„Małe satelity na kółkach”, czyli o historii i współczesnej działalności bibliotek ruchomych

Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2012.020

Abstrakt


Artykuł jest poświęcony jednej z form dostarczania usług biblioteczno-informacyjnych jaką jest biblioteka ruchoma. Zaprezentowano definicje, historię oraz rozwój bibliotek ruchomych. Następnie omówiono typy bibliotek ruchomych i możliwości ich wykorzystania. Scharakteryzowano zasoby, wyposażenie, organizację usług współczesnych bibliotek ruchomych oraz środki transportu jakimi się posługują. Krótko omówiono kwalifikacje oraz obowiązki personelu bibliotecznego.

Słowa kluczowe


bibliobus; biblioteka objazdowa; bibioteka ruchoma; biblioteka wędrowna; biblioteki publiczne; usługi biblioteczno-informacyjne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


A. B., Zmotoryzowana biblioteka na peryferiach wielkiego miasta, „Poradnik Bibliotekarza” 1961, nr 5–6.

About [ABOS] [online]. Association of Bookmobile and Outreach Services [dostęp 30 czerwca 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.abos-outreach.org/ABOSabout.html.

Adams K., Jak zorganizować działalność bibliobusu (Rola bibliobusu w bibliotekach wzorcowych Luizjany), [w:] Bibliobus w służbie bibliotecznej, „Zeszyty Przekładów” 1963, nr 2.

Association of Bookmobile and Outreach Services Guidelines [online]. Association of Bookmobile and Outreach Services [dostęp 30 czerwca 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.abos-outreach.org/ 2008BookmobileGuidelines.pdf.

Bibliobus w służbie bibliotecznej, „Zeszyty Przekładów” 1963, nr 2.

Branch and Mobile Libraries: About BMLG [online]. Chartered Institute of Library and Information Professionals [dostęp 30 czerwca 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.cilip.org.uk/get-involved/ special-interest-groups/branch-mobile/about/pages/default.aspx.

Brophy P., The library in the twenty-first century: new services for the information age, London 2005.

Cummings J., „How can we fail?” The Texas State Library’s travelling libraries and bookmobiles, 1916–1966. Libraries & the Cultural Record [online] 2009, vol. 44, iss. 3 [dostęp 30 czerwca 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://papi27.uci.umk.pl/web/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=a850e738-7b8d-4208-adbd-e24e9755f074%40sessionmgr113&vid=12&hid=106.

Czerwijowski F., Biblioteki powszechne. Podręcznik dla zakładających i prowadzących biblioteki, Warszawa 1919.

Dąbrowska W., Punkty czy bibliobusy, „Bibliotekarz” 1960, nr 5, s. 154–155.

Dewey M., On libraries: for librarians [online]. New York: Dodd, Mead & Company, 1904 [dostęp 30 czerwca 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://archive.org/stream/onlibrariesforl02dewegoog#page/n3/mode/1up.

Fourie D. K., Dowell D. R., Libraries in the information age: an introduction and career exploration, Greenwood Village 2002.

Horroks S. H., Hargreaves J. A., Działalność bibliobusów w świecie, [w:] Bibliobus w służbie bibliotecznej, „Zeszyty Przekładów” 1963, nr 2.

Inhanamäki S., Partnership in the North Calotte Area, “Scandinavian Public Library Quaterly” 2010, no. 3.

International encyclopedia of information and library science, ed. by J. Feather, P. Sturges, London, New York 2003.

Jakimiszyn K., O czytelnikach bibliobusu, „Bibliotekarz” 1957, nr 9–10, s. 303–305.

Jankowerny W., Bibliobus w miejsce punktów bibliotecznych, „Bibliotekarz” 1962, nr 7–8.

Kappfjell T., The mobile culture library. W: World Library and Information Congress: 71th IFLA General Conference and Council “Libraries – a voyage of discovery” August 14th–18th 2005, Oslo, Norway [online]. Oslo: IFLA 2005, 8 s. [dostęp 30 czerwca 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://archive.ifla.org/IV/ifla71/papers/147e-Kappfjell.pdf.

Klurth R., Bibliotekarskie i ekonomiczne problemy bibliobusu, [w:] Bibliobus w służbie bibliotecznej, „Zeszyty Przekładów” 1963, nr 2.

Konopka K. , Jak urządzać biblioteki, Kraków 1925.

Kruszewski T., Przestrzenie biblioteki. O symbolicznej, fizycznej i społecznej obecności instytucji, Toruń 2012.

Lerdsuriyakul K., Telling the mobile libraries story: collecting the past to build the future. W: 66th IFLA Council and General Conference, Jerusalem, Israel 13–18 August 2000 [online]. Jerusalem: IFLA 2000 [dostęp 18 czerwca 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://archive.ifla.org/IV/ifla66/papers/102-175e.htm.

Linderman W. B., Dewey Melvil, [w:] Encyclopedia of library and information science. Vol. 7, ed. A. Kent, H. Lancour, New York 1972, s. 151.

Mobile library for everyone, including man’s best friend, ed. by P. Jokitalo, “Scandinavian Public Library Quaterly” 2009, no. 4.

Mobile library guidelines [online]. The Hague: IFLA Headquarters, 2010, 75 s. [dostęp 30 czerwca 2012]. Dostepny w World Wide Web: http://www.ifla.org/files/hq/publications/professional-report/123.pdf.

Mobile library services at your front door, ed. by P. Jokitalo, “Scandinavian Public Library Quaterly” 2009, no. 1.

Mobile library services of today and tomorrow, ed. by P. Jokitalo, “Scandinavian Public Library Quaterly” 2008, no. 3, s. 24–25.

Mobile library serving users from small language groups, ed. by P. Jokitalo,. Scandinavian Library Quaterly [online] 2007, no. 3 [dostęp 30 czerwca 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://slq.nu/?article=scandinavian-shortcuts-a-public-library-up-to-date-2.

Niemeläinen R., Accessible library service in Kuusamo, “Scandinavian Public Library Quaterly” 2009, no. 2, s. 8–9. Zob. też Library on Wheel [online]. San Francisco Public Library [dostęp 30 czerwca 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://sfpl.org/index.php?pg=0300021401.

Orsza H., Jak prowadzić biblioteki wędrowne, Toruń, Warszawa, Siedlce 1922.

Overgaard L., Mindspot partners up, “Scandinavian Public Library Quaterly” 2010, no. 3, s. 11–13; Library Spotlight: Aarhus Public Library [online]. Youth Service Corner [dostęp 30 czerwca 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.youthservicescorner.com/2009/library-spotlight-aarhus-public-library/.

Pestell R., Mobile library guidelines, The Hague 1991.

Pietrulewicz H., Co dalej z punktami bibliotecznymi, „Bibliotekarz” 1959, nr 9, s 262–266.

Podręczny słownik bibliotekarza, oprac. G. Czapnik, Z. Gruszka, współpr. H. Tadeusiewicz, Warszawa 2011.

Pons J., Bibliobusy miejskie we Francji, [w:] Bibliobus w służbie bibliotecznej, „Zeszyty Przekładów” 1963, nr 2.

Siekierycz K., U naszych najbliższych zamorskich sąsiadów, „Bibliotekarz” 1960, nr 4, s. 113–118.

Smith H. S., A seamless web: the systems approach to library service, “ALA Bulletin” 1967, no 61, s. 180–185.

Smith S. W., Możliwości zastosowania bibliobusów w służbie bibliotecznej, [w:] Bibliobus w służbie bibliotecznej, „Zeszyty Przekładów” 1963, nr 2.

Pennel L. G., Bookmobiles, [w:] Encyclopedia of library and information science. Vol. 3, ed. A. Kent, H. Lancour, New York 1970, s. 4.

Wojciechowski J., Na najniższym szczeblu, „Bibliotekarz” 1962, nr 1, s. 6–8.

Zarzębski T., Bibliobusy w Wielkiej Brytanii, „Bibliotekarz” 1963, nr 3–4, s. 62–66.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism