Digital book culture

Sebastian D. Kotuła

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2015.005

Abstrakt


Celem artykułu jest scharakteryzowanie zjawiska cyfrowej kultury książki, która jest manifestacją kultury książki w środowisku cyfrowo-sieciowym Internetu i World Wide Web. Internet i WWW ukształtowane zostały w dużym stopniu w duchu kultury książki. W ramach wyróżnionego zjawiska mieści się: przenoszenie do Internetu zdobyczy kultury książki; proces konwergencji mediów książki i Internetu; przeprowadzanie w Webie procesów bibliologicznych; realizacja znanej ze starożytności idei zgromadzenia i udostępnienia pełnego korpusu informacji (wiedzy, treści), a także idei stworzenia skwantyfikowanego uniwersum informacyjnego (Web konceptualnie, metaforycznie i strukturalnie nawiązuje do wypracowanych w kulturze książki metod organizacji i zarządzania informacją). A zatem kluczowym aspektem cyfrowej kultury książki jest zjawisko książki per se oraz procesy z nią (książką) związane jako wzór dla komunikacji w Internecie oraz w szczególności w Webie.

Słowa kluczowe


Internet; komunikacja bibliologiczna; książka; kultura książki; World Wide Web

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Basulto Dominic, Books without borders. The digital infinite library. In: Big Think [online] 2010 [access June 30, 2015]. Available in Internet: http://bigthink.com/endless-innovation/books-without-borders-the-digital-infinite-library.

Birkerts Sven, The Gutenberg elegies. The fate of reading in an electronic age, New York 2006.

Celiński Piotr, Postmedia. Cyfrowy kod i bazy danych, Lublin 2013.

Chaves Elisabeth, The war between n+1 and the elegant variation, or when production overlooks consumption in the literary political economy [online] [access: June 30, 2015]. Available in Internet: http://www.uta.edu/huma/agger/fastcapitalism/4_1/chaves.html.

Cope Bill, Mason Dean, Markets for electronic book products, Altona 2002.

Di Leo Jeffrey R., Corporate humanities in higher education. Moving beyond neoliberal academy, New York 2013.

Dobrowolski Zdzisław, Internet i biblioteka, Warszawa 1998.

Erban Brianna, Keitai shousetsu. A study of Japan’s mobile phone fiction [online] [access: June 30, 2015]. Available in Internet: http://www.ualberta.ca/~berban/cell/cellpart.html.

Gołębiewski Łukasz, Cyfrowa kultura książki, interview conducted by Marcin Bąba, “Res Publica Nowa” 2009, vol. 22, no. 8, pp. 19–27.

Góralska Małgorzata, Książka drukowana wobec przekazu elektronicznego. “Biuletyn EBIB” [online] 2001, no. 9 [access: June 30, 2015]. Available in Internet: http://www.nowyebib.info/biuletyn-ebib/27/a.php?goralska.

Hart Michael, The history and philosophy of Project Gutenberg [online]. “Project Gutenberg” [access: June 30, 2015]. Available in Internet: World Wide Web: http://www.gutenberg.org/wiki/Gutenberg:About.

Kotuła Sebastian Dawid, Bibliological communication and the World Wide Web, “Zeszyty Prasoznawcze” 2014, no. 4, pp. 661–677.

Kotuła Sebastian Dawid, Komunikacja bibliologiczna wobec World Wide Web, Lublin 2013.

Kovač Miha, Never mind the web. Here comes the book, Oxford 2008.

La Barre Kathryn, The use of faceted analytic-synthetic theory as revealed in the practice of website construction and design [online] [access: June 30, 2015]. Available in Internet: https://netfiles.uiuc.edu/klabarre/www/LaBarre_FAST.pdf.

Licklider Joseph C.R, Man-computer symbiosis, “IRE Transactions on Human Factors in Electronics” 1960, vol. HFE-1, March, pp. 4–11.

McLuhan Marshall, Wybór tekstów, Poznań 2001.

Migoń Krzysztof, Forum dyskusyjne „Przeglądu Bibliotecznego”, “Przegląd Biblioteczny” 1985, vol. 3–4, p. 327–364.

Migoń Krzysztof, O współczesnej sytuacji badawczej w naukach o książce, bibliotece i informacji, “Przegląd Biblioteczny” 2008, no. 1, pp. 14–21.

Migoń Krzysztof, Uniwersum piśmiennictwa, jego właściwości, granice i sposoby istnienia. In: Uniwersum piśmiennictwa wobec komunikacji elektronicznej, ed. Krzysztof Migoń, Marta Skalska-Zlat, Wrocław 2009, pp. 11–20.

Reizes-Dzieduszycki Jerzy, Publikacje elektroniczne w procesie komunikacji społecznej. In: Książka i prasa w systemie komunikacji społecznej. Przeszłość, dzień dzisiejszy, perspektywy, ed. Maria Juda, Lublin 2002, pp. 233–244.

Rieder Bernhard, 81,498 words. The book as data object [online] [access: June 30, 2015]. Available in Internet: http://mastersofmedia.hum.uva.nl/2011/05/22/bernhard-rieder-81498-words-the-book-as-data-object/.

Saarti Jaarmo, Cyberspace information specialists in digital networks or librarians helping health professionals within the university?, „Journal of EAHIL” 2010, vol. 6, no. 4, pp. 17–20.

Saarti Jaarmo, Juntunen Arja, Bringing out the best of everyone. A systematic approach to the workplace coaching and learning at the Kuopio University Library, Finland. World Library and Information Congress: 76th IFLA General Conference and Assembly “Open access to knowledge – promoting sustainable progress”, 10–15 August 2010, Gothenburg, Sweden [online] 26.05.2010 [access: June 30, 2015]. Available in Internet: http://conference.ifla.org/past-wlic/2010/128-saarti-en.pdf.

Saarti Jaarmo, Juntunen Arja, Managing and optimizing the service processes with a set of quality indicators. Case of University of Eastern Finland Library, “Qualitative and Quantitative Methods in Libraries” 2013, vol. 2, p. 167–174.

Schoppert Peter, How e-book DRM could actually be a good thing. Alternatives to Adobe, Amazon and Apple. In: Ps Media Asia [online] 19 April, 2012 [access: June 30, 2015]. Available in Internet: http://www.psmedia.asia/content/how-e-book-drm-could-actually-be-good-thing-alternatives-adobe-amazon-and-apple.

Sopyło Małgorzata, Estetyka książki elektronicznej, Gdynia 2008.

Synodinou Tatiana-Helenē, Kapidakis Sarantos, Iglezakis Ioannis, E-publishing and digital libraries. Legal and organizational issues, Hershey 2011.

Vershbow Ben, The bookish character of books. How Google’s romanticism falls short. In: The Future of the book [online] [access: June 30, 2015]. Available in Internet: http://www.futureofthebook.org/blog/archives/2007/08/the_bookish_character_of_books.html.

Woźniak-Kasperek Jadwiga, Kotuła Sebastian Dawid, Komunikacja bibliologiczna i książka w przestrzeni sieci – pytania o tożsamość poznawczą i terminologiczną. In: Kulturowa tożsamość książki, ed. Anna Cisło, Agnieszka Łuszpak, Wrocław 2014, pp. 9–25.

Zawisza Jerzy, Propozycja schematu komunikacji bibliologicznej, “Studia o Książce” 1980, iss. 8, pp. 3–24.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism