Założenia metodologiczne reedytorstwa prac naukowych 2. połowy XX w. – na przykładzie edycji krytycznej „Życia książki” Jana Muszkowskiego

Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2016.019

Abstrakt


Autorzy przedstawili założenia nowej edycji publikacji Życie książki autorstwa Jana Muszkowskiego. Opracowanie tekstu głównego tej publikacji wymagało skorzystania z szerokiego materiału badawczego i archiwalnego. Na takiej podstawie źródłowej została przygotowana edycja krytyczna, opatrzona wstępem naukowym, aparatem krytycznym i komentarzami. W dalszej części – na przykładzie przygotowanej do wydania pracy Życie książki – autorzy scharakteryzowali cele i motywy ponownego wydawania publikacji naukowych z 2. połowy XX w., sposoby oznaczania fragmentów przestarzałych, zdezaktualizowanych i niejasnych – w celu jak najpełniejszego odzwierciedlenia woli autora.

Słowa kluczowe


cenzura; edytorstwo naukowe; metodologia; Muszkowski Jan; Życie książki

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Andrysiak Ewa, Jan Muszkowski. Uczony i miłośnik ksiąg, Kalisz 2014.

Bromberg Adam, Książki i wydawcy. Ruch wydawniczy w Polsce Ludowej w latach 1944–1957, Warszawa 1958.

Dudziak-Kowalska Małgorzata, Janczak Barbara, Z dziejów średniego szkolnictwa bibliotekarskiego. Liceum bibliotekarskie w Krakowie (1947–1960), „Biblioteka” 2011, nr 15 (24), s. 195–215.

Górski Karol, Sztuka edytorska. Zarys teorii, Warszawa 1956.

Gruszka Zbigniew, Drugie wydanie „Życia książki” w świetle korespondencji autora i opublikowanych recenzji, [w:] Jan Muszkowski. Ludzie, epoka, książki. Tradycje i kontynuacje, pod red. Grzegorza Czapnika, Zbigniewa Gruszki, Jacka Ladoruckiego, Łódź–Warszawa 2014, s. 103–122.

Gruszka Zbigniew, Czapnik Grzegorz, Koncepcja wydawnicza krytycznej edycji drugiego wydania Życia książki, [w:] Jan Muszkowski, Życie książki. Edycja krytyczna na podstawie wydania z 1951 r. Oprac. Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka, ze wstępem Hanny Tadeusiewicz, Łódź–Warszawa 2015, s. XVII–LIV.

Hübner Piotr, Polityka naukowa i struktury organizacyjne nauki w latach 1944–1989, [w:] Historia nauki polskiej T. 10 1944–1989. Cz. II. Instytucje, Warszawa 2015, s. 11–210.

Jarosz Dariusz, Dzieje książki w Polsce 1944–1989. Wybór źródeł, Warszawa 2010.

Kępa Rafał, Nowe wydanie „Życia książki” Jana Muszkowskiego wyzwaniem dla edytora, [w:] Jan Muszkowski. Ludzie, epoka, książki. Tradycje i kontynuacje, pod red. Grzegorza Czapnika, Zbigniewa Gruszki, Jacka Ladoruckiego, Łódź–Warszawa 2014, s. 195–209.

Kondek Stanisław Adam, Papierowa rewolucja. Oficjalny obieg książek w Polsce w latach 1948–1955, Warszawa 1999.

Kondek Stanisław Adam, Władza i wydawcy. Polityczne uwarunkowania produkcji książek w Polsce w latach 1944–1949, Warszawa 1993.

Loth Roman, Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa 2006.

Muszkowski Jan, Życie książki: edycja krytyczna na podstawie wydania z 1951 r. Oprac. Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka, ze wstępem Hanny Tadeusiewicz, Łódź–Warszawa 2015.

Puchalski Jacek, Biblioteki w życiu naukowym PRL i poza krajem w latach 1939–1989, [w:] Historia nauki polskiej T. 10 1944–1989. Cz. II. Instytucje, Warszawa 2015, s. 359–484.

Roszkowski Wojciech, Polityczne i społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju nauki w Polsce 1944–1989, [w:] Historia nauki polskiej T. 10 1944–1989. Cz. I. Warunki rozwoju nauki polskiej. Państwo i społeczeństwo, Warszawa 2015, s. 39–122.

Słownik pracowników książki polskiej. Suplement II, pod red. Hanny Tadeusiewicz, Warszawa 2000.

Śliwińska Milena, Dzieła zebrane Zygmunta Krasińskiego – elektroniczna edycja naukowa, „Sztuka Edycji” vol. 6 (2014), s. 69–75.

Tadeusiewicz Hanna, Treichel Irena, Straty osobowe księgarstwa polskiego w latach 1939–1945, Łódź 1993. (Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum; 4)

Tandecki Janusz, Kopiński Krzysztof, Edytorstwo źródeł historycznych, Warszawa 2014.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism