Design i wielofunkcyjność nowoczesnych przestrzeni bibliotecznych

Iwona Osłowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2016.023

Abstrakt


Misja i funkcja bibliotek zmieniała się na przestrzeni wieków. Obecnie oferta biblioteczna kierowana jest do szerokiego grona odbiorców. Współczesne placówki są najczęściej kreatywnymi miejscami rozwoju i zdobywania wiedzy, które inspirują i zachęcają do wizyt. Wpływ na ich rosnącą popularność ma w dużej mierze i ciekawy design, i wielofunkcyjność ich przestrzeni. W ostatnich latach kwestie te stały się przedmiotem ciekawej dyskusji na portalach bibliotekarskich, blogach, a przede wszystkim w fachowej literaturze zarówno krajowej, jak i zagranicznej. Podejmowany przez autorkę temat ma przybliżyć czytelnikowi nowe trendy w zakresie aranżacji przestrzeni bibliotecznej. Artykuł przybliży odpowiedzi na pytania, skąd czerpać wiedzę na ten temat; jak biblioteki powinny dostosowywać swoje usługi do wymagań czytelników; jak kształtować wielofunkcyjną przestrzeń, by była atrakcyjna; jaka jest rola bibliotekarza w procesie przygotowania i realizacji inwestycji? Dla przykładu, celem ilustracji, przywołano kilkanaście bibliotek o ciekawym wyposażeniu, a także architekturze, które zyskały światowe uznanie. Głównym zamierzeniem artykułu jest zwrócenie uwagi na rolę designu w budowaniu atmosfery i umacnianiu więzi na linii bibliotekarz – czytelnik, jak też na zmianę, jaka zaszła w ostatnich latach w kwestii postrzegania bibliotek, które stały się wielofunkcyjnymi ośrodkami, inspirującymi i zapraszającymi do częstych odwiedzin.

Słowa kluczowe


budownictwo biblioteczne; design; przestrzeń biblioteczna; użytkownicy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


(mk), Wielorybi szkielet z drewna, „Architektura & Biznes” 2012, nr 12, s. 78–83.

Barańska Katarzyna, Światło północy, „Architektura & Biznes” 2012, nr 12, s. 84–87.

Berkutova Lâlâ Sergeevna, Bibliotečnyj dizajn kak sostavnaâ čast' obŝej informacionnoj kul'tury sovremennogo specjalista, „Naučnye i Tehničeskie Biblioteki” 2013, nr 1, s. 72–77.

Bibliotekarstwo, pod red. Anny Tokarskiej, Warszawa 2013.

Bibliotekarstwo, pod red. Zbigniewa Żmigrodzkiego, Warszawa 1998.

Borges Jorge Luis, Biblioteka Babel, [w:] Borges Jorge Luis, Fikcje, Warszawa 1972.

Broto Carles, Libraries Innovation and Design, Barcelona 2014.

Campbell James W. P., The Library: A World History, Chicago 2013.

Cudnik Zbigniew, Skarbnice wiedzy. Studium budownictwa bibliotecznego, Wrocław 1980.

Dawson Robert, Patchett Ann, Moyers Bill, The Public Library: A Photographic Essay, Princton 2014.

Della Santa Leopold, Della construzione e del regolamento di una publica uniwersale biblioteca con la pianta dimostrativa, Karl-Marx-Stadt, Technische Hochschule, 1984.

Eco Umberto, O bibliotece, Wrocław 1990.

Eco Umberto, Carrière Jean-Claude, Nie myśl, że książki znikną, Warszawa 2010.

Encyklopedia wiedzy o książce, kom. red. Aleksander Birkenmajer [et .al.], Wrocław 1971.

Faulkner-Brown Harry, Factors affecting the planning and design of academic libraries, Speakers’ notes for The British Council Seminar, [w:] Library planning and design, Newcastle upon Tyne, 11–24 Sept. 1994.

Hammer Bjorne, Libraries (Road Reflections), Dublin 2014.

Hollender Henryk, Kobierska-Maciuszko Ewa, Nowy gmach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Koncepcja funkcjonalna i estetyczna, „Rocznik Biblioteki Narodowej” t. 32: 2002, s. 195–214.

Höfer Candida, Libraries, with an essay by Umberto Eco, München 2014.

Johnson Alex, Improbable Libraries: A Visual Journey to the World`s Most Visual Libraries, Chicago 2015.

Konieczna Danuta, Biblioteka akademicka jako instytucja promująca proces kształcenia, [w:] Biblioteki naukowe w kulturze i cywilizacji. Działania i codzienność. Materiały konferencyjne (Poznań, 15–17 czerwca 2005), pod red. Haliny Ganińskiej, Poznań 2005, s. 111–121.

Konieczna Danuta, Nowe trendy w architekturze i organizacji przestrzeni w bibliotekach polskich, [w:] Nowoczesna biblioteka. Materiały z ogólnopolskiej, przedzjazdowej konferencji SBP Konstancin-Jeziorna 29–30.05.2009 r., pod red. Marcina Drzewieckiego, Warszawa 2009, s. 21–33.

Kruszewski Tomasz, Przestrzenie biblioteki. O symbolicznej, fizycznej i społecznej obecności instytucji, Toruń 2012.

Lushington Nolan, Libraries designer for users. A 21 st century guide, New York 2002.

Lushington Nolan, Rudorf Wolfgang, Wong Liliane, Libraries: A Design Manual, Basel 2016.

McDonald Andrew, The Ten Commandments revisited: the Qualities of Good Library Space, “LIBER Quarterly: The Journal of European Research Libraries”, Vol. 16: 2006, Iss. 2.

Mastalski Mateusz, Król przedmieścia, „Architektura & Biznes” 2012, nr 12, s. 70–77.

McCarthy Richard C., Managing your library construction project: a step-by-step guide, Chicago 2007.

Miller Rebecca T., Genco Barbara A., Better Library Design: Ideas from Library Journal, Lanham 2015.

Oldenburg Ray, The great good place: cafés, coffee shops, bookstores, bars, hair salons, and other hangouts at the heart of a community, New York, 1999.

Pawłowska Maria, Wpływ architektury i aranżacji przestrzennej biblioteki na jej kulturę organizacyjną, [w:] Kultura organizacyjna w bibliotece. Ogólnopolska konferencja naukowa, Białystok, 4–6 czerwca 2007. Praca zbiorowa, pod red. Haliny Brzezińskiej-Stec, Białystok 2008, s. 440–456.

Pędich Marcin, Architektura bibliotek. Analiza trendów na podstawie piśmiennictwa zagranicznego rejestrowanego w Bibliografii Analitycznej Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, „Przegląd Biblioteczny” 1999, z. 1/2, s. 206–207.

Roth Manuela, Masterpieces: Library Architekture + Design, Salenstein 2014.

Siedlaczek Franciszek, Bibliotekarz i architekt muszą współpracować, „Przegląd Biblioteczny” 1999, z. 1/2, s. 206–207.

Tomczak Małgorzata, Rudzielec z Katowic, „Architektura & Biznes” 2012, nr 12, s. 60–69.

Woodward Jeannette A., Countdown to a new library: managing the building project, Chicago 2000.

Worpole Ken, Contemporary Library Architecture: A Planning and Design Guide, Londyn 2013.

Zarządzanie biblioteką. Najnowsze kierunki w bibliotekarstwie brytyjskim. Wybór tekstów, pod red. Igora Kempy, Teresy Wildhardt, Warszawa 1998.

Konieczna Danuta, Współczesne trendy architektury bibliotecznej a zmieniające się wymagania użytkowników bibliotek. W: Biblioteki XXI wieku. Czy przetrwamy? Materiały konferencyjne. „Biuletyn EBIB” [online]. Materiały konferencyjne; nr 16 [dostęp 31 lipca 2016]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/biblio21/.

Nowińska Alina, Przestrzeń biblioteczna w aspekcie socjokulturowym [online]. BABIN 2.0 Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej [dostęp 31 lipca 2016]. Dostępny w World Wide Web: http://babin.bn.org.pl/?p=2643.

Nowińska Alina, Trzecie miejsce: nowa generacja bibliotek publicznych w Montrealu [online]. BABIN 2.0 Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej [dostęp 31 lipca 2016]. Dostępny w World Wide Web: http://babin.bn.org.pl/?p=2934.

Piotrowska Agnieszka, Witczak Magdalena, Zastosowanie idei „trzeciego miejsca” na przykładzie wybranych bibliotek europejskich (Hjørring, Blanes) [online]. Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego [dostęp 31 lipca 2016]. Dostępny w World Wide Web: http://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/bits...49-63.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Walczak Anna, Działalność Liber Architecture Group a użytkownicy biblioteki. W: Biblioteka. Klucz do sukcesu użytkowników, pod red. M. Kocójowej (Publikacje Instytutu INiB UJ; seria III, nr 5) [online] [dostęp 31 lipca 2016]. Dostępny w World Wide Web: http://skryba.inib.uj.edu.pl/wydawnictwa/e05/walczak-n.pdf.

Waleszko Małgorzata, Cztery przestrzenie – nowy model biblioteki publicznej [online]. BABIN 2.0 Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej [dostęp 31 lipca 2016]. Dostępny w World Wide Web: http://babin.bn.org.pl/?p=1627.

Waleszko Małgorzata, Program Beyond Access – inne spojrzenie na projektowanie bibliotek [online]. BABIN 2.0 Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej [dostęp 31 lipca 2016]. Dostępny w World Wide Web http://babin.bn.org.pl/?p=3581.

Waleszko Małgorzata, Rok 2014 w architekturze bibliotecznej Ameryki Północnej [online]. BABIN 2.0 Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej [dostęp 31 lipca 2016]. Dostępny w World Wide Web: http://babin.bn.org.pl/?p=3067.

Waleszko Małgorzata, Studiowanie przy herbacie. O znaczeniu nieformalnych przestrzeni do nauki [online]. BABIN 2.0 Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej [dostęp 31 lipca 2016]. Dostępny w World Wide Web: http://babin.bn.org.pl/?p=2608.

Weyna Aleksandra, Nowe technologie i design w bibliotekach. „Biuletyn EBIB” [online] 2009, nr 3 [dostęp 31 lipca 2016]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.pl/2009/103/a.php?weyna.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism