360-361.

Rouba Bogumiła, Projektowanie konserwatorskie [w:] „Ochrona Zabytków”,

nr 1/2008, s. 68.

Stachowska-Musiał Ewa, Polityka Ochrony zbiorów bibliotecznych

we współczesnym świecie [w:] „Ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych. Materiały z ogólnopolskiej konferencji, Warszawa, 15-17 października 1998r.”, Warszawa, 1998.

Szmygin Bogusław, Ocena wartości zabytków w świetle rejestru i ewidencji zabytków [w:] „Systemy wartościowania dziedzictwa. Stan badań i problemy.”, red. B. Szmygin, Lublin, Warszawa, 2015, s. 278.

E.C.C.O. Europejska Konfederacja Związku Konserwatorów i Restauratorów, Wytyczne Zawodowe II. Kodeks Etyki 11.07.1993, „Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki”, vol. 9: 1998, nr 4 (35), s. 24–28.

[online] Opactwo Benedyktynek [dostęp 07 maja 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://www.benedyktynki-zarnowiec.pl/historia
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism