Otwartość polskich czasopism indeksowanych w Directory of Open Access Journal – w kierunku modelu gratis czy libre?

Natalia Pamuła-Cieślak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2017.006

Abstrakt


Otwarty dostęp do treści naukowych oznacza likwidację barier cenowych i większości ograniczeń prawnoautorskich. Może mieć on wymiar gratis, gdzie likwidacja kosztów dostępu jest jedynym przejawem otwartości, a swobodne korzystanie ograniczone do dozwolonego użytku. Może także przybierać formę dostępu zwaną libre, która poprzez wprowadzenie uregulowań prawnych w postaci licencji, wyznacza możliwości użytkowania treści poza dozwolonym użytkiem. Autorka prześledziła sytuację polskich czasopism otwartych rejestrowanych w katalogu Directory of Open Access Journal w zakresie stosowania licencji rekomendowanych przez redakcję katalogu oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego szukając odpowiedzi, który z modeli otwartości bliższy jest ich wydawcom.


Słowa kluczowe


Directory of Open Access Journal; DOAJ; otwarty dostęp; otwarty dostęp gratis; otwarty dostęp libre; licencje Creative Commons; polskie czasopisma naukowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


About DOAJ [18.06.2003] [online] [dostęp 31 marca 2017]. Dostępny w World Wide Web: https://web.archive.org/web/20030618051705/http://www.doaj.org/articles/about/#definitions.

About DOAJ [4.12.2005] [dostęp 31 marca 2017]. Dostępny w World Wide Web: https://web.archive.org/web/20051204062638/http://www.doaj.org/articles/about.

Bednarek-Michalska Bożena, Kalendarium OA w Polsce [online] [dostęp 31 marca 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://uwolnijnauke.pl/kalendarium-oa-w-polsce.

Dobrzyńska-Lankosz Ewa, Czasopisma szkół wyższych w wolnym dostępie, [w:] Otwarte zasoby wiedzy: nowe zadania uczelni i bibliotek w rozwoju komunikacji naukowej, Kraków, Zakopane, 15–17 czerwiec 2011, praca zbiorowa pod red. Marka M. Górskiego i Marzeny Marcinek, Kraków 2011, s. 77–90.

Drabek Aneta, Polskie czasopisma Open Access – próba charakterystyki, „Biblioteca Nostra” 2009, nr 3–4, s. 43–54.

Garbacz Mirosław, Moskwa Krzysztof, Niemiec Honorata, Krajowe czasopisma Open Access [online]. E-LIS. E-prints in library and information science [dostęp 31 marca 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://eprints.rclis.org/12754/1/garbacz_moskwa_niemiec.pdf.

Journal Application Form [online] [dostęp 31 marca 2017]. Dostępny w World Wide Web: https://doaj.org/application/new.

Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce [online]. Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2016, 20 s. [dostęp 31 marca 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_09/25db3413b93e0da2c7c862a80e 687ad1.pdf.

Olijhoek Tom, Mitchell Dominic, Bjørnshauge Lars, Criteria for open access and publishing. „ScienceOpen Research” [online] 16 November 2015 [dostęp 31 marca 2017]. Dostępny w World Wide Web: https://www.scienceopen.com/document?vid=2befee62-f9c0-4dc8-93c5-790d6102877d.

Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing [online] [dostęp 31 marca 2017]. Dostępny w World Wide Web: https://doaj.org/bestpractice.

Suber Peter, Otwarty dostęp, Warszawa 2014.

Timeline before 2000 [online] [dostęp 31 marca 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://oad.simmons.edu/oadwiki/Timeline_before_2000.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism