Różnorodna oferta „Księgarni Powszechnej” we Włocławku w świetle jej druku reklamowego z 1913 r.

Bernardeta Iwańska-Cieślik

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2014.017

Abstrakt


„Księgarnia Powszechna” działała we Włocławku w latach 1910−1962. Pierwszym jej kierownikiem był ks. Jan Stanisław Żak. Był on świadomy, że sukces księgarni jest uzależniony od dobrej reklamy własnej oferty. Zainicjował wydawanie katalogów księgarskich, na samym początku zlecił druk dwóch katalogów z wykazem książek polskich w 1911 r. Dodatkowo przy wsparciu reklamodawców wydał trzy ilustrowane katalogi prezentujące bogatą ofertę księgarni z prowincjonalnego miasta Królestwa Polskiego. Dzięki takim drukom reklamowym wiadomo, że „Księgarnia Powszechna” poza książką naukową, popularnonaukową i szkolną oferowała: srebrne, brązowe i platerowane przedmioty liturgiczne, szaty i księgi, kanony na ołtarze, stacje Męki Pańskiej, figury świętych z terakoty, kamienia sztucznego i masy mozaikowej; obrazy religijne i historyczne, ramy do obrazów, dewocjonalia w lepszym gatunku, a nawet świece woskowe, kadzidło i wiele innych. Tego typu druki potwierdzają urozmaicenie oferty, jak również wieloaspektową działalność księgarni we Włocławku.


Słowa kluczowe


„Księgarnia Powszechna”; katalogi księgarskie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Katalog książek polskich do nabycia w Księgarni „Powszechnej” we Włocławku, Warszawa: Druk Rubieszewskiego i Wrotnowskiego, 1911.

Katalog książek polskich do nabycia w „Księgarni Powszechnej” w Włocławku, Warszawa: Drukarnia i Litografia Jana Cotty, 1911.

Katalog tymczasowy dzieł religijnych i świeckich wydany dla bibliotek parafialnych przez Włocławski Komitet do Spraw Religijno-Społecznych, Włocławek 1906.

Katalog książek polecanych dla bibliotek parafjalnych przez Towarzystwo Bibliotek i Czytelni Parafjalnych, Warszawa 1908.

Katalog dzieł rolniczych na składzie w księgarniach Leona Idzikowskiego w Kijowie (Kreszczatyk No 29), w Warszawie (Marszałkowska No 119), [b. m.] 1913.

Katalog dzieł technicznych wydany staraniem Księgarni E. Wende i S-ka, Warszawa 1913.

Księgarnia Powszechna (Dyecezalna[!]), Włocławek [1913].

Ateneum Kapłańskie 1909–2009, pod red. Kazimierza Rulki, Włocławek 2009.

Bartoszewski Konrad, Foerster Fridrich Wilhelm, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 5, Lublin 1989, szp. 360–361.

Borowiecka Anna, „Kronika Diecezji Włocławskiej” jako źródło do dziejów diecezji włocławskiej (1907–2006), [w:] W kręgu prasy: przeszłość – teraźniejszość –przyszłość, t. 4, pod red. Grażyny Gzelli i Jacka Gzelli, Toruń 2008, s. 17–40.

Boruc Alicja, Katalogi księgarskie i wydawnicze drugiej połowy XIX wieku jako źródło informacji o książce, „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 5 (47): 2012, s. 561–575.

Chełstowski Edward, Katalogi księgarskie Friedleinów, „Księgarz” 1960, nr 1/2, s. 19–20.

Chełstowski Edward, Katalogi księgarskie w Bibliotece Jagiellońskiej, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 16: 1964, nr 2, s. 21–33.

Chełstowski Edward, O znaczeniu katalogów księgarskich, „Księgarz” 1959, nr 13/14, s. 12–14.

Gajewski Stanisław, Społeczna działalność duchowieństwa w Królestwie Polskim 1905–1914, Lublin 1990, s. 113–118.

German Franciszek, Wielogłowski Walery, [w:] Słownik pracowników książki polskiej, pod red. Ireny Treichel, Warszawa 1972, s. 950.

Gruca Anna, Katalog księgarski jako źródło informacji o książce i rynku wydawniczo-księgarskim oraz druk reklamowy (na przykładzie katalogów krakowskich z drugiej połowy XIX w.), [w:] Książka, biblioteka, informacja, między podziałami a wspólnotą III, pod red. Jolanty Dzieniakowskiej i Moniki Olczak-Kardas, Kielce 2012, s. 81–94.

Gruca Anna, Krakowskie katalogi księgarskie doby autonomii galicyjskiej, typologia i wartość źródłowa w kontekście przemian form informacji o dawnej książce [w:] Uniwersum piśmiennictwa wobec komunikacji elektronicznej, pod red. Krzysztofa Migonia i Marty Skalskiej-Zlat, Wrocław 2009, s. 65–75.

Gruca Anna, Spółka Wydawnicza Polska (1890–1916). Wydawnictwo krakowskich konserwatystów, Kraków 1993.

Grzebień Ludwik, Biernacki Mikołaj, [w:] Słownik polskich teologów katolickich, t. 5, pod red. Ludwika Grzebienia, Warszawa 1983, s. 108.

Grzybowski Michał, Nowowiejski Antoni Julian, [w:] Słownik polskich teologów katolickich, t. 6, pod red. Ludwika Grzebienia, Warszawa 1983, s. 566–574.

Hussak Tadeusz, Reklama i propaganda książki, t. 1, Warszawa 1971.

Imańska Iwona, Obieg książki w Prusach Królewskich w XVIII wieku, Toruń 1993.

Iwańska-Cieślik Bernardeta, Katalogi z ofertą „Księgarni Powszechnej” we Włocławku z 1911 r., [w:] Książka i prasa w kulturze, pod red. Katarzyny Domańskiej,

Bernardety Iwańskiej-Cieślik, Bydgoszcz 2013, s. 125–140.

Jagła Michał, Księgarska informacja o książce, „Księgarz” 1964, nr 4, s. 26.

Jagosz Michał, Z dziejów procesu kanonizacyjnego świętej Jadwigi Królowej, „Analecta Cracoviensia” 29: 1997, s. 465–517.

Janiak-Jasińska Agnieszka, Aby wpadło w oko… O reklamie handlowej w Królestwie Polskim w początkach XX wieku na podstawie ogłoszeń prasowych, Warszawa 1998.

Jazdon Artur, Wydawcy poznańscy 1815–1914. Kształtowanie środowiska i repertuaru wydawniczego, Poznań 2012.

Katalog księgarski, [w:] Encyklopedia wiedzy o książce, pod red nacz. Aleksandra Birkenmajera, Bronisława Kocowskiego, Jana Trzynadlowskiego, Wrocław 1971, szp. 1131–1133.

„Katolik”, [w:] F. Hawranek, Encyklopedia powstań śląskich, Opole 1982, s. 199.

Kawczyński Bolesław, Krynicki Władysław Paweł, [w:] Słownik polskich teologów katolickich, t. 6, pod red. Ludwika Grzebienia, Warszawa 1983, s. 227–231.

Kmiecik Zenon, Prasa polska w zaborze rosyjskim w latach 1905–1915, [w:] Prasa polska w latach 1964–1918, Warszawa 1976, s. 58–113.

Konopka Maria, Katalogi Księgarni Polskiej we Lwowie, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie” 1996, z. 178, „Prace Bibliotekoznawcze” 8, s. 27–34.

Konopka Maria, Przemiany informacyjne księgarsko-wydawniczej w drugiej połowie XIX wieku na przykładzie katalogów księgarskich lwowskich firm, [w:] Książka, biblioteka, informacja. Między podziałami a wspólnotą, pod red. Jolanty Dzieniakowskiej, Kielce 2007, s. 53–63.

Królikowski Piotr, Mercier Désiré Joseph, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 12, Lublin 2008, szp. 560–561.

Kujawski Witold, Diecezja kujawsko-kaliska. Opracowanie historyczno-źródłowe, Włocławek 2011.

Mlekicka Marianna, Wykorzystanie źródeł drukowanych z lat 1795–1918 do badań dziejów książki polskiej (zarys metodologiczny), „Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi” 1977, z. 3, s. 23–56.

Piechota Grażyna, Kida Agnieszka, Rozwój reklamy i promocji książek edukacyjnych w katalogach księgarskich od XVIII wieku do współczesności, [w:] Książka, biblioteka, informacja. Między podziałami a wspólnotą III, pod red. Jolanty Dzieniakowskiej i Moniki Olczak-Kardas, Kielce 2012, s. 241–258.

Pieczątkowski Feliks, Miłkowski Władysław, [w:] Słownik pracowników książki polskiej, pod red. Ireny Treichel, Warszawa 1972, s. 596−597.

Platner A. J., Święta Elżbieta. Żywot i nabożeństwo do niej, Brody: nakł. Księgarni Feliksa Westa, 1911.

Rulka Kazimierz, Filipski Rudolf, [w:] Słownik polskich teologów katolickich, t. 5, pod red. Ludwika Grzebienia, Warszawa 1983, s. 386−89.

Rulka Kazimierz, Gruchalski Stanisław, [w:] Słownik polskich teologów katolickich, t. 5, pod red. Ludwika Grzebienia, Warszawa 1983, s. 523–526.

Rulka Kazimierz, Kruszyński Józef, [w:] Słownik polskich teologów katolickich, t. 6, pod red. Ludwika Grzebienia, Warszawa 1983, s. 215–222.

Rulka Kazimierz, Ks. Józef Kruszyński – włocławski antysemita?, „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie” 14: 2000, s. 167–191.

Rulka Kazimierz, Księgarnia Powszechna i Drukarnia Diecezjalna, „Kronika Diecezji Włocławskiej” 70: 1987, s. 128−136.

Rulka Kazimierz, Nassalski Marian, [w:] Słownik polskich teologów katolickich, t. 6, pod red. Ludwika Grzebienia, Warszawa 1983, s. 529−535.

Słowiński Lech, Rzepecka Helena, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 34: Wrocław 1992−1993, s. 18−19.

Wit Zbigniew, Kanony ołtarzowe, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 8, Lublin 2000, szp. 616−617.

Wojtowski Marek, Żak Jan Stanisław, [w:] Włocławski słownik biograficzny, t. 1, pod red. Stanisława Kunikowskiego, Włocławek 2004, s. 189−192.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism