Kompetencje współczesnego wydawcy – założenia teoretyczne kontra opinie praktyków

Magdalena Wójcik

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2016.021

Abstrakt


Przedmiotem artykułu są kompetencje współczesnego wydawcy, ukształtowane pod wpływem przemian na rynku książki, jakie zaszły w latach 2000–2015. Celem jest skonfrontowanie założeń teoretycznych prezentowanych w literaturze przedmiotu z opiniami przedstawicieli czołowych polskich wydawnictw. Analizując zmiany w zakresie kompetencji wydawców oraz zmiany w sposobach prowadzenia działalności wydawniczej, pod uwagę wzięto następujące czynniki: rozwój książki elektronicznej i nowych form medialnych, upowszechnienie się zjawiska samopublikacji oraz wzrastającą popularność mediów społecznościowych. W pierwszym etapie przeprowadzonych badań posłużono się metodą analizy i krytyki piśmiennictwa, dokonując systematycznego przeglądu literatury przedmiotu publikowanej w latach 2000–2015 w języku polskim i angielskim, celem opracowania teoretycznego modelu kompetencji i roli współczesnego wydawcy. Następnie opracowany model porównano z wynikami badań ankietowych przeprowadzonych w środowisku polskich wydawców literatury pięknej i publikacji naukowych. W rezultacie sformułowano wnioski dotyczące zakresu i postaci zmian w sposobach prowadzenia działalności wydawniczej, jakie zaszły pod wpływem obecności nowych form medialnych i sposobów upowszechniania treści na rynku książki.

Słowa kluczowe


książka elektroniczna; proces wydawniczy; samopublikacja; Web 2.0; zawód wydawcy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Banou Christina, The Organization of Book-Publishing Houses in a Changing Era, “Logos” vol. 24.1: 2013, s. 30–40.

Bednarczyk Czesław, W podmostowej arkadzie. Wspomnienia drukarza i wydawcy londyńskiej Oficyny, Londyn 2013.

Esposito Joseph, One World Publishing, Brought to You by the Internet, “Publishing Research Quarterly” Vol. 27: 2011, No. 1, s. 13–18.

Godine David, The Role and Future of the Traditional Book Publisher Publishing, “Research Quarterly” Vol. 27: 2011, Iss. 4, s. 332–337.

Gołębiewski Łukasz, Waszczyk Paweł, Rynek książki w Polsce 2014, Warszawa 2014.

Gurczyński Jacek, Wolny Internet, wolna kultura, „Kultura i Wartości” 2013, nr 2, s. 77–90.

Karpowicz Andrzej, Autor – wydawca. Poradnik prawa autorskiego, Warszawa 2009.

Katalog krojów pism wraz z poradnikiem wydawcy, pod red. M. Jakubickiej, Warszawa 2000.

Klukowski Bogdan, Filip Trzaska, redaktor, wydawca, księgarz, drukarz, nauczyciel, autor, „Poradnik Bibliotekarza” 2014, nr 12, s. 22–24.

Krajewski Mirosław, Vademecum autora i wydawcy prac naukowych, Włocławek 2001.

Lewis Bruce, Duchac Jonatan, Beets S. Douglas, An Academic Publisher’s Response to Plagiarism, “Journal of Business Ethics” Vol. 102: 2011, Iss. 3, s. 489–506.

Nelson Meredith, The blog phenomenon and the book publishing industry, “Publishing Research Quarterly” Vol. 22.2: 2006, s. 3–26.

Orżewski Wojciech, Wydawca i prawo, Warszawa 2009.

Pecoskie Jen, Hill Heather, Beyond traditional publishing models: An examination of the relationships between authors, readers, and publishers, “Journal of Documentation” Vol. 71.3: 2015, s. 609–626.

Podręczny słownik bibliotekarza, oprac. Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka, przy współprac. Hanny Tadeusiewicz, Warszawa 2011.

Steiner Ann, Personal readings and public texts: Book blogs and online writing about literature, “Culture Unbound” Vol. 2.28: 2010, s. 471–494.

Szymańska Irena, Matuszewski Ryszard, Miałam dar zachwytu. Wspomnienia wydawcy, Warszawa 2001.

Uribe Marcelo, Perspective of a smaller Latin American publisher, “Publishing Research Quarterly” Vol. 22: 2006, Iss. 3, s. 36–41.

Walczak Krzysztof, Andrysiak Ewa, Obala Ewa, Józef Radwan (1858–1936) prawnik, wydawca i działacz społeczny, Kalisz 2014.

Wójcik Magdalena, Web 2.0 działalności usługowej instytucji książki, Kraków 2013.

Wydawcy warszawscy, pod. red. Justyny Myszkowskiej, Warszawa 2003.

Badanie rynku książki w Polsce. Monitoring kondycji wydawców, trendów produkcyjnych i dystrybucyjnych na rynku wydawniczym [online]. Polska Izba Książki [dostęp 31 lipca 2016]. Dostępny w World Wide Web: http://www.pik.org.pl/upload/files/Raport%20PIK%207-11-2013%20final-final.pdf.

Bednarek-Michalska Bożena, Modele biznesowe otwartego publikowania naukowego: informator dla polskich wydawców uczelnianych [online]. Stowarzyszenie EBIB [dostęp 31 lipca 2016]. Dostępny w World Wide Web: https://www.fosteropenscience.eu/sites/default/files/pdf/850.pdf.

Bednarek-Michalska Bożena, Modele publikowania naukowego – pytania i wyzwania dla współczesnego wydawcy [online]. Nauka, 2/2010 [dostęp 31 lipca 2016]. Dostępny w World Wide Web: http://www.pan.poznan.pl/nauki/N_210_12_Bednarek.pdf.

Grodecka Karolina, Udane projekty Open Access w Polsce: studia przypadków [online]. Stowarzyszenie EBIB [dostęp 31 lipca 2016]. Dostępny w World Wide Web: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/wydawnictwa_zwarte/article/view/141/272.

Internauci 2015. Komunikat z Badań CBOS [online] 2015, nr 90 [dostęp 31 lipca 2016]. Dostępny w World Wide Web: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_090_15.PDF.

Lipszyc Jarosław, Europosłanka zastanawia się, jak „wyjść z więzienia praw autorskich” [online]. Prawokultury.pl [dostęp 31 lipca 2016]. Dostępny w World Wide Web: http://prawokultury.pl/newsy/europoslanka-zastanawia-sie-jak-wyjsc-z-wiezienia-/.

Lung Tracey, The Impacts of e-Publishing and Smart Technology, “Current Trends in Publishing” [online] 2014, Vol. 1 [dostęp 31 lipca 2016]. Dostępny w World Wide Web: http://ottawa.scholarsportal.info/uo-esis/index.php/isi6314-1-14/article/view/7.

Raport o rynku e-booków [online]. InnovationPR [dostęp 31 lipca 2016]. Dostępny w World Wide Web: http://media.innovationpr.pl/2360/pl/presskit/9688.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism