Programy Teatru Witkacego w perspektywie bibliologicznej

Dorota Rak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2015.020

Abstrakt


Niniejszy artykuł jest efektem badań programów teatralnych wydanych w latach 1985–2010 nakładem Teatru im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem. Analizie zostały poddane zarówno treść, jak i forma wspomnianych teatraliów. Artykuł prezentuje wybrane przykłady programów (dwa najliczniejsze zespoły: aforystyczno-eseistyczno-graficzne oraz aforystyczno-graficzne), z uwzględnieniem dotychczasowego stanu badań nad dokumentacją teatralną. Istotnym z punktu widzenia tematu był także kontekst bibliotekoznawczy i zagadnienia teoretyczne, które posłużyły jako punkt wyjścia do dalszych rozważań. 


Słowa kluczowe


bibliologia; dokumenty życia społecznego; programy; teatralia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Balcerowska-Całka Agata, Garbowska Marzena, Informator Teatru im. Stanisława I. Witkiewicza, Zakopane – Kraków 2008.

Bibliotekarstwo, pod. red. Zbigniewa Żmigrodzkiego, Warszawa 1998.

Bułhak Ewa, Poetyka programu teatralnego, „Didaskalia”, 1996, nr 15, s. 68–69.

Chełstowski Edward, Wybrane problemy dokumentacji życia społecznego w bibliotekach, [w:] Dokumenty życia społecznego w bibliotece. Materiały z ogólnokrajowej konferencji zorganizowanej przez Bibliotekę Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu w dniach 2–3 czerwca 1969 roku, pod red. Janusza Albina, Wrocław–Warszawa–Kraków 1970, s. 9–24.

Encyklopedia wiedzy o książce, pod red. Aleksandra Birkenmajera, Wrocław 1971.

Estreicher Karol, Bibliografia polska XIX stulecia,t. 3, Kraków 1862.

Firlej-Buzon Aneta, Dokumenty życia społecznego w teorii i praktyce bibliotekarskiej w Polsce, Warszawa 2002.

Firlej-Buzon Aneta, Druki ulotne i okolicznościowe jako źródła do badań dziejów i kultury Dolnego Śląska lat 1945–1956, Wrocław 2013.

Frankowska Bożena, Encyklopedia teatru polskiego, Warszawa 2003.

Głombiowski Karol, Książka w procesie komunikacji społecznej, Wrocław 1980.

Jadzińska Monika, Rola dokumentacji w procesie zachowania i konserwacji sztuki współczesnej, „Sztuka i Dokumentacja” 2011, nr 4, s. 71–79.

Kiełkowski Lucjan, O potrzebie gromadzenia materiałów dotyczących środowisk artystycznych, [w:] Dokumenty życia społecznego w bibliotece. Materiały z ogólnokrajowej konferencji zorganizowanej przez Bibliotekę Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu w dniach 2–3 czerwca 1969 roku, pod red. Janusza Albina, Wrocław–Warszawa–Kraków 1970, s. 55–58.

Maj Witold, O programach teatralnych, „Almanach sceny polskiej” 1979, nr 19, s. 14–23.

Orzechowski Emil, Życie teatralne w świetle towarzyszących mu druków okolicznościowych, [w:] Druki ulotne i okolicznościowe – wartości i funkcje. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej, pod red. Krzysztofa Migonia, Marty Skalskiej-Zlat, Anny Żbikowskiej-Migoń, Wrocław 2006, s. 279–296.

Raszewski Zbigniew, Bilet do teatru. Szkice, Kraków 1998.

Rickards Maurice, The Encyclopedia of Ephemera. A guide to the fragmentary documents of everyday life for the collector, curator, and historian, ed. by Michael Twyman, Sally de Beaumont, Amoret Tanner, London 2001.

Słomianowska-Kamińska Emilia, Dokumenty życia społecznego w bibliotekach akademickich – niektóre dylematy, „Toruńskie Studia Bibliologiczne” 2010, nr 2 (5), s. 147–156.

Sztabińska Paulina, Dokumentacja, ślad i kreacja artystyczna, „Sztuka i Dokumentacja” 2014, nr 10, s. 75–82.

Świąder Bożena, W metafizycznej dziurze. Teatr Witkacego w Zakopanem, Gdańsk 2002.

Wojciechowski Jacek, Podstawy pracy z czytelnikiem, Warszawa 1991.

Wojciechowski Jacek, Praca z użytkownikiem w bibliotece, Warszawa 2000.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism